Relacje inwestorskie

Biegły rewident

Biegły rewident

Biegły rewident

Informacja o obowiązującej w Banku regule dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu.

Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywana jest nie rzadziej niż co 10 lat.


W dniu 23 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A., przyjmując rekomendację Komitetu ds. Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, to jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działającej pod adresem: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, której powierzone zostało badanie rocznych sprawozdań finansowych i przegląd półrocznych skróconych sprawozdań finansowych (1) Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz (2) Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na okres 3 lat, tj. za lata 2022-2024.

Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Banku