CitiService

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR to baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką – tzw. beneficjentów rzeczywistych.

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Mając na względzie wygodę Klientów Banku, przedstawiamy poniżej najważniejsze, skrótowe informacje dotyczące nowego obowiązku.

Kogo dotyczy?

Zgłoszenia do rejestru będą musiały dokonać:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Na czym polega nowy obowiązek?

 • Osoba uprawniona do reprezentacji spółki będzie zobowiązana dokonać zgłoszenia do Rejestru, wskazując dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 • Zgłoszenie będzie elektroniczne, a osoba zgłaszająca będzie musiała opatrzeć je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Kiedy należy dokonać wpisu?

Przepisy weszły w życie 13.10.2019 r.

Spółki wpisane do KRS
przed tą datą mają na
zgłoszenie 9 miesięcy
do 13.07.2020 r.

Spółki powstałe po tej dacie
mają tylko
7 dni na dokonanie
zgłoszenia

Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Poprawne wskazanie beneficjenta rzeczywistego może być skomplikowane w przypadku rozbudowanej struktury właścicielskiej. Dla ułatwienia przekazujemy Państwu krótki przewodnik, w jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego.

Poniżej link do materiałów nt. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przygotowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej