Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje

Dążymy do zapewnienia najwyższego standardu obsługi Klientów

Reklamacje

Dążymy do zapewnienia najwyższego standardu obsługi Klientów

Pion Powiernictwa Papierów Wartościowych w banku Citi Handlowy (Bank) dąży do zapewnienia najwyższego standardu obsługi Klientów. Dokładamy starań aby wszystkie proponowane przez nas rozwiązania były dla Państwa satysfakcjonujące.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszelkie uwagi dotyczące oferowanych przez nas usług i produktów można zgłaszać w poniższej formie. Informacje od naszych Klientów są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na poprawę i dostosowywanie sposobu działania do Państwa oczekiwań.


Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Klientów Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych:

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działalności lub usług świadczonych przez Pion Powiernictwa Papierów Wartościowych mogą być składane:
  • W formie elektronicznej (e-mail, za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej, faksem oraz SWIFT-em)
  • telefonicznie bezpośrednio u dedykowanego Doradcy lub opiekuna Klienta.
  • osobiście w trakcie wizyty Klienta w oddziale Banku
  • pisemnie (osobiście lub drogą pocztową).
 2. Składając reklamację pisemną Klient powinien podać dane umożliwiające identyfikację podmiotu: nazwa Klienta, numer rachunku Klienta, datę rozliczenia transakcji (datę wykonania dyspozycji), której dotyczy reklamacja, szczegółowy opis stanu faktycznego oraz roszczenia. Rekomendowane jest zaadresowanie reklamacji na Pion Powiernictwa Papierów Wartościowych.
 3. Najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania reklamacji, Bank potwierdza Klientowi fakt otrzymania reklamacji oraz informację do kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Odpowiedź na reklamacje powinna być udzielona w formie właściwej dla sposobu otrzymania skargi. Klientowi będącemu osobą fizyczną odpowiedź udzielana jest w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź może być udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Odpowiedzi na złożone reklamacje są udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony. W tym przypadku Klient powinien otrzymać powiadomienie o wydłużonym czasie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny braku możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie oraz wskazaniem okoliczności, które muszą zostać wyjaśnione oraz wskazaniem terminu udzielenia odpowiedzi nie dłuższego niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 7. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta będącego osobą fizyczną, Bank odpowiadając na reklamację informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz możliwości skorzystania z postępowania polubownego przed Sądem Polubownym przy KNF, zgodnie z jego regulaminem, a także wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 8. w przypadku Klienta Korporacyjnego – Bank informuje o możliwości skorzystania z postępowania polubownego przed Sądem Polubownym przy KNF zgodnie z jego regulaminem, a także możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.