Obsługa handlu

Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa

Rozliczenie i zabezpieczenie transakcji handlowej

Akredytywa dokumentowa

Rozliczenie i zabezpieczenie transakcji handlowej

Akredytywa dokumentowa jest polecana firmom:

 • specjalizującym się w handlu krajowym lub zagranicznym,
 • dostawcom/eksporterom i odbiorcom/importerom.

Akredytywa jest uwarunkowaną formą rozliczenia transakcji handlowej.


Najważniejsze cechy produktu

 • Akredytywa otwierana jest w celu zagwarantowania dostawcy/eksporterowi (beneficjentowi) zapłaty za dokumenty handlowe potwierdzające prawidłowość zrealizowanej dostawy towaru/usługi.
 • Zapłaty za dokumenty dokonuje bank, który akredytywę otworzył – banki obsługujące akredytywę weryfikują jedynie dokumenty handlowe, nie zaś towar czy wykonaną usługę do których się one odnoszą – podkreśla to abstrakcyjny charakter produktu.
 • Akredytywę zleca odbiorca towaru/płatnik (zleceniodawca).
 • W akredytywie, bank niezależnie od woli czy wypłacalności zleceniodawcy/importera jest zobowiązany do zapłaty za zgodne z treścią akredytywy dokumenty.
 • Akredytywa:
  • chroni dostawcę przed ryzykiem odmowy dokonania płatności za dokumenty dotyczące danej dostawy,
  • chroni płatnika przed ryzykiem nieprawidłowej dostawy towaru/usługi przez dostawcę.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Opiekunem rachunku lub Działem Sprzedaży. Szczegółowych informacji udzieli również:

Malwina Łączyńska

Korzyści

Akredytywa jako ograniczenie ryzyka transakcji handlowej
 • Dostawca (beneficjent) otrzymujący akredytywę ma przyrzeczenie zapłaty przez bank, który ją otworzył.
 • Potwierdzenie akredytywy przez bank beneficjenta jest dodatkowym zabezpieczeniem płatności dla beneficjenta.
 • Płatnik (zleceniodawca akredytywy) poprzez określenie warunków akredytywy ma zapewnienie, że towar o określonych cechach, ilości, jakości i we właściwym czasie zostanie dostarczony.
 • Właściwie zdefiniowane dokumenty jakie ma prezentować beneficjent są dowodem na istnienie i wysłanie towaru do płatnika.
Akredytywa jako rozliczenie
 • Zapłata na rzecz beneficjenta następuje po złożeniu przez niego zgodnych dokumentów handlowych, które dokumentują dostawę towaru.
 • Akredytywa jest uwarunkowaną formą zapłaty - dokumenty handlowe muszą być zgodne z warunkami akredytywy.
 • Termin zapłaty na rzecz beneficjenta jest określony w warunkach akredytywy zleconej przez zleceniodawcę.
 • Zapłata może nastąpić: po złożeniu i zbadaniu dokumentów („at sight”) lub w terminie odroczonym.
 • Zleceniodawca refunduje Bankowi należność w tym samym dniu w jakim Bank dokonał zapłaty na rzecz beneficjenta (akredytywa pokryta z dołu).
 • Zlecając otwarcie akredytywy pokrytej z góry – zleceniodawca w dniu otwarcia akredytywy przekazuje Bankowi środki pieniężne, niezależnie od terminu płatności na rzecz beneficjenta.
Akredytywa jako zarządzanie terminami płatności
 • Beneficjent może otrzymać zapłatę wcześniej niż przewidują warunki akredytywa – po zaprezentowaniu dokumentów (zrealizowaniu dostawy) – dyskonto płatności.
 • Zleceniodawca może spłacić Bankowi akredytywę w terminie późniejszym niż termin zapłaty na rzecz beneficjenta (prolongata).
 • Prolongata daje zleceniodawcy swobodę w zarządzaniu środkami na wypłaty w ramach akredytyw.

Akredytywa typu przenośna - umożliwia rozliczenie się beneficjenta (pośrednika) z faktycznym producentem/dostawcą.

Akredytywa typu zaliczkowa – umożliwia beneficjentowi otrzymanie zaliczki.


Dodatkowe informacje

Zleceniodawca winien mieć na względzie, że banki uczestniczące w akredytywie zajmują się wyłącznie dokumentami a nie usługami czy towarami, do których te dokumenty się odnoszą. Oznacza to, że banki nie ponoszą odpowiedzialności za istnienie lub stan faktyczny towaru czy sposób realizacji kontraktu / umowy.

Beneficjent winien mieć na względzie, że otrzymanie zapłaty w ramach akredytywy jest uzależnione od złożenia zgodnych z warunkami akredytywy dokumentów.

Zalecamy naszym Klientom (zarówno eksporterom jak i importerom), aby przed wyborem akredytywy jako sposobu rozliczenia transakcji zapoznali się z "Jednolitymi Zwyczajami i Praktyką dotyczącą Akredytyw Dokumentowych, publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej nr 600 z 2007r.


Pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo wnioski/zlecenia w wersji pdf