Witamy na Wirtualnym Seminarium na temat:

Perspektywy dla polskiego rynku akcji i zmiany w systemie podatkowym.

Webinarium odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia 2024 r., godz. 20:15.
Wpisane hasło jest niepoprawne. Spróbuj raz jeszcze.
Wejdź

Ważne informacje


Transmisja wydarzenia odbędzie się na YouTube, na kanale @capital24tv, której właścicielem jest firma STEO Tomasz Sańpruch, współpracującej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w zakresie organizacji wydarzeń live-streamingowych.

Materiały prezentowane podczas Wirtualnego Seminarium są prezentowanie jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani zachęty do składania zleceń, dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży produktów banku i papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne ekspertów biorących udział w Wirtualnych Seminariach. Bank informuje, że Wirtualne Seminaria o tej samej lub podobnej tematyce na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Konto Osobiste Citigold i Citigold Private Client to rachunek płatniczy. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłączenie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi oraz w zakresie produktów objętych tą umową (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, obligacje strukturyzowane). Działanie niezgodnie z Rekomendacją w zakresie produktów inwestycyjnych może oddalić Klienta od Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Dostosowanie się do Rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych nie gwarantuje zwiększenia, utrzymania ani zmniejszenia wartości Portfela Klienta. Wysoki procent aktywów nieobjętych usługą doradztwa inwestycyjnego może uniemożliwić doprowadzenie Klienta do Rekomendowanego Taktycznego Portfela.

Usługa świadczona jest w sposób zależny, co oznacza, że:

  1. Bank nie jest objęty całkowitym zakazem przyjmowania świadczeń pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem usługi. Bank jest uprawniony do pobierania tych świadczeń, w tym wynagrodzenia od emitentów lub dostawców instrumentów finansowych objętych usługą, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach prawa;
  2. przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych mogą być zarówno
    • wyłącznie instrumenty finansowe, których emitentami i/lub dostawcami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Bank (grupa Citi) jak też
    • takie instrumenty oraz inne instrumenty emitowane i/lub dostarczane przez inne podmioty niż podmioty należące do Grupy Citi.

W ramach świadczonej usługi, po wydaniu rekomendacji inwestycyjnej Bank przekazuje Klientowi razem z dokumentem rekomendacji inwestycyjnej, również raport odpowiedniości, zawierający uzasadnienie przyczyn dla których rekomendacja jest odpowiednia dla Klienta. W związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, Bank na podstawie wewnętrznych procedur oraz obowiązujących przepisów prawa ocenia zgodność produktów inwestycyjnych objętych usługą z potrzebami Klientów, na rzecz których świadczy usługę przy uwzględnieniu określonej grupy docelowej Klientów, a także zapewnia, aby produkty te objęte były usługą tylko wówczas, gdy jest to w interesie Klientów. Na potrzeby tej oceny Bank identyfikuje właściwą grupę docelową dla danych produktów inwestycyjnych objętych usługą. Bank opracowuje, wdraża oraz stosuje i poddaje przeglądowi funkcjonujące w Banku rozwiązania dotyczące świadczenia usługi celem zapewnienia, aby produkty inwestycyjne objęte usługą oraz dotycząca je strategia dystrybucji Banku, w ramach osobno świadczonych przez Bank usług, były odpowiednie dla grupy docelowej. Produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym (dalej: „Produkty”) nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku Produktów ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Znajdujące się w ofercie Banku Produkty nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez ww. Ustawę, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

Produkty są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego, powinien wziąć pod uwagę występowanie ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nieuzyskania założonych przez Klienta zysków. Dotychczasowe wyniki produktów inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji finansowej należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank, ale także aktywa w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego produktu, produktów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do Produktów, ich emitentów, czy klas aktywów. Nie jest możliwe dokładne wskazanie poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów, produktów poszczególnych emitentów lub klas aktywów odpowiedniego dla każdego inwestora. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego w Banku prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bank nie jest podmiotem uprawnionym do interpretacji przepisów podatkowych ani do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy o doradztwie podatkowym, dlatego powyższe informacje nie mogą być traktowane jako opinia podatkowa. W celu prawidłowej oceny konsekwencji podatkowych należy zasięgnąć opinii podmiotów posiadających stosowne uprawnienia albo wystąpić do właściwego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Bank informuje, że w zakresie określonym przepisami prawa nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną związaną ze świadczoną usługą. Bank dokonuje tych czynności nawet jeżeli w wyniku prowadzenia rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do zawierania transakcji lub składania przez Klienta zleceń dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.

Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.