O Banku

MIFID II

MIFID II

Regulacja MiFID – informacje ogólne

MiFID to skrót nazwy dyrektywy unijnej Markets in Financial Instruments Directive, oznaczającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, oraz polskich aktów prawnych implementujących przepisy tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego, w szczególności ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Ustawą”), oraz stosowne akty wykonawcze do Ustawy (dalej łącznie jako „MiFID I”).

Głównym celem MiFID I było zapewnienie ochrony interesu Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującej Klientom we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Równie ważnym celem wprowadzenia MiFID I było zwiększenie przejrzystości działania podmiotów świadczących usługi inwestycyjne lub usługi dodatkowe oraz procesów obsługi Klientów korzystających z instrumentów finansowych. W celu wzmocnienia ram regulujących rynki instrumentów finansowych, w tym również w przypadku gdy obrót tymi instrumentami ma miejsce poza rynkami regulowanymi czy alternatywnymi systemami obrotu, oraz w celu zwiększenia poziomu przejrzystości warunków rynkowych i zapewnienia lepszej ochrony inwestorów w 2014 r. uchwalona została nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych („Dyrektywa MiFID II”) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych („Rozporządzenie MiFIR”), zaś w późniejszym okresie – szereg innych aktów prawnych wykonujących postanowienia Dyrektywy MiFID II oraz Rozporządzenia MiFIR (łącznie „MiFID II”), w tym w szczególności rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie 2017/565”). MiFID II obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. Dostosowanie krajowego porządku prawnego do przepisów MiFID II nastąpiło w 2018 r.

Przepisy MiFID II oraz regulacje prawa krajowego, które je implementują (łącznie dalej „MiFID”), obejmują szeroki zakres usług inwestycyjnych, tzw. usług dodatkowych (np. przechowywanie instrumentów finansowych) oraz instrumentów finansowych, w szczególności takich jak: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne.

MiFID nakłada na firmy inwestycyjne i banki świadczące usługi inwestycyjne między innymi obowiązki w zakresie:

  • działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów;
  • przekazywania Klientom pełnych, rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd informacji, w tym w szczególności informacji o instrumentach finansowych, ryzyku inwestycyjnym z nimi związanym oraz o kosztach i powiązanych opłatach;
  • zapewnienia poziomu usług odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom Klientów;
  • klasyfikacji Klienta;
  • przestrzegania przyjętej polityki wykonywania zleceń w przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń na rachunek Klienta;
  • oceny odpowiedniości usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych;
  • zapobieganiu konfliktom interesów;
  • analizy otrzymywanych i przekazywanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przez firmę inwestycyjną pod kątem ich dopuszczalności.