Relacje inwestorskie

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Stosowanie Dobrych Praktyk

Bank Handlowy w Warszawie S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego od 2003 roku, tj. od początku ich ustanowienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie obowiązujące "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" są dostępne w specjalnym serwisie internetowym poświęconym tematyce ładu korporacyjnego pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl.

Regulacje

Poniżej zamieszczone są oświadczenia i raporty o stosowaniu przez Bank dobrych praktyk:

Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Rada Nadzorcza Banku przyjęła Sprawozdanie Departamentu Zgodności zawierające niezależną ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

Rada Nadzorcza Banku oceniła, że Bank w roku 2021 stosował zasady wynikające z „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” z zastrzeżeniem zasad, co do których podjęta została decyzja o ich niestosowaniu.

Oświadczenia o stosowaniu dobrych praktyk
Informacja na temat stanu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Komisja Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku wydała dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych  ("Zasady").

Zasady są zbiorem reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Celem Zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie przejrzystości ich działania, co ma przyczynić się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 9 grudnia 2014 r. zadeklarował wolę przestrzegania Zasad przez Bank. Z kolei Rada Nadzorcza w dniu 18 grudnia 2014 r.zaakceptowała przestrzeganie Zasad pozostających w ramach kompetencji Rady Nadzorczej.

W odniesieniu do trzech zasad podjęto decyzję o ich niestosowaniu:

1) § 11.2 (transakcje z podmiotami powiązanymi) – zasada ta nie będzie stosowana w zakresie umów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, w szczególności związanych z płynnością z uwagi na charakter transakcji i ilość zawieranych umów.

2) § 8.4 (e-walne) – obecnie dostępne rozwiązania informatyczne nie gwarantują bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia elektronicznego walnego zgromadzenia. Zarząd dostrzega jednak wagę takiego sposobu udziału akcjonariuszy w zgromadzeniu Banku i dlatego osobną decyzję w tej sprawie będzie podejmował przed każdym walnym zgromadzeniem.

3) § 16.1 (język polski na posiedzeniach Zarządu) –posiedzenia Zarządu w których biorą udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami Zarządu nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim. Jednocześnie wnioski na Zarząd, wszelkie materiały oraz protokoły z posiedzeń przygotowywane są i archiwizowane w języku polskim.

Uchwała Nr 37/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, skierowanych do akcjonariuszy

Sprawozdania Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej Banku

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z akcjonariuszem Banku dysponującym ponad 5% głosów na WZA Banku
Informacja o kosztach związanych z funkcjonowaniem programu motywacyjnego w Banku

W ramach programu świadczeń kapitałowych wybranym pracownikom oferowane są nagrody w formie akcji Citigroup oraz opcji na akcje Citigroup. Dodatkowo, zgodnie z wdrożoną w Banku w 2012 roku Polityką, Zarząd Banku oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze, mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku, otrzymują zmienne wynagrodzenia w formie akcji fantomowych Banku na podstawie wyników indywidualnych oraz całego Banku.

Szczegółowe informacje na temat charakterystyki programu świadczeń kapitałowych oraz kosztów Spółki z tytułu programu przedstawiono w notach objaśniających nr 12 "Koszty działania i koszty ogólnego zarządu" oraz nr 50 "Świadczenia na rzecz pracowników" do Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku znajduje się w sekcji Relacje Inwestorskie/Informacje finansowe/Wyniki finansowe.

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej

Bank prowadzi działalność sponsoringową, która stanowi element jego misji biznesowej i pozycjonowania firmy. Celem działań sponsoringowych jest upowszechnianie i wzmacnianie marki poprzez zwiększanie stopnia jej znajomości i zasięgu oddziaływania, budowa pozytywnego wizerunku organizacji, a także wsparcie jej działań promocyjno-handlowych. Do strategicznych założeń sponsoringowych należy wsparcie Banku dla inicjatyw biznesowych (konferencje, seminaria, debaty publiczne, etc.), działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego - m.in. poprzez sponsorowanie wybranych wydarzeń kulturalnych, a także dla innych ważnych przedsięwzięć lokalnych.

Oferty sponsorskie przechodzą proces kwalifikacji, a z wybranymi partnerami prowadzone są rozmowy. Wszelkie negocjacje prowadzone są z zachowaniem należytej staranności i dobrej wiary. Bank dąży do tego, aby współpraca pomiędzy nim a sponsorowanym opierała się na wzajemnym szacunku, świadomości swojej odpowiedzialności, ról i obowiązków każdej ze Stron. Strony ustalają oraz zapisują w umowie o sponsoring cele współpracy oraz wzajemne korzyści z niej płynące. Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnej ochrony wizerunku, w tym znaków towarowych.

Podstawowa struktura organizacyjna
Podstawowa struktura organizacyjna
Podstawowa struktura organizacyjna
Wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej
Opis Systemu Zarządzania