CitiService

Płatności

Płatności

 


rozwiń
zwiń
A. ROZLICZENIA KRAJOWE

Jako płatności krajowe realizowane są płatności w walucie PLN na rzecz rachunków beneficjentów prowadzonych w polskim systemie płatniczym.

Płatności można zlecać do Banku poniższymi kanałami:

 • przelew w formie elektronicznej, dostarczony za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (obecnie najpopularniejszy)
 • przelew w formie komunikatu SWIFT (MT101/MT103), dostarczony za pośrednictwem systemu SWIFTNet (wymagane dodatkowe upoważnienie) przelew w formie papierowej
 • dostarczony do oddziału (wiąże się z wyższym kosztem realizacji zlecenia)

Standard IBAN dla polskich numerów rachunków:

Polski numer rachunku składa się z 26 cyfr:
58 1030 1508 0000 0000 2080 4063

 • cyfra kontrolna
 • numer rozliczeniowy banku
 • pozostała część rachunku

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


EXPRESS ELIXIR

 • Przelew Express Elixir można realizować wyłącznie w PLN i wyłącznie pomiędzy bankami na terytorium kraju, które są uczestnikami systemu Express Elixir.
 • Przelew Express Elixir może być wysłany maksymalnie do kwoty 100 000 PLN.
 • Brak możliwości zrealizowania transakcji na rzecz ZUS i US

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


PŁATNOŚĆ DO ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. na formatce „Przelewu krajowego – zwykłego” należy składać przelewy do ZUS na indywidualny rachunek prowadzony w ZUS.

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


PŁATNOŚĆ DO US

Przelewy do urzędów skarbowych do urzędu skarbowego wymagają odpowiedniego sformatowania tytułu płatności.

W przypadku realizacji przelewów do urzędu skarbowego z pominięciem odpowiedniej formatki w systemie CitiDirect BE Bank dokona realizacji takiego przelewu bez sprawdzania, czy tytuł płatności odpowiada wymogom.

Poniżej przekazujemy wytyczne do prawidłowego formatowania ww. płatności (zgodne z regulacjami Ministerstwa Finansów):

 • słowo kodowe /TI/ – typ identyfikatora (1x) i zawartość identyfikatora (14x)
 • słowo kodowe /OKR/ – okres, za który dokonywana jest płatność (7x), (dopuszczona jest wartość „0” dla tego słowa kodowego)
 • słowo kodowe /SFP/ – symbol formularza lub tytuł płatności (7x)
 • słowo kodowe /TXT/ – tekst wolny (opcjonalnie), (40x).

Tytuł płatności (pole 70 komunikatu MT103/MT101) powinien zawierać odpowiednie informacje, zgodnie z niżej prezentowanym formatem:

 • słowo kodowe /TI/ – typ identyfikatora (1x) i zawartość identyfikatora (14x)

Gdzie:

 • typ identyfikatora może przyjmować wartość:
R – REGON 1 – dowód osobisty
P – PESEL 2 – paszport
N – NIP 3 – inny dokument potwierdzający tożsamość

Zawartość identyfikatora to odpowiednia wartość identyfikatora.

 • słowo kodowe /OKR/ – okres, za który dokonywana jest płatność (7x), (dopuszczona jest wartość „0” dla tego słowa kodowego)

Gdzie:

R – rok D – dekada
P – półrocze M – miesiąc
K – kwartał J – dzień
 • słowo kodowe /SFP/ – symbol formularza lub tytuł płatności (7x)

Symbol formularza lub tytuł płatności – odpowiedni do przekazywanej płatności, zgodnie z załącznikiem.

 • słowo kodowe /TXT/ – tekst wolny (opcjonalnie) (40x).

Przykładowy tytuł płatności:
/TI/P81011518252/OKR/19M03/SFP/PIT/
TXT/TOM.SMITH

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


PŁATNOŚCI SORBNET

Sorbnet to płatności wysokokwotowe (powyżej 1 000 000 PLN) realizowane w czasie rzeczywistym (RTGS - ang. Real Time Gross Settlement).

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (Split Payment)

W ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności Bank otworzył Klientowi rachunek VAT, do którego dostęp jest ograniczony (tylko do wglądu).

Przelew wychodzący zlecany jako Split Payment jest realizowany tylko w PLN z rachunku w PLN. Zlecenie przelewu zawiera dodatkowe informacje, w tym m.in. kwotę VAT zawartą w kwocie przelewu brutto oraz numer faktury. Bank realizuje taki przelew w ten sposób, że kwotę VAT przeksięgowuje z rachunku VAT (o ile są na nim środki) na rachunek rozliczeniowy Klienta, a następnie całą kwotę brutto przelewu przekazuje jako przelew Split Payment do beneficjenta przelewu. Analogicznie odbywa się księgowanie przelewów przychodzących (tj. poprzez uznanie rachunku rozliczeniowego Klienta kwotą brutto oraz przeksięgowanie kwoty VAT na rachunek VAT). W przypadku płatności podatku VAT do urzędu skarbowego przelew jest realizowany w pierwszej kolejności ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


POLECENIA ZAPŁATY (DIRECT DEBIT)


SEPA DIRECT DEBIT

Uwaga: Bank Citi Handlowy oferuje usługę z pozycji płatnika (rozliczanie należności).

 


rozwiń
zwiń
B. ROZLICZENIA ZAGRANICZNE


PRZELEWY ZAGRANICZNE

Zlecenia zagraniczne są standardowo realizowane z tzw. datą waluty VD2, tzn. uznanie banku odbiorcy następuje po 2 dniach roboczych od daty obciążenia rachunku. Wyjątek stanowią płatności zagraniczne realizowane w walutach krajów UE i EOG - płatności te realizowane są z tzw. datą waluty VD1, tzn. uznanie rachunku beneficjenta następuje po 1 dniu roboczym od daty obciążenia rachunku płatnika.

Możliwa jest przyspieszona realizacja przelewu zagranicznego, za dodatkową opłatą, o ile klient wskaże to odpowiednio w zleceniu, tj.:

 • przelewy pilne – z tzw. datą waluty VD1,
 • przelewy ekspresowe – z tzw. datą waluty VD0.

SWIFT KOD Banku Citi Handlowy: CITIPLPX


PRZELEWY SEPA

Polecenie przelewu SEPA jest to usługa, która pozwala przesyłać środki pieniężne w euro do banków działających w 33 krajach Europy, które zawarły porozumienie na realizację płatności w standardzie SEPA.

Polecenie przelewu SEPA musi spełniać następujące warunki:

 • Płatność jest wykonywana w walucie euro
 • Bank odbiorcy i bank zleceniodawcy muszą być stronami porozumienia SEPA Zleceniodawca przy zleceniu płatności podaje numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN
 • Przy poleceniach przelewu SEPA stosowana jest klauzula kosztowa SHA. Oznacza to, że koszty płatności dzielone są między zleceniodawcę a odbiorcę polecenia przelewu SEPA (żadne opłaty nie są potrącane z kwoty płatności).

W przypadku, gdy płatność nie spełnia warunków wymienionych powyżej zostanie zrealizowana według innych standardów, co może wiązać się z innym czasem realizacji zlecenia i kosztami dla jej uczestników.

Czas realizacji - Realizacja płatności w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dacie złożenia zlecenia (VD+1). Istnieje również możliwość realizacji przelewu SEPA w tym samym dniu roboczym (VD0), pod warunkiem wybrania odpowiedniego typu płatności w formatce zlecenia płatności SEPA.

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


PRZELEWY TARGET2

TARGET2 to europejski system rozliczeniowy typu RTGS (Real Time Gross Settlement - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie bliskim do rzeczywistego), dedykowany do międzybankowych rozliczeń ekspresowych w Euro w ramach Unii Europejskiej.

Przelew TARGET2 może być realizowany tylko w walucie EUR.

