Finansowanie

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja

Pozyskanie finansowania

Sekurytyzacja

Pozyskanie finansowania

Sekurytyzacja jest formą finansowania, w ramach której wydzielone i grupowane są aktywa generujące stałe i przewidywalne przepływy pieniężne w celu natychmiastowej zamiany ich na środki pieniężne za pośrednictwem emisji papierów dłużnych. Wykup papierów dłużnych zabezpieczony jest tymi aktywami. Spłata papierów dłużnych następuje ze środków generowanych przez te aktywa. W związku z tym nie jest bezpośrednio uzależniona od sytuacji finansowej podmiotu sprzedającego aktywa. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne mogą mieć dla inicjatora charakter finansowania pozabilansowego.


Zalety oferty

  • dodatkowe źródło finansowania umożliwiające spółce zwiększenie swojej elastyczności finansowej,
  • optymalizacja bilansu i rachunku wyników spółki,
  • dywersyfikacja bazy inwestorów,
  • uwolnienie kapitału związanego z aktywami o niskiej stopie zwrotu.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.


Najważniejsze Cechy Produktu

  • Najczęściej przedmiotem sekurytyzacji są kredyty, pożyczki udzielane przez bank, przede wszystkim: kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, wierzytelności z kart kredytowych, kredyty dla firm.
  • W ramach sekurytyzacji następuje przeniesie wierzytelności z banku inicjującego do jednostki specjalnego przeznaczenia (SPV), która emituje dłużne papiery wartościowe w celu sfinansowania nabycia wierzytelności.
  • Dłużne papiery wartościowe emitowane są w podziale na transze o różnym stopniu uprzywilejowania w zakresie rozkładu strat i podziału zysków, zaś płatności zależą od przychodów generowanych przez nabyte wierzytelności. Papiery wartościowe zabezpieczone są przychodami z tych wierzytelności.