Usługi powiernicze

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy oraz praw posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz praw posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy oraz praw posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

 

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy oraz praw posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego

W dniu 3 września 2020 r. weszła w życie Druga Dyrektywa o Prawach Akcjonariuszy (Shareholder Rights Directive II – „SRDII”), zaś 30 maja 2024 r. przepisy Artykułów 123a-123e ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa FI”). Na podstawie Artykułu 3d dyrektywy (Dyrektywa UE 2007/36/WE, zmieniona Dyrektywą UE 2017/828) oraz Artykułu 123d Ustawy FI, Citi Handlowy ujawnia standardowe opłaty pobierane z tytułu świadczonych usług powierniczych w zakresie, w jakim Citi Handlowy działa jako „pośrednik” zgodnie z SRDII, Ustawą FI oraz dotyczy to świadczenia usług w stosunku do akcji lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które zarówno zostały dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jak i zostały wyemitowane przez emitenta mającego siedzibę w Polsce lub w państwie należącym do EOG. Usługi te obejmują:

 

  1. identyfikację akcjonariuszy oraz identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
  2. wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz
  3. zdarzenia korporacyjne.

Zgodnie z SRDII oraz Ustawą FI, standardowe opłaty pobierane za świadczenie usług powierniczych znajdą Państwo pod linkiem.