Finansowanie

Faktoring Odwrócony

Faktoring Odwrócony

Faktoring dla kupujących dla odroczonego terminu płatności

Faktoring Odwrócony

Faktoring dla kupujących dla odroczonego terminu płatności

Faktoring dla kupujących dla odroczonego terminu płatności

W dokonywaniu transakcji handlowych dochodzi często do rozbieżności celów, dotyczących terminów płatności pomiędzy kontrahentami. Dostawca domaga się od Kupującego płatności w jak najkrótszym terminie po zrealizowaniu zamówienia. Kupujący natomiast chciałby odroczyć termin płatności, występując do Dostawcy o udzielnie możliwie najdłuższego kredytu kupieckiego. Narzędziem finansowym, które wspiera Kupującego w zarządzaniu kredytem kupieckim jest Faktoring Odwrócony.

Najważniejsze cechy produktu

W ramach Faktoringu Odwróconego, na podstawie zawartej z Kupującym umowy, Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy wstępuje w prawa wierzyciela. Oznacza to, że Bank spłaca dokumentowane fakturami wierzytelności Kupującego wobec Dostawcy. Spłata dokonywana jest na wniosek Kupującego, na rachunek Dostawcy wskazany przez Kupującego.

W ramach jednej umowy Bank świadczy następujące usługi:

 • przyjęcie do spłaty poszczególnych wierzytelności i ich dalsze procesowanie,
 • ewidencjonowanie spłaconych wierzytelności,
 • kontrola nad procesem rozliczeń z dostawcami (monitoring dat i dokonywanie rozliczeń),
 • generowanie raportów o spłacie,
 • obsługa administracyjna umowy.

Citi Handlowy oferuje kilka opcji Faktoringu Odwróconego, w zależności od potrzeb Kupującego:

 • nabycie wierzytelności przez Bank może odbyć się przed terminem płatności lub w terminie płatności faktury,
 • spłata wierzytelności przez Kupującego może odbyć się w terminie płatności faktury lub w odroczonym terminie, ustalonym pomiędzy Bankiem a Kupującym.

Szczegółowe wymagania oraz warunki korzystania z produktu, jak również ryzyka z nim związane są przedstawiane Klientowi na etapie sprzedaży.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Agnieszka Malik-Śmiech
Tel: +48 (22) 657 73 94
Fax: +48 (22) 692 21 32

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

 • możliwość odroczenia faktycznego terminu płatności zobowiązań poprzez wydłużenie okresu spłaty zobowiązań wobec Banku,
 • możliwość uzyskania rabatu w postaci skonta, dzięki wcześniejszej spłacie zobowiązań wobec Dostawcy,
 • poprawa płynności finansowej Kupującego, dzięki przesunięciu terminu płatności zobowiązania,
 • otrzymanie dłuższych terminów płatności od Dostawców po przedstawieniu Faktoringu Odwróconego jako źródła finansowania,
 • możliwość zwiększenia obrotów,
 • brak zaangażowania Dostawcy w transakcję (Bank nie wymaga dodatkowych oświadczeń),
 • możliwość realizacji transakcji przy wykorzystaniu platformy bankowości elektronicznej,
 • możliwość wykazania zobowiązania w bilansie Kupującego jako zobowiązania handlowego już od momentu spłaty zobowiązania wobec Dostawcy przez Bank - każdorazowo wymaga to potwierdzenia przez Kupującego ze swoim audytorem,
 • elastyczność - Bank jest gotów do realizacji umów niestandardowych "szytych na miarę" Klienta.