O Banku

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna

Kodeks antykorupcyjny

Bank Handlowy w Warszawie S.A.Wprowadzenie

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy („Bank”) stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji we wszystkich aspektach działalności.

Bank dba o swój wizerunek, renomę oraz zaufanie klientów i partnerów biznesowych poprzez przestrzeganie norm etycznych oraz prowadzenie działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie korupcji.


Cel

Kodeks jest zbiorem obowiązujących zasad stosowanych przez Bank w celu zarządzania ryzykiem korupcji zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych Banku.

Kodeks stanowi część polityki antykorupcyjnej Banku, na którą składają się:

  • Zasady przekazywania i przyjmowania prezentów, uczestnictwa w imprezach oraz przeciwdziałania praktykom korupcyjnym (w tym sformalizowany proces zatwierdzania oraz rejestrowania prezentów i zaproszeń na imprezy),
  • Zasady postępowania pracowników Banku,
  • Programy szkoleniowe,
  • Działania informacyjne,
  • Wewnętrzne mechanizmy kontrolne pierwszego i drugiego poziomu,
  • Ocena ryzyka zgodności w zakresie przeciwdziałania korupcji.


Definicje

Korupcja – obiecywanie, żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za działanie lub zaniechanie działania związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Korzyść majątkowa – każde dobro, jakie jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę.
W rozumieniu polityki Banku korzyścią majątkową są: prezenty, imprezy, posiłki lub imprezy specjalne. Może ją stanowić nie tylko zwiększenie majątku osoby otrzymującej korzyść, ale również wszystkie korzystne dla niej umowy np. pożyczki, kredyty, umowy zlecające wykonanie określonych czynności lub prac lub inna korzyść osobista.

Korzyść osobista – świadczenie o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje czyli wszystko to, co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające potrzebę przyjmującego korzyść osobistą, które nie jest wyrażone bezpośrednio w formie pieniężnej np.: protekcja, nadanie tytułu honorowego, nadanie odznaczenia, nabycie pewnych umiejętności.

Osoba pełniąca funkcję publiczną – osoba określona w art. 115 par. 19 Kodeksu karnego.


Zasady

  • Wszyscy pracownicy Banku oraz partnerzy biznesowi działający w imieniu i na rzecz Banku, zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez Bank zasad przekazywania i przyjmowania prezentów, uczestnictwa w imprezach oraz przeciwdziałania praktykom korupcyjnym.
  • Istotnym elementem polityki antykorupcyjnej jest określenie zasad postępowania związanych z relacjami z osobami pełniącymi funkcje publiczne.
  • Polityka antykorupcyjna jest szeroko komunikowana i propagowana w Banku poprzez obowiązkowe szkolenia, wytyczne i spotkania z pracownikami.
  • Bank zapobiega działaniom niezgodnym z prawem zarządzając ryzykiem braku zgodności poprzez wskazanie sytuacji bezwzględnie zakazanych.

Do działań zabronionych należą między innymi:

- przyjmowanie lub wręczanie prezentów w formie gotówki lub jej ekwiwalentu,
- przyjmowanie lub wręczanie prezentów oraz organizowanie imprez związanych z relacją biznesową, w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte zwyczaje,
- przekazywanie darowizn na cele polityczne


Odpowiedzialność pracowników

Zapobieganie przypadkom korupcji, ich wykrywanie i zgłaszanie jest obowiązkiem każdego pracownika Banku. Pracownicy posiadają odpowiednie wytyczne pozwalające na identyfikację
i zapobieganie ryzyku korupcji w relacjach z partnerami biznesowymi, w tym przedstawicielami, firmami doradczymi, dostawcami, dystrybutorami i podwykonawcami. Wszyscy pracownicy muszą unikać jakichkolwiek działań, które mogą naruszyć zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji i narazić Bank na zarzuty zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami i przepisami.

Nieprzestrzeganie zasad polityki antykorupcyjnej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z Regulaminu Pracy oraz odpowiedzialności karnej wynikającej
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


Zgłaszanie nadużyć

Podejrzenia związane z naruszeniem polityki antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa powinny być zgłaszane anonimowo lub z podaniem swoich danych osobowych poprzez przesłanie zgłoszenia na adres:

Szef Pionu Zgodności
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Pion Zgodności
ul. Traugutta 7/9
00-950 Warszawa

Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń opisanych w regulacjach wewnętrznych Banku.

Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością. Bank zapewnia ochronę danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonania naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/files2/informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf


Monitoring ryzyka wystąpienia zdarzeń korupcyjnych

Bank prowadzi stały monitoring przestrzegania postanowień polityki antykorupcyjnej oraz regulacji prawnych w zakresie korupcji.