Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Karta Kredytowa:

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych, obniżeniu ulega wysokość oprocentowania kredytu dla Kart Kredytowych Citibank.

Od dnia 29 maja 2020 r. oprocentowanie kredytu dla kart kredytowych Citibank wynosi 2% dla umów zawartych do 30 listopada 2018 r. oraz 7,2% dla umów zawartych od 1 grudnia 2018 r.

Informujemy, że od 15 grudnia 2019 Bank nie pobiera prowizji od transakcji przewalutowanej dynamicznie z waluty oryginalnej na walutę rachunku karty, przez usługodawcę, w momencie dokonania Transakcji.

Zmiana wynika z wejścia w życie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. zmianie ulega Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A oraz Tabela Opłat i Prowizji. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty

Przypominamy, że dokonywane kartami kredytowymi transakcje u podmiotów świadczących usługi wymiany walut, np. Revolut, TransferWise, TransferGo są obciążane prowizją (zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji).

Warto pamiętać, że bezprowizyjnie można wykonywać transakcje za pośrednictwem tych podmiotów korzystając ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Konto:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 sierpnia 2020 roku zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla klientów indywidualnych, Tabela Opłat i Prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz Tabela Oprocentowania Kont. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Ze szczegółami wprowadzanych modyfikacji mogą się Państwo zapoznać w załączonym Wykazie. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > .

Linia Kredytowa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 kwietnia 2020 roku zmianie uległa Oferta Linii Kredytowej. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > Linia Kredytowa.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 maja 2020 roku zmianie uległa Oferta Linii Kredytowej. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > Linia Kredytowa.

Zmiana sposobu realizowania przelewów do ZUS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady rozliczeń z ZUS

Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Uprzejmie informujemy, że od 01.09.2020r. ulegają zmianie Tabele Opłat i Prowizji oferta dla biznesu


Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych, od 30 kwietnia 2020 r. ulega zmianie Tabela Oprocentowania.


Uprzejmie informujemy, iż od 08.07.2019r. ulegają zmianie zapisy Regulaminu Udzielania Produktów Kredytowych Klientom Firmowym („Regulamin”). Tego samego dnia zmianie ulegnie także Tabela Opłat i Prowizji: Produkty Kredytowe dla Klientów Firmowych („TOiP”). Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:


Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. ulega zmianie Tabela funkcjonalności i uprawnień („Tabela”), określająca szczegółowy zakres uprawnień Reprezentantów oraz funkcji udostępnionych przez Bank w różnych kanałach dostępu do Rachunku.
Aktualny dokument dostępny jest na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:Split Payment – podstawowe informacje

Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji związanych z Rachunkiem VAT i MPP/Split Payment - Split Payment – podstawowe informacje.

Od 1 lipca 2018r. w przypadku przelewów w wykorzystaniem funkcji importu transakcji należy korzystać z nowo ustrukturyzowanego pliku z przelewami zgodnie z logiką wskazaną w Opis funkcji "Import transakcji" - struktura oraz opis pliku importowego.STIR – podstawowe informacje

Przypominamy, iż z dniem 13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR.
Najważniejszym celem ustawy jest ograniczenie wyłudzeń skarbowych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku upublicznienia informacji o zarejestrowanych i wykreślonych podatnikach VAT.

Ustawa STIR przewiduje stopniowe przekazywanie informacji oraz uruchomienie systemu analizy w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) są zobowiązane do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR, a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków SKOK. W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Ustawa STIR przewiduje, że od 30 kwietnia 2018r. Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub SKOKów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Szef KAS może przedłużyć, w drodze postanowienia długość obowiązywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

Blokada nie może być ustanowiona na rachunkach bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

W dniu 13 października 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR to baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką – tzw. beneficjentów rzeczywistych.

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Mając na względzie wygodę Klientów Banku, przedstawiamy poniżej najważniejsze, skrótowe informacje dotyczące nowego obowiązku.


Kogo dotyczy?

Zgłoszenia do rejestru będą musiały dokonać:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Na czym polega nowy obowiązek?

Osoba uprawniona do reprezentacji spółki będzie zobowiązana dokonać zgłoszenia do Rejestru, wskazując dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie będzie elektroniczne, a osoba zgłaszająca będzie musiała opatrzeć je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.


Kiedy należy dokonać wpisu?

Przepisy weszły w życie 13.10.2019 r.

 • Spółki wpisane do KRS przed tą datą mają na zgłoszenie 6 miesięcy do 13.04.2020 r.
 • Spółki powstałe po tej dacie mają tylko 7 dni na dokonanie zgłoszenia


Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.


Poprawne wskazanie beneficjenta rzeczywistego może być skomplikowane w przypadku rozbudowanej struktury właścicielskiej. Dla ułatwienia przekazujemy Państwu krótki przewodnik, w jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego.

Karty Kredytowe

Ważne dokumenty:

Oferty Specjalne:

Konta

Oferty Specjalne:

Dokumenty archiwalne:

Inwestycje

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa:

Konta

Informacje o Banku

Informacje o Banku

Kursy Walut

Przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorstwa i Korporacje

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.