O Banku

Rozporządzenie BMR

Wskaźnik referencyjny LIBOR i reforma wskaźników referencyjnych – ważne informacje

Poniżej prezentujemy istotne informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego LIBOR oraz dodatkowe informacje na temat reformy wskaźników referencyjnych:

1. Zaprzestanie opracowywania wybranych wskaźników referencyjnych LIBOR

Informujemy, że 5 marca br. brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) ogłosił, że całkowitemu zaprzestaniu ulegnie opracowywanie wskaźników referencyjnych takich, jak: LIBOR CHF i LIBOR EUR – z końcem 2021 r. (wszystkie terminy) oraz LIBOR GBP i LIBOR JPY (wybrane terminy) – z końcem 2021 r. i LIBOR USD (wybrane terminy) – z dniem 30 czerwca 2023 r. W związku z powyższym na poszczególnych rynkach prowadzone są intensywne działania, których celem jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań, w tym standardów rynkowych, aktów legislacyjnych na poziomie UE oraz wypracowanie wskaźników alternatywnych, które mogłyby zastąpić dotychczasowe stawki LIBOR. Działania w zakresie wypracowania wskaźników alternatywnych są prowadzone również dla niektórych, innych niż LIBOR, wskaźników referencyjnych stopy procentowej kalkulowanych w oparciu o stawki stosowane dla transakcji międzybankowych (Interbank Offered Rates / „wskaźniki IBOR”).

Regulatorzy, nadzorcy, organizacje oraz stowarzyszenia rynkowe podjęli szereg prac mających na celu opracowanie wskaźników alternatywnych, które mogłyby zastąpić wskaźnik LIBOR dla poszczególnych walut. Prace takie są prowadzone również dla innych niż LIBOR wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Wskaźniki alternatywne, będące przedmiotem dotychczasowych prac, są identyfikowane jako wskaźniki prawie wolne od ryzyka tzw. risk-free rates („wskaźniki RFR”).

Należy zwrócić uwagę, że wskaźniki RFR różnią się od dotychczasowych wskaźników IBOR m.in. tym, że są z reguły stawkami typu overnight i są publikowane po okresie, którego dotyczą. Ponadto wskaźniki RFR są kalkulowane na innej podstawie niż wskaźniki IBOR i w związku z tym nie należy ich traktować jako równoważnego odpowiednika wskaźników IBOR. Dla zobrazowania powyższego podajemy parę przykładowych różnic pomiędzy wskaźnikiem LIBOR i wskaźnikiem RFR:

  • LIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym podawanym na poszczególne terminy (tenors) – O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M, natomiast wskaźniki RFR są z reguły wskaźnikami typu overnight.
  • LIBOR jest stawką publikowaną na początku danego okresu (odsetkowego) / terminu (forward-looking rate), natomiast wskaźnik RFR jest z reguły stawką podawaną po okresie, którego dotyczy (backward-looking rate).
  • LIBOR zawiera w sobie komponent ryzyka kredytowego i płynności banku. Wskaźniki RFR mogą się różnić miedzy sobą w zakresie charakterystyki i komponentów, natomiast co do zasady nie zawierają one lub zawierają w niewielkim stopniu element ryzyka kredytowego lub płynności danej instytucji.

W związku z różnicami podanymi powyżej należy wziąć pod uwagę, że alternatywny wskaźnik RFR, który miałby być zastosowany w miejsce wskaźnika IBOR, może wymagać odpowiedniej korekty, pozwalającej na dostosowanie, tj. zmniejszenie lub wyeliminowanie zmiany wartości ekonomicznej, skutków ekonomicznych wynikających z zastąpienia dotychczas stosowanego wskaźnika IBOR („adjustment”, „adjustment spread”). Metodologie w zakresie kalkulacji korekty są wypracowywane m.in. przez odpowiednie stowarzyszenia rynkowe, np. ISDA (International Swap Dealers Association) lub mogą być podawane w dokumentacji kontraktowej.