 • Uczestnictwo Banku Handlowego w systemie TARGET2 zapewnia możliwość realizacji przelewów w Euro w ciągu ok. 2-3 godzin od momentu zlecenia w systemie bankowości elektronicznej.
 • System TARGET2 funkcjonuje w godzinach 7:00-17:00. Godziną graniczną inicjowania zleceń wychodzących z Banku jest godz. 15:00.
 • Wysyłanie zleceń nie jest uzależnione od sesji rozliczeniowych.
 • Przelewy TARGET2 są najszybszym obecnie wariantem realizacji rozliczeń w Euro.
 • Przelewy TARGET2 znajdą zastosowanie szczególnie w sytuacjach awaryjnych, gdy istotne jest zapewnienie rozliczenia transakcji w ciągu kilku godzin.
 • Mogą stanowić prosty sposób wsparcia i przyspieszenia biznesu np. gdy kontrahent wymaga rzeczywistego wpływu na rachunek, a czas realizacji przelewu ma wpływ na warunki kontraktu.

Szczegółowe informacje na temat zlecania płatności krajowych znajdą Państwo w sekcji Podręczniki i dokumenty dostępnej pod adresem.


rozwiń
zwiń
C. STANDARD IBAN

Standard IBAN w wybranych krajach:

Na ogólnodostępnych stronach internetowych dostępne są narzędzia pozwalające na weryfikację poprawności kodu IBAN.

 


rozwiń
zwiń
D. SALDO NETTO


rozwiń
zwiń
E. CASH POOL


rozwiń
zwiń
F. MTLS

Polega ono na przesyłaniu wiadomości email bezpiecznym kanałem, który nie wymaga szyfrowania załączników oraz usuwania danych wrażliwych z treści maila.

MTLS w powiązaniu z tunelem szyfrowania TLS jest jedną z metod używanych w Banku Citi Handlowy do szyfrowania wiadomości e-mail wysyłanej do zewnętrznych klientów.

Rozwiązanie to zapewnia, iż chroniona jest każda część wiadomości a wiadomości e-mail są dostarczane tylko do właściwego miejsca docelowego.

Konfiguracja MTLS - wymagania jakie muszą spełnić klienci/partnerzy biznesowi Citi:

 • Użycie zatwierdzonego certyfikatu X.509v3. W przypadku braku tego certyfikatu, musi on zostać zakupiony i zainstalowany;
 • Certyfikowany rozmiar klucza musi wynosić 2048 lub więcej;
 • Siła szyfrująca serwerów poczty elektronicznej musi wynosić 256 lub więcej;
 • Strona zewnętrzna musi używać prywatnej domeny biznesowej dla poczty e-mail, na przykład @companyabc.com. Nie można używać MTLS do wiadomości e-mail wysyłanych do domeny publicznej, na przykład @gmail.com

Po wypełnieniu wniosku (nie wymaga podpisów), wykonaniu ustawień po stronie Banku Citi Handlowy - Zespół Proofpoint (USA) kontaktuje się z osobą kontaktową wskazaną przez klienta i dokonuje konfiguracji MTLS. Obejmuje to sprawdzenie i weryfikację certyfikatów, które zapewniają wymaganą ochronę bezpieczeństwa.

Po zakończeniu tego etapu cała domena jest szyfrowana.

 


rozwiń
zwiń
G. ITC

ITC (Instant Transaction Confirmation) – usługa ta umożliwia automatyczne generowanie potwierdzenia przelewu wychodzącego w formacie pdf, które Bank wyśle do Państwa na wskazany adres mailowy.

Potwierdzenia mogą być generowane dla wszystkich typów transakcji wychodzących:

 • przelewy krajowe, w tym ZUS/US, SORBNET
 • przelewy wewnętrzne
 • przelewy zagraniczne

Dzięki usłudze ITC mają Państwo:

 • szybkie, automatyczne potwierdzenie transakcji w formacie pdf, dostarczone na wskazane adresy email
 • brak konieczności kontaktu z Bankiem i oczekiwania na potwierdzenie transakcji – wystarczy zaznaczyć chęć otrzymania potwierdzenia wypełniając formatkę polecenia przelewu
 • brak konieczności generowania każdorazowo potwierdzeń transakcji
 • niższe koszty potwierdzeń
 • ułatwienie archiwizacji potwierdzeń transakcji w formacie elektronicznym

Uruchomienie usługi – w celu uruchomienia usługi należy uzupełnić Wniosek o uruchomienie/ zmianę dyspozycji do usługi potwierdzeń ITC (wniosek można znaleźć na stronie CitiDirect). We wniosku należy wpisać numery Rachunków, dla których ma zostać aktywowana usługa ITC, adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie i hasło dostępu, którym to Klient będzie mógł otworzyć zaszyfrowany plik PDF z potwierdzeniem.

