Fundacja
Fundacja Kronenberga
Statut

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§. 1

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją,
ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej Fundatorem,

reprezentowany przez Cezarego Stypułkowskiego - Prezesa Zarządu Banku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 14 grudnia 1995 roku
za numerem A 3731/95. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach
oraz postanowień niniejszego Statutu.

§. 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§. 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§. 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§. 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Finansów.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§. 6

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji i organizacji wolontariatu, w tym wolontariatu służącego organizacji działań o charakterze sportowym.

§. 7

Cele określone w par. 6 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

1) tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,

2) wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym finansowego wspierania wolontariatu pracowniczego, między innymi wolontariatu służącegoorganizacji działań o charakterze sportowym,

3) udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej,

4) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,

5) fundowanie, w imieniu Fundatora, corocznej nagrody za wybitne osiągnięcia
w zakresie myśli teoretycznej w dziedzinie ekonomii i finansów utworzonej w 1995 roku,

6) udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych fundacji i stowarzyszeń,

7) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym działaniom edukacyjnym
w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego,

8) udzielanie wsparcia, w porozumieniu z Fundatorem, inicjatywom lokalnym
i regionalnym w zakresie celów określonych w § 6.

§. 8

1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§. 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 500.000,00 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§. 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§.11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn Fundatora,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) subwencji osób prawnych,

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

6) odsetek bankowych oraz innych przychodów z zarządzania aktywami.

§. 12

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§. 12 a

Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

ROZDZIAŁ IV
Organy i organizacja Fundacji

§. 13

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji

3) Komisja Rewizyjna

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji, Komisji Rewizyjnej i Zarządu

RADA FUNDACJI

§. 14

1. W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą, wchodzi od 5 do 12 osób, w tym Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących, powołanych i odwoływanych przez Fundatora,

2. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą dwa lata. Wygaśnięcie mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje na skutek:

1) śmierci,

2) złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady lub Fundatora,

3) odwołania z funkcji przez Fundatora

4) upływu okresu kadencji liczonego od dnia powołania Rady na wspólną kadencję.
 W przypadku, gdy przed upływem dotychczasowej wspólnej kadencji nie zostanie dokonany wybór Rady na kolejną wspólną kadencję, mandaty członków Rady ulegają przedłużeniu do czasu powołania Rady na kolejną wspólną kadencję

4. Osoba powołana do Rady w trakcie trwania wspólnej kadencji Rady, powołana zostaje na czas trwania bieżącej wspólnej kadencji Rady.

5. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

6. Członek Rady oraz osoba, której mandat członka Rady wygasł są uprawnieni do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Fundacji, obejmujących okres pełnienia przez nich funkcji członka Rady.

§. 15

Do Rady należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,

2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

4) uchwalanie regulaminu Rady, po zasięgnięciu opinii Fundatora,

5) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

6) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,

7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie swojej oceny Fundatorowi.

§. 16

1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenie Rady jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni
o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w posiedzeniach osobiście, także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - w celu składania wyjaśnień.

§. 17

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego.

§. 18

1. Każdy członek Rady ma jeden głos. Uchwały, zapadają zwykłą większością głosów,
a przy równej ich liczbie - decyduje głos przewodniczącego.

2. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół podpisywany przez Przewodniczącego Rady.

3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Rady.

§. 19

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

ZARZĄD FUNDACJI

§. 20

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób. Zarząd, w tym Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu, jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję wynoszącą trzy lata.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek:

 1) śmierci,

 2) złożenia rezygnacji,

 3) odwołania z funkcji przez Fundatora,

 4) upływu okresu kadencji liczonego od dnia powołania członka Zarządu,

4. Członek Zarządu oraz osoba, której mandat członka Zarządu wygasł są uprawnieni i obowiązani złożyć wyjaśnienia w toku przygotowania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Fundacji, obejmujących okres pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu.

§. 21

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§. 22

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

§. 23

Zarząd Fundacji:

1) reprezentuje ją na zewnątrz,

2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz preliminarz jej wydatków,

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) sprawuje zarząd jej majątkiem,

5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,

7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,

8) występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

§. 24

1. Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na przyszły rok.

2. Preliminarz, o którym mowa w ust. 1 staje się wiążący po zatwierdzeniu przez Fundatora.

3. Zarząd składa corocznie sprawozdanie z działalności Ministrowi Finansów.

§. 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z pełnomocnikiem.

§. 26

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.

2. Fundator może żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

§. 27

1. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni
o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych w obecności nie mniej
niż połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.4

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała bezwględna większość członków Zarządu.

§. 28

Obsługa organizacyjna Zarządu należy do Biura Fundacji, którego strukturę i obowiązki określa regulamin uchwalony przez Zarząd. Biuro Fundacji uprawnione jest do wydawania odpisów uchwał Zarządu.

§. 29

Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Fundator.

KOMISJA REWIZYJNA

§. 30

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z 1 do 3 osób, w tym jej Przewodniczącego kierującego pracami Komisji.

2. Komisja powoływana i odwoływana jest przez Fundatora na wspólną kadencję wynoszącą dwa lata.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji następuje na skutek:

 1) śmierci,

 2) złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego Komisji lub Fundatora,

 3) odwołania z funkcji przez Fundatora,

 4) upływu okresu kadencji liczonego od dnia powołania Komisji na wspólną kadencję.
 W przypadku, gdy przed upływem dotychczasowej wspólnej kadencji nie zostanie dokonany wybór Komisji na kolejną wspólną kadencję, mandaty członków Komisji ulegają przedłużeniu do czasu powołania Komisji na kolejną wspólną kadencję.

4. Osoba powołana do Komisji w trakcie trwania wspólnej kadencji Komisji, powołana zostaje na czas trwania bieżącej wspólnej kadencji Komisji.

5. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

6. Członek Komisji oraz osoba, której mandat członka Komisji wygasł są uprawnieni do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Fundacji, obejmujących okres pełnienia przez nich funkcji członka Komisji.

§. 31

1. Komisja kontroluje działalność organów Fundacji.

2. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność, a w szczególności:

1) żądać od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach,

2) żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

3) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

3. Komisja dokonuje oceny sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia Fundatorowi wnioski.

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu

§. 32

Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady
i Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§. 33

Połączenie z inną Fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

§. 34

1. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Decyzja powinna zawierać określenie przeznaczenia na cele non profit majątku Fundacji po jej likwidacji.

2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

§. 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy.


Warszawa, 22 stycznia 2020 r.

Plik PDF (175 kB)