Konto Citigold Private Client — bankowość prywatna | Citi Handlowy

Otwórz konto
Citigold Private Client


Sprawdź, jak zyskać 12 tys. zł na powitanie.

Więcej


Oferta dla nowych Klientów, ważna do 31.12.2021.

Globalna bankowość z Citi Handlowy
Elitarna karta do konta

Karta Debetowa World Elite Debit Mastercard®

Z najbardziej ekskluzywną kartą do konta, spośród kart oferowanych przez Mastercard®, Klienci zyskują:

 • kartę Priority Pass z nielimitowaną liczbą wejść do saloników partnerskich executive lounge na ponad 1200 lotniskach całego świata,
 • bezpłatne ubezpieczenie podróżne (również dla bliskich mieszkających pod jednym adresem),
 • obsługę concierge,
 • wsparcie w przypadku utraty karty.
Dowiedz się więcej
Citigold Private client - Doradztwo inwestycyjne
Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne na akcjach spółek notowanych na rynkach zagranicznych

W ramach serwisu Indywidualnej Obsługi Maklerskiej oferowanej przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Klienci mogą skorzystać z kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, w tym z usługi Doradztwa Inwestycyjnego na rynku akcji zagranicznych ponad 20 światowych giełd.

Dowiedz się więcej
Szeroki wybór produktów strukturyzowanych
Inwestowanie

Produkty w subskrypcjach zamkniętych

Szeroki wybór produktów strukturyzowanych, które na wniosek Klienta i w oparciu o preferowane przez Niego wskaźniki dopasujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W Citi Handlowy Inwestycyjne Fundusze zamknięte oferujemy wyłącznie Klientom Citigold Private Client.

Dowiedz się więcej
Najlepsze warunki produktów bankowych w Citi Handlowy
Wyjątkowe korzyści

Najlepsze warunki produktów bankowych w Citi Handlowy

Citigold Private Client oferuje swoim Klientom produkty i usługi na najbardziej korzystnych warunkach, spośród całej oferty Citi Handlowy.

 • Najlepsze oprocentowanie Inwestycji Dwuwalutowych,
 • Najlepsze kursy wymiany walut,
 • Najniższe oprocentowanie Kredytu Hipotecznego,
 • Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej.
Najbardziej doświadczony zespół ekspertów Citi Handlowy
Wsparcie i obsługa

Najbardziej doświadczony zespół ekspertów Citi Handlowy

W ramach bankowości prywatnej, nad zapewnieniem najwyższej jakości obsługi Klientów Citigold Private Client, czuwa Opiekun w randze Dyrektora wraz z zespołem najlepszych specjalistów finansowych Citi Handlowy. Podczas każdego spotkania w oddziale Citigold Private Client mogą Państwo skorzystać ze wsparcia:

 • Opiekuna Citigold Private Client,
 • Menedżera Inwestycyjnego,
 • Eksperta ds. Rynków Walutowych,
 • Doradcy ds. Przedsiębiorstw,
 • Konsultanta ds. Obligacji,
 • Osobistego Maklera Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania o ofertę lub chcesz zostać Klientem Citigold Private Client możesz zrobić to tutaj.

Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w Citi Handlowy. Produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem lub gwarantem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank Handlowy w Warszawie S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego i jest zarejestrowany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11120807/A. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF.

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym) ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków.

Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o UFG). Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z Umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

W określonych okolicznościach zbywalność Jednostek Uczestnictwa Funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa Funduszu może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych i zmianami kursów walut. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Oznacza to, że suma wypłacona na koniec okresu inwestowania może być niższa od pierwotnie zainwestowanej.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego). Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zachęty do dokonywania transakcji.

Perspektywy rynkowe i ekonomiczne w dobie rosnącej inflacji.
Webinarium w czwartek 27 stycznia.
Perspektywy rynkowe i ekonomiczne w dobie rosnącej inflacji. Webinarium w czwartek 27 stycznia.
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.