Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

14 listopada 2022

Wyniki banku Citi Handlowy w III kwartale 2022

W trzecim kwartale 2022 zysk netto Citi Handlowy wyniósł 284 mln złotych. Od początku roku, zysk netto banku urósł do poziomu 1,1 mld złotych, przy zachowaniu stabilnej sytuacji płynnościowej oraz kapitałowej. Wynik za trzeci kwartał uwzględniał negatywny wpływ wakacji kredytowych i repozycjonowania bilansu w obszarze działalności skarbcowej.

Kolejny kwartał z rzędu, Citi Handlowy utrzymał wysoką dynamikę wskaźników rentowności (ROE na poziomie 18,8%) oraz efektywności (wskaźnik koszty do dochody w wysokości 40%), co pokazuje, że model biznesowy banku, oparty na stabilnym i bezpiecznym zarządzaniu bilansem, przynosi pozytywne efekty w czasie zwiększonej niepewności panującej w otoczeniu gospodarczym.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 roku, Citi Handlowy udzielił klientom instytucjonalnym nowego finansowania (bądź podwyższył obecne) na poziomie 1,6 mld zł, w porównaniu z 0,8 mld złotych rok wcześniej. W efekcie wolumeny kredytowe urosły o 13% w ujęciu r./r. Nadal utrzymuje się silny trend po stronie wolumenów walutowych, które urosły 22% r./r.

"Cieszy nas osiągnięty wynik, który jest efektem wspierania klientów zgodnie z naszą strategią oraz ostrożnego zarządzania ryzykiem” powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska. „Jesteśmy przygotowani jako bank, by w czasach niepewności i zawirowań na rynkach dalej wspierać naszych klientów, korzystając z naszej siły kapitałowej, lokalnego know how, międzynarodowej sieci i doświadczeń.”

W trzecim kwartale 2022 roku, przychody Citi Handlowy wyniosły 760 mln złotych (+66% r./r.), koszty operacyjne były na poziomie 307 mln zł (+12% r./r.). Koszty ryzyka urosły do poziomu 35 mln zł.

„Trzeci kwartał uwypuklił dynamikę zmienności rynków finansowych oraz istotny wpływ czynników makroekonomicznych. Było to szczególnie widoczne w działalności skarbcowej, w której z jednej strony bank odnotował kontynuacje wzrostu wyniku odsetkowego oraz wyniku z transakcji wymiany walutowej, z drugiej natomiast zrealizował stratę na sprzedaży dłużnych papierów inwestycyjnych w efekcie repozycjonowania bilansu. Rosnące stopy procentowe, rekordowe poziomy inflacji, jak również prognozowane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze znalazło odbicie w wyższych kosztach ryzyka, uwzgledniających statystyczne rezerwy makroekonomiczne oraz w widocznej presji na koszty operacyjne. Solidny zysk netto będący efektem wzrostu strategicznych obszarów banku, jak również efektywności kosztowej, stabilna baza kapitałowa oraz wysoka rentowność kapitału pozostają czynnikiem istotnym dla inwestorów oraz strategii banku” - powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Zgodnie ze strategią, bank wspierał klientów w realizacji ich ambicji i planów rozwoju. Citi Handlowy jest w gronie instytucji udzielających kredytu konsorcjalnego firmie DCT Gdańsk w łącznej kwocie 863,5 miliona euro, przeznaczonego na refinansowanie obecnego zadłużenia i oraz budowy nowego terminala kontenerowego na Bałtyku. W trzecim kwartale, bank podpisał z firmą z sektora digital jeden z największych w ostatnich latach program kart z wydatkami rocznymi nawet do 70 mln zł, który pozwoli firmie usprawnić i zautomatyzować procesy oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo.

W Sektorze Bankowości Detalicznej, zaufanie, jakim darzą klienci banku, przełożyło się na dobre wyniki bankowości prywatnej – liczba najzamożniejszych klientów (Citigold Private Client) rośnie kolejny kwartał z rzędu (+10% r./r.), pobijając rekord z poprzednich okresów. Dobra oferta oprocentowania depozytów dla tego segmentu, przełożyła się na wzrost depozytów o 12 procent.

powrót