Finansowanie

Faktoring Klasyczny i Dyskonto Wierzytelności (z regresem)

Faktoring Klasyczny i Dyskonto Wierzytelności (z regresem)

Zwiększenie płynności finansowej firmy

Faktoring Klasyczny i Dyskonto Wierzytelności (z regresem)

Zwiększenie płynności finansowej firmy

Zwiększenie płynności finansowej firmy

W ramach Faktoringu z regresem Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy staje się właścicielem przelanych wierzytelności, czyli ma prawo do otrzymania płatności od kupującego. Jednocześnie, Bank ma tytuł prawny do odzyskania należnych mu kwot od Klienta (regres do Klienta) w sytuacji, gdy kupujący nie wykona swoich zobowiązań do zapłaty wynikających z zawartego kontraktu handlowego.

Oferta Faktoringu z regresem obejmuje:

 • Faktoring Klasyczny zakłada obsługę wszystkich wierzytelności należnych od wybranego przez Klienta kupującego. Podstawą rozwiązania jest obsługa wierzytelności oraz kontrola terminowości spłat poprzez monitowanie kupujących. Zapłata na rzecz Klienta dokonywana jest z chwilą otrzymania wpływu od kupującego. Rozwiązanie jest dostępne również z opcją finansowania, w ramach której Klient ma możliwość sfinansowania (zdyskontowania) wierzytelności.
 • Dyskonto Wierzytelności, czyli dyskonto wybranych przez Klienta wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kupującego.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Agnieszka Malik-Śmiech
Tel: +48 (22) 657 73 94
Fax: +48 (22) 692 21 32

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

 • zwiększenie płynności finansowej firmy dzięki skróceniu spływu należności,
 • poprawa terminowości regulowania należności od dłużników oraz własnych zobowiązań,
 • planowanie przepływów finansowych dzięki możliwości natychmiastowej zamiany należności na gotówkę,
 • bieżąca informacja o stanie wierzytelności firmy,
 • wzrost obrotów handlowych bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych,
 • poprawa pozycji na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej, dzięki możliwości zaproponowania dłuższych terminów płatności swoim obecnym kontrahentom,
 • rozszerzenie własnej oferty handlowej dzięki możliwości współpracy z nowymi kontrahentami poprzez wydłużenie ich terminów płatności,
 • ograniczenie wpływu sezonowych wahań sprzedaży na wynik finansowy firmy,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy kredytu,
 • redukcja kosztów własnych związanych z monitorowaniem spływu należności,
 • możliwość realizacji transakcji przy wykorzystaniu platformy bankowości elektronicznej (wraz z przeszkoleniem),
 • elastyczność - Bank jest gotów do realizacji umów niestandardowych "szytych na miarę" Klienta.