Otwórz konto
Citigold Private Client


Załóż lokaty na 7,5% do 6 mln PLN lub lokaty na 2,5% do 1,5 mln USD.

Więcej


Oferta dla nowych Klientów, ważna do 31.10.2022.

Globalna bankowość z Citi Handlowy
Elitarna karta do konta

Karta Debetowa World Elite Debit Mastercard®

Z najbardziej ekskluzywną kartą do konta, spośród kart oferowanych przez Mastercard®, Klienci zyskują:

 • kartę Priority Pass z nielimitowaną liczbą wejść do saloników partnerskich executive lounge na ponad 1200 lotniskach całego świata,
 • bezpłatne ubezpieczenie podróżne (również dla bliskich mieszkających pod jednym adresem),
 • obsługę concierge,
 • wsparcie w przypadku utraty karty.
Dowiedz się więcej
Citigold Private client - Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo Inwestycyjne na akcjach i obligacjach oraz doradztwo na funduszach inwestycyjnych

W ramach serwisu Indywidualnej Obsługi Maklerskiej oferowanej przez Bank Handlowy Klienci mogą skorzystać z kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, w tym z usługi Doradztwa Inwestycyjnego na rynkach akcji zagranicznych oraz obligacji krajowych i zagranicznych oraz dostępu do kilkunastu rynków giełdowych w Europie i USA.

 • Doradztwo Inwestycyjne na akcjach zagranicznych oraz obligacjach krajowych i zagranicznych.
Dowiedz się więcej

Klienci Citigold Private Client mają również możliwość skorzystania z oferty usługi Doradztwa Inwestycyjnego na funduszach inwestycyjnych. Usługa umożliwia zbudowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego oraz okresową weryfikację składu portfela.

 • Doradztwo Inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych.
Dowiedz się więcej

Szeroki wybór produktów strukturyzowanych
Inwestowanie

Produkty w subskrypcjach zamkniętych

Szeroki wybór produktów strukturyzowanych, które na wniosek Klienta i w oparciu o preferowane przez Niego wskaźniki dopasujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W Citi Handlowy Inwestycyjne Fundusze zamknięte oferujemy wyłącznie Klientom Citigold Private Client.

Dowiedz się więcej
Najlepsze warunki produktów bankowych w Citi Handlowy
Wyjątkowe korzyści

Najlepsze warunki produktów bankowych w Citi Handlowy

Citigold Private Client oferuje swoim Klientom produkty i usługi na najbardziej korzystnych warunkach, spośród całej oferty Citi Handlowy.

 • Najlepsze oprocentowanie Inwestycji Dwuwalutowych,
 • Najlepsze kursy wymiany walut,
 • Najniższe oprocentowanie Kredytu Hipotecznego,
 • Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej.
Najbardziej doświadczony zespół ekspertów Citi Handlowy
Wsparcie i obsługa

Najbardziej doświadczony zespół ekspertów Citi Handlowy

W ramach bankowości prywatnej, nad zapewnieniem najwyższej jakości obsługi Klientów Citigold Private Client, czuwa Opiekun w randze Dyrektora wraz z zespołem najlepszych specjalistów finansowych Citi Handlowy. Podczas każdego spotkania w oddziale Citigold Private Client mogą Państwo skorzystać ze wsparcia:

 • Opiekuna Citigold Private Client,
 • Menedżera Inwestycyjnego,
 • Eksperta ds. Rynków Walutowych,
 • Doradcy ds. Przedsiębiorstw,
 • Konsultanta ds. Obligacji,
 • Menedżer ds. Rozwiązań Ubezpieczeniowych,
 • Osobistego Maklera Biura Maklerskiego Biura Maklerskiego Citi Handlowy.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania o ofertę lub chcesz zostać Klientem Citigold Private Client możesz zrobić to tutaj.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: „Bank”) świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłączenie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi oraz w zakresie produktów objętych tą umową (tytuły oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego emitowane przez produkty inwestycyjne zamknięte, polskie obligacje skarbowe, obligacje strukturyzowane). Działanie niezgodnie z Rekomendacją w zakresie produktów inwestycyjnych może oddalić Klienta od Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Dostosowanie się do Rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych nie gwarantuje zwiększenia, utrzymania ani zmniejszenia wartości Portfela Klienta. Wysoki procent aktywów nieobjętych usługą doradztwa inwestycyjnego może uniemożliwić doprowadzenie Klienta do Rekomendowanego Taktycznego Portfela.

Usługa świadczona jest w sposób zależny, co oznacza, że:

 1. Bank nie jest objęty całkowitym zakazem przyjmowania świadczeń pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem usługi. Bank jest uprawniony do pobierania tych świadczeń, w tym wynagrodzenia od emitentów lub dostawców instrumentów finansowych objętych usługą, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach prawa;
 2. przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych mogą być zarówno (i) wyłącznie instrumenty finansowe, których emitentami i/lub dostawcami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Bank (grupa Citi) jak też (ii) takie instrumenty oraz inne instrumenty emitowane i/lub dostarczane przez inne podmioty niż podmioty należące do Grupy Citi.

W ramach świadczonej usługi, po wydaniu rekomendacji inwestycyjnej Bank przekazuje Klientowi razem z dokumentem rekomendacji inwestycyjnej, również raport odpowiedniości, zawierający uzasadnienie przyczyn dla których rekomendacja jest odpowiednia dla Klienta.

W związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, Bank na podstawie wewnętrznych procedur oraz obowiązujących przepisów prawa ocenia zgodność produktów inwestycyjnych objętych usługą z potrzebami Klientów, na rzecz których świadczy usługę przy uwzględnieniu określonej grupy docelowej Klientów, a także zapewnia, aby produkty te objęte były usługą tylko wówczas, gdy jest to w interesie Klientów. Na potrzeby tej oceny Bank identyfikuje właściwą grupę docelową dla danych produktów inwestycyjnych objętych usługą. Bank opracowuje, wdraża oraz stosuje i poddaje przeglądowi funkcjonujące w Banku rozwiązania dotyczące świadczenia usługi celem zapewnienia, aby produkty inwestycyjne objęte usługą oraz dotycząca je strategia dystrybucji Banku, w ramach osobno świadczonych przez Bank usług, były odpowiednie dla grupy docelowej.

Produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym (dalej: „Produkty”) nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku Produktów ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Znajdujące się w ofercie Banku Produkty nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez ww. Ustawę, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

Produkty są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego, powinien wziąć pod uwagę występowanie ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nieuzyskania założonych przez Klienta zysków. Dotychczasowe wyniki produktów inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji finansowej należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank, ale także aktywa w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego produktu, produktów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do Produktów, ich emitentów, czy klas aktywów. Nie jest możliwe dokładne wskazanie poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów, produktów poszczególnych emitentów lub klas aktywów odpowiedniego dla każdego inwestora. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego w Banku prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bank nie jest podmiotem uprawnionym do interpretacji przepisów podatkowych ani do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy o doradztwie podatkowym, dlatego powyższe informacje nie mogą być traktowane jako opinia podatkowa. W celu prawidłowej oceny konsekwencji podatkowych należy zasięgnąć opinii podmiotów posiadających stosowne uprawnienia albo wystąpić do właściwego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Bank informuje, że w zakresie określonym przepisami prawa nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną związaną ze świadczoną usługą. Bank dokonuje tych czynności nawet jeżeli w wyniku prowadzenia rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do zawierania transakcji lub składania przez Klienta zleceń dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.