Wirtualne Seminarium na temat:

W ramach współpracy Państwa Firmy z Bankiem Citi Handlowy zapraszamy pracowników
do wzięcia udziału w Wirtualnym Seminarium na temat:

Rynek walutowy. Czy to już koniec ery dolara amerykańskiego?

Seminarium odbędzie się:

Czwartek
25 maja
godz. 20:15
Zapisz się

Zapisy na Seminarium są dostępne tylko do środy, 24 maja, do godz. 16.00.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Podczas webinarium eksperci omówią:

  • Aktualne czynniki kształtujące notowania polskiego złotego,
  • Prognozy walutowe na najbliższe miesiące i lata,
  • Pozycję dolara amerykańskiego jako głównej waluty rozliczeniowej świata,
  • Możliwe scenariusze dla rynku w obliczu rosnącego znaczenia chińskiej gospodarki,
  • Praktyczne rozwiązania wspierające wykorzystanie obecnych tendencji.

Eksperci biorący udział w tym Webinarium:

W dniu 25 maja br. przed rozpoczęciem Wirtualnego Seminarium, otrzymasz e-mail z hasłem dostępu do transmisji live.
Do strony z transmisją przejdziesz klikając w link na górze tej strony.

Streaming odbędzie się na platformie YouTube. Podczas Seminarium będzie możliwość zadawania pytań.


Zgłoś swój udział:

Wybrane produkty

Poprzednie Webinaria

Jak zacząć inwestować? Co ma wpływ na inwestycje?
Tego dowiesz się z naszych dotychczasowych seminariów!

Ważne informacje

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”).

Oferta „Oszczędzaj z CitiKontem - edycja 2” jest dostępna dla 1500 pierwszych Klientów, którzy do 31.05.2023 r. zawrą z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste CitiKonto i spełnią warunki opisane w regulaminie oferty. Z oferty wyłączone są m.in. osoby wnioskujące o nowe konto, które po 31.12.2020 r. do dnia rozpoczęcia obowiązywania oferty posiadały samodzielnie lub jako współposiadacz konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy. Pełna lista wyłączeń jest dostępna w Regulaminie oferty. Oferta „Oszczędzaj z CitiKontem - edycja 2” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi dotyczącymi Konta. Prowadzenie konta oznacza prowadzenie rachunku płatniczego. Karta do konta oznacza obsługę karty debetowej. Wypłata z bankomatów oznacza wypłatę gotówki. Przelew krajowy oznacza polecenie przelewu. Citibank Online oznacza usługę bankowości elektronicznej. Oferta na podobnych warunkach może powtarzać się w przyszłości.

Osoby o statusie bezrobotny zapraszamy do złożenia konta w jednym z oddziałów Banku.

Oferta „Lokata na nowe środki w Citi Handlowy” dostępna jest wyłącznie w oddziałach stacjonarnych. Lista oddziałów dostępna jest na stronie banku.

Konta Osobiste Citigold i Citgold Private Client to rachunki płatnicze.

Oferta „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.4” („Oferta”) jest dostępna dla 500 pierwszych Klientów, którzy do 6 czerwca 2023 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty („Regulamin”). Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Bank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 450 000 PLN dla Konta Citigold lub 4 200 000 PLN dla Konta Citigold Private Client. W ramach Oferty, po spełnieniu warunków Regulaminu, uczestnik może otworzyć lokatę terminową oprocentowaną na 7,4% w skali roku od 20 tys. zł do 500 tys. dla Konta Citigold, a dla Konta Citigold Private Client lokatę terminową oprocentowaną na 7,4% w skali roku od 20 tys. zł do 5 mln zł. Oferta nie jest dostępna dla osób, które po 1 stycznia 2021 r. posiadały w Banku konto osobiste lub oszczędnościowe. Szczegółowe warunki otrzymania nagród z pełną listą wyłączeń zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie citibank.pl/dokumenty/.

Najwyższa ocena w ratingu bankowości prywatnej Forbes 2020 z dnia 27.02.2020 r. (źródło: strona forbes.pl). Najlepsza oferta bankowości prywatnej w Polsce w Private Banking and Wealth Management Survey 2020 z dnia 06.02.2020 r. (źródło: strona euromoney.com).

Usługa Executive Lounge jest dostępna na największych lotniskach w Polsce (w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach). Usługa jest dostępna z kartą Citigold Lounge Pass - jej posiadacz może w danym miesiącu skorzystać z 2 bezpłatnych wejść do saloniku (2 wejścia posiadacza karty lub jedno wejście posiadacza karty z jedną osobą towarzyszącą). Kolejne wejścia oraz wejścia Klientów, których saldo jest niższe od wymaganego, są płatne zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. Karta przysługuje Klientom, którzy posiadają konto Citigold lub Citigold Private Client, na którym jest utrzymywane średnio miesięczne saldo minimum 300 000 zł i Klientowi nie została wydana karta debetowa World Elite™ Debit Mastercard®. Szczegóły Ofert, w tym warunki otrzymania Nagrody, dostępne są w Regulaminie Oferty na stronie citibank.pl/dokumenty/.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Konta Osobistego CitiKonto, Citi Priority, Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji na stronie citibank.pl/dokumenty/.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

Dostępne w Citi Kantorze zlecenie walutowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji natychmiastowej zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty waluty po zaakceptowanym przez Klienta kursie walutowym. Waluta bazowa to waluta, w której Klient posiada środki pieniężne na wskazanym przez Klienta Koncie lub Subkoncie Walutowym. Waluta docelowa, to waluta, na którą mają być zamienione środki pieniężne w walucie bazowej przy realizacji zlecenia walutowego. W Citi Kantor, złożenie Zlecenia Walutowego może nastąpić za pośrednictwem kanałów zdalnych. Widoczne w Citi Kantorze kursy dla Zleceń Walutowych obejmują prowizję, która zależy od kwoty wymiany i daty. Widoczne w Citi Kantorze kursy wymiany dotyczą transakcji od kwoty 1 USD lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Składając zlecenie walutowe, Klient określa: stronę transakcji i parę walutową (sprzedawaną i kupowaną walutę), kwotę transakcji oraz rachunki do rozliczenia transakcji. Przed zawarciem zlecenia walutowego Klient ma możliwość zapoznania się z kursem wymiany oraz z prezentowanym czasem na akceptację zaproponowanego przez bank kursu. Zawarte zlecenie walutowe nie może być anulowane, a Klient nie może odstąpić od transakcji. Korzystanie z Citi Kantora poza prowizją uwzględnioną w kursie wymiany jest bezpłatne.

Zlecenie walutowe warunkowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty waluty po wskazanym przez Klienta kursie walutowym. W Citi Kantorze, zlecenie walutowe warunkowe może zostać złożone za pośrednictwem kanałów zdalnych na czas określony (maksymalnie 2 miesiące). W przypadku, jeśli zlecenie oczekuje na realizację, używając Citi Kantora Klient może samodzielnie modyfikować jego parametry (typ, datę wygaśnięcia lub wskazany kurs walutowy realizacji). W przypadku, gdy wskazany przez Klienta kurs walutowy nie zostanie osiągnięty, zlecenie walutowe warunkowe złożone na czas określony wygasa z upływem terminu, na jaki zostało złożone lub w przypadku jego odwołania przez Klienta. Realizacja zlecenia walutowego warunkowego następuje w dni robocze, w momencie wystąpienia wskazanego przez Klienta kursu walutowego.

Za pośrednictwem Citi Kantora, Klient może złożyć następujące typy Zleceń Walutowych Warunkowych:

  • zlecenie typu Limit – zawarcie transakcji nastąpi po wskazanym kursie, w momencie zrównania się kursu wymiany walut z kursem wskazanym przez Klienta w zleceniu. Zlecenie typu Limit daje możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po korzystniejszym kursie niż bieżący kurs wymiany walut,
  • zlecenie typu Stop – zawarcie transakcji nastąpi po kursie równym lub wyższym od kursu wskazanego przez Klienta (zlecenie kupna) lub kursie równym lub niższym od kursu wskazanego przez Klienta (dla zlecenia sprzedaży). Zlecenie to daje możliwość ograniczenia strat lub zakupu/sprzedaży waluty po przekroczeniu przez kurs walutowy określonego poziomu,
  • jeśli wykonane (ID) - kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że zlecenie II uznaje się za złożone przez Klienta, jeśli zostało zrealizowane zlecenie I;
  • jedno anuluje drugie (OCO) – kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że w przypadku realizacji jednego ze zleceń drugie zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie walutowe warunkowe, którego kurs realizacji wystąpi wcześniej,
  • jeśli wykonane jedno anuluje drugie (IOCO) – kombinacja trzech zleceń, polegająca na tym, że zlecenie II i III uznaje się za złożone przez Klienta po wykonaniu zlecenia I, w przypadku realizacji jednego z dwóch pozostałych zleceń walutowych warunkowych (II lub III), trzecie pozostałe zlecenie walutowe warunkowe zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie, którego kurs walutowy wystąpi wcześniej.

W zakresie obsługi Citi Kantora Klient może korzystać z usługi powiadomień polegającej na przesyłaniu Klientowi komunikatów SMS w ramach usługi Powiadamiania SMS, i/lub wiadomości elektronicznych (wiadomości e – mail) na wskazany przez niego Główny Numer Telefonu Komórkowego i/lub Główny Adres Poczty Elektronicznej, zawierających informacje wskazane przez Klienta podczas aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi powiadomień o wystąpieniu założonego kursu walutowego.Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
Oglądaj webinarium (live) już 25 maja 2023 r. o 20:15
Oglądaj webinarium (live) już 25 maja 2023 r. o 20:15