Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

13 sierpnia 2009 | 23/2009

Raport bieżący nr 23/2009 - Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”) za II kwartał 2009 roku.

Wstępny skonsolidowany zysk netto Grupy w II kwartale 2009 roku wynosi 71,4 mln zł, w porównaniu do 170,1 mln zł w II kwartale 2008 r. Skonsolidowany zysk brutto w II kwartale 2009 roku wynosi 95,2 mln zł w porównaniu do 214,2 mln zł w II kwartale 2008 r.

Poniżej znajduje się analiza tego wyniku.

Podsumowanie

  • Marża operacyjna: 274 mln zł (wzrost w porównaniu do II kwartału 2008 o 20% oraz wzrost w porównaniu do I kwartału 2009 o 25%)
  • Przychody operacyjne: 626 mln zł (wzrost w porównaniu do II kwartału 2008 o 3% oraz wzrost w porównaniu do I kwartału 2009 o 6%)
  • Koszty operacyjne: 352 mln zł (spadek w porównaniu do II kwartału 2008 o 8% oraz spadek w porównaniu do I kwartału 2009 o 6%)
  • Wzrost efektywności kosztowej (wskaźnik koszty/dochody): 56% (spadek do II kwartału 2008 o 7 p.p. oraz spadek do I kwartału 2009 o 7 p.p. )
  • Współczynnik wypłacalności – 13,5% (wzrost do II kwartału 2008 o 1,9 p.p oraz wzrost do I kwartału 2