Zarządzanie finansami

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty

Zintegrowana Obsługa Należności

Polecenie zapłaty

Zintegrowana Obsługa Należności

Polecenie zapłaty to jedna z najbardziej efektywnych metod pozyskiwania należności od Płatników. Ta nowoczesna forma rozliczeń jest rekomendowana dla wszystkich firm, posiadających wielu odbiorców dokonujących cyklicznych wpłat.


Polecenia zapłaty – co należy wiedzieć:

 • Dokumentami wymaganymi do uruchomienia polecenia zapłaty są: umowa pomiędzy Odbiorcą i Bankiem oraz upoważnienie do obciążania rachunku bankowego podpisane przez Płatnika.
 • Polecenie zapłaty pozwala na obniżenie kosztów egzekwowania należności oraz przeniesienie kontroli wpływów na Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy - to Odbiorca jest inicjatorem transakcji i ma możliwość elektronicznego przesyłania transakcji nawet kilka tygodni przed terminem płatności.
 • Klient Banku otrzymuje pełną informację, zawierajacą również powód ewentualnego zastrzeżenia transakcji.
 • Citi handlowy, jako jedyny bank w Polsce posiada opcję powiadamiania SMS dla Płatników (Polecenie Zapłaty Komfort).

Najważniejsze cechy produktu

Podstawowe regulacje prawne
 • Jedynym warunkiem uruchomienia polecenia zapłaty jest podpisanie przez Płatnika formularza zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty. Formularz zgody na obciążanie rachunku dostarczony zostanie do Płatnika przez Odbiorcę.
 • Nie występują limity kwotowe transakcji.
 • Okres na odwołanie (zwrot) transakcji przez Płatnika wynosi 56 dni kalendarzowych.
 • Istnieje możliwość odwołania transakcji przez Płatnika jeszcze przed terminem płatności.
 • Istnieje możliwość złożenia zgody przez Płatnika bezpośrednio w jego banku.
Zasady działania

W procesie polecenia zapłaty uczestniczą:

 • Płatnik - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • Bank płatnika - uczestnik Porozumienia międzybankowego.
 • Odbiorca.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy

Zasada działania - dystrybucja zgód

Zasada działania - dystrybucja zgód

Zasada działania - transakcje

Zasada działania - transakcje
 • Pierwszy krok należy do Odbiorcy, który przesyła do Płatnika dwa egzemplarze formularzy zgody na obciążanie rachunku.
 • Po otrzymaniu zgody Płatnik powinien wpisać w formularz zgody numer swojego rachunku bankowego, zaznaczyć właściwy status dłużnika i podpisać zgodę. Podpis złożony przez Płatnika na formularzu zgody musi być zgodny z podpisem złożonym w banku Płatnika. Dzięki temu bank Płatnika nie odrzuci zgody z powodu niemożliwości identyfikacji podpisu.
 • Podpisane formularze zgody powinny być przesłane do Odbiorcy oraz do banku Płatnika.
 • Od momentu otrzymania zgody wszystkie kolejne płatności będą realizowane poprzez polecenie zapłaty (odbiorca przekaże płatnikowi informacje o terminie aktywowania usługi).
Bezpieczeństwo i akty prawne

Bezpieczeństwo polecenia zapłaty gwarantowane jest przez:

 • Przepisy Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r..
 • Przepisy Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r..
 • Porozumienie Międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 r. dotyczące polecenia zapłaty (wraz ze zmianami wprowadzonymi w celu dostosowania Porozumienia do przepisów Ustawy o usługach płatniczych), które podpisały wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń.
 • Zasady regulujące działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (w szczególności przesyłanie poleceń zapłaty za pośrednictwem ogólnopolskiego elektronicznego systemu wymiany danych międzybankowych - ELIXIR).
 • Obsługę według standardów Banku Handlowego w Warszawie S.A. - jednego z największych polskich banków.

W sytuacji wystąpienia błędu w zrealizowanym poleceniu zapłaty (np. kwota obciążenia byłaby niezgodna z fakturą otrzymaną od wierzyciela) Płatnikowi przysługuje prawo odwołania transakcji. Zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych odwołanie (zwrot) może nastąpić nie później niż w terminie:

 • 56 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
 • 5 dni roboczych w przypadku pozostałych osób.
Godziny graniczne
Godzina, do której odbiorca może wysłać polecenie zapłaty („PZ”) w celu realizacji D+1 Do 14:30 w dniu poprzedzającym realizację PZ
Godzina, do której maksymalnie Odbiorca może zgłosić anulowanie niezrealizowanego PZ Dzień przed terminem płatności do godz. 14:00
Potwierdzenie statusu Zgody 3 dni robocze
Potwierdzenie statusu Zgody (banki nie należące do Ognivo) 7 dni roboczych
Pliki i Zgody dostarczone przez Odbiorcę do godz. 11:00 przyjęcie dyspozycji bieżącego dnia roboczego
Pliki i Zgody dostarczone przez Odbiorcę po godz. 11:00 przyjęcie dyspozycji następnego dnia roboczego
Koalicja na rzecz polecenia zapłaty

Jesteśmy aktywnym członkiem Koalicji na rzecz polecenia zapłaty, która zrzesza wystawców rachunków masowych, banki i inne ciała jak np. Krajowa Izba Rozliczeniowa. Celem Koalicji jest rozwój i popularyzacja polecenia zapłaty w Polsce. Fakt, iż grono to zgodnie współpracuje ze sobą już ponad 11 lat świadczy o tym, że powszechne stosowanie polecenia zapłaty jako sposobu regulowania płatności za domowe rachunki leży w interesie wszystkich stron - usługodawców, banków i klientów końcowych, czyli płatników.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z doradcą CitiService.

Doradcy CitiService są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

801 24 84 24
+48 (22) 690 19 81

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

Korzyści dla Odbiorcy
 • Szybki i pewny sposób wystawiania poleceń zapłaty- elektroniczny sposób przesyłania transakcji- CitiDirect.
 • Możliwość przesyłania bardzo dużej liczby transakcji w krótkim okresie czasu.
 • Terminowy wpływ należności. Szybki dostęp do środków na rachunku.
 • Niski koszt stosowania polecenia zapłaty i zredukowane koszty administracyjne.
 • Pełna informacja na temat zrealizowanych poleceń zapłaty.
 • Pełna automatyzacja procesu (również ponowień odrzuconych transakcji dla braku środków).
 • Doradztwo w zakresie implementacji produktu oraz opcjonalne szkolenia dla personelu Klienta.
 • Dostosowanie pliku wynikowego do wymagań Klienta.
Korzyści dla Płatnika
 • Prosty sposób uruchomienia usługi polecenia zapłaty (wystarczy podpisanie Zgody).
 • Pewność zrealizowania transakcji w dniu płatności (to Odbiorca „pilnuje” terminów).
 • Wygoda i oszczędność czasu (Płatnik nie musi tracić czasu na zlecanie przelewów, wypisywanie druków przelewów, pilnowanie terminów płatności itd.).
 • Możliwość odwołania transakcji po jej realizacji w banku płatnika bez podania przyczyny.
 • Automatyczne powiadamianie Płatnika o terminie płatności.
 • Obciążenie konta dokładnie w terminie płatności - nie wcześniej.
 • Niski koszt polecenia zapłaty w banku Płatnika - zwykle zbliżony do kosztu zlecenia stałego.
 • Możliwość odwołania transakcji po jej realizacji w banku Płatniku bez podania przyczyny.
 • Możliwość automatycznego ponowienia transakcji w przypadku braku środków.

Oferta dla przedsiębiorstw

Dzięki ofercie Citi Handlowy przedsiębiorstwa mogą:

 • Uniknąć problemów opóźnień w przekazywaniu należności za dostarczane towary i usługi.
 • Usprawnić przepływ informacji z kontrahentami oraz zastosować doskonalsze formy płatności.
 • Poprawić swoją sytuację płynnościową.
 • Szybko i pewnie otrzymywać płatności za faktury.
 • Elektronicznie inicjować należne płatności (a więc w rezultacie uniknąć opóźnień w otrzymywaniu środków od Płatnika).

Polecenie zapłaty - Direct Debit zostało wprowadzone na polski rynek usług bankowych w czerwcu 1998 roku. Nasz bank, jako pierwszy w Polsce przesłał polecenie zapłaty do innego banku. Duże zainteresowanie tą formą płatności wśród Klientów spowodowało, że Bank Handlowy w Warszawie S.A. stał się niekwestionowanym liderem na rynku Poleceń Zapłaty. W związku z faktem, iż polecenie zapłaty jest jednym z najdoskonalszych sposobów regulowania płatności, w najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego wzrostu popularności tej formy rozliczeń.