Generowanie potwierdzeń – w celu wygenerowania potwierdzenia transakcji podczas tworzenia przelewu, w polu ‘Szczegóły Płatności’ należy wpisać słowo kodowe ‘xITC’ (trzyliterowy skrót poprzedzony literą x). Znacznik ten może być umieszczony w dowolnej z czterech linii pola tekstu.

 


rozwiń
zwiń
H. JPK

Citi Handlowy oferuje korporacyjnym Klientom Banku rozwiązanie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Wyciągi Bankowe.

Obecnie Bank Citi Handlowy oferuje dostarczanie Klientom informacji o transakcjach na ich rachunkach w dwóch formatach (do wyboru), poprzez kanał Delphi XP.

Do skorzystania z rozwiązania niezbędne jest podpisanie wniosku o JPK. We wniosku o JPK Klient wybiera rodzaje plików.

Rodzaj plików

Dostępne są dwa rodzaje plików:

 • plik CSV, generowany automatycznie na bazie dziennej – ze wszystkich rachunków prowadzonych do numerów bazowych podanych we wniosku, dla których generowane są wyciągi (w tym np. z informacjami o wynagrodzeniach). To będzie plik zawierający dane o transakcjach, czyli same „dane wsadowe”, które – po uzupełnieniu o dane statyczne takie jak adres firmy czy kod urzędu, który o JPK zapytał – Klient będzie samodzielnie konwertować do formatu XML, za wybrany przez Klienta okres. Pliki CSV będą dostarczane codziennie, automatycznie, w wybrany sposób wskazany poniżej (pkt (B));
 • plik XML, generowany każdorazowo na indywidualne żądanie – tj. generowany na podstawie zapytania, które upoważnione przez Klienta osoby prześlą do CitiService (plik Excel wysłany mailem, zawierający dane adresowe, zakres dat, zakres numerów rachunków; nie ma potrzeby podpisywania, skanowania). Taki plik XML również może być generowany ze wszystkich rachunków prowadzonych do numerów bazowych podanych we wniosku, dla których generowane są wyciągi (w tym np. z informacjami o wynagrodzeniach). To będzie już gotowy format XML, zgodny z wymogami Ministerstwa. Zamówienie na dany JPK Klient przesyła emailem, a gotowy plik (lub pliki) Bank dostarczy mu w wybrany przez Klienta sposób, wskazany poniżej (pkt (B)).

Sposób dostarczania: Delphi XP – są to pliki podstawianie do systemu CitiDirect do modułu pobierania i wysyłania plików (Delphi XP). Aby z tego skorzystać, wystarczy podpisać trzecią stronę wniosku o JPK i wskazać użytkowników, którzy mają mieć dostęp do pobierania plików JPK. Nie są potrzebne żadne dodatkowe wnioski CitiDirect.


Formalna informacja dla Klientów

Z dniem 1 lipca 2016 r. Citi Handlowy udostępnił Klientom możliwość uzyskania informacji o transakcjach zapisanych na rachunkach prowadzonych przez Bank, niezbędnych do przekazania przez Klienta organowi podatkowemu w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby Klientów Citi Handlowy, w szczególności dużych przedsiębiorców, na których przepisy Ordynacji podatkowej (obowiązujące od 1 lipca 2016 r.) nałożyły obowiązek przekazywania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organu podatkowego w sposób określony przepisami w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Citi Handlowy oferuje możliwość dostarczania Klientowi informacji o transakcjach zapisanych na rachunkach prowadzonych przez Bank w postaci plików zgodnych z formatem JPK (plik XML) za wybrany okres. Źródłowe dane transakcyjne (plik CSV) mogą być również dostarczane Klientowi na bieżąco.