Poniżej podajemy tabelę wskaźników RFR, które zostały zidentyfikowane przez nadzorców, regulatorów oraz określone grupy robocze jako potencjalne wskaźniki alternatywne lub rozwiązania alternatywne dla wskaźnika LIBOR oraz określonych wskaźników IBOR. W tabeli znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych wskaźników. Rozwiązania przygotowywane dla każdego z funkcjonujących wskaźników typu IBOR i potencjalnych rozwiązań alternatywnych typu RFR mogą być na różnych etapach zaawansowania.


2. Wskaźnik referencyjny EONIA

W ramach niniejszej informacji chcemy również nawiązać do wskaźnika referencyjnego EONIA, który jest wskaźnikiem referencyjnym typu overnight, ustalanym dla waluty Euro. W przypadku wskaźnika referencyjnego EONIA Grupa Robocza dla Euro Risk Free Rates, po przeprowadzonej weryfikacji oraz publicznych konsultacjach, zarekomendowała uczestnikom rynku stopniowe zastępowanie wskaźnika EONIA nowym wskaźnikiem krótkoterminowym („EuroSTR”), który jest dostępny od 2 października 2019 r. Do 2 października 2019 r. EONIA była kalkulowana przez Europejski Bank Centralny (“ECB”) administrowana przez European Money Markets Institute (“EMMI”) jako średnia ważona stawek stosowanych dla niezabezpieczonych pożyczek międzybankowych typu overnight. Od 2 października 2019 r. dostępny jest wskaźnik referencyjny EuroSTR, a EONIA jest ustalana jako EuroSTR plus stały spread w wysokości 8,5 punktów bazowych (“bps”). Ta metodologia kalkulacji ma być kontynuowana do czasu zaprzestania publikowania wskaźnika EONIA. EMMI ogłosiło już, że planuje zaprzestanie publikacji z dniem 3 stycznia 2022 r.

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/168 z dnia 10 lutego 2021 r.

Ponadto informujemy, że 12 lutego 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/168 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych spot państw trzecich i wyznaczenia zamienników niektórych wskaźników referencyjnych, których opracowywania się zaprzestaje, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012, które m.in. wprowadza podstawę do wyznaczania na warunkach podanych w Rozporządzeniu, odpowiednio przez Komisję Europejską albo właściwy organ krajowy państwa członkowskiego, ustawowego zamiennika dla wskaźnika referencyjnego, co do którego wystąpiły zdarzenia określone w ww. regulacji.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy Państwa do śledzenia informacji w przedmiocie wskaźników referencyjnych, reformy wskaźników, jak również dokonania oceny wpływu tych zmian na Państwa działalność. Informujemy również, że w Citi Handlowy prowadzone są obecnie prace przygotowujące do zmian, jakie mogą nastąpić w tym zakresie, prowadzona jest analiza zastosowania odpowiednich wskaźników alternatywnych RFR, a także szereg innych prac niezbędnych do przygotowania prawidłowych procesów w Banku w tym obszarze.

W związku z planowanym wygaszaniem stawki LIBOR niezbędne stanie się wyznaczenie nowej stawki referencyjnej dla produktów opartych o ten wskaźnik. Tym samym zmianom podlegać będą wszystkie, odwołujące się do tego wskaźnika, produkty Citi Handlowy. Zmiany w produktach Banku mogą nastąpić na mocy już obowiązujących klauzul umownych, na skutek działania prawodawcy (polskiego lub europejskiego) lub wskutek aneksowania umowy z Bankiem. O wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania związane z zagadnieniami przedstawionymi w niniejszej informacji, uprzejmie prosimy o kontakt z Doradcą Citi Handlowy.

Aktualizacja – Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla stopy CHF LIBOR3M dla indywidualnych kredytów hipotecznych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) jako zamiennik dla stopy CHF LIBOR3M wyznaczona została 3-miesięczna stopa składana SARON ((SAR3MC) ISIN CH0477123902) z uwzględnieniem spreadu korygującego (%) w wysokości 0,0031.

Pełną treść Rozporządzenia Wykonawczego znajdą Państwo (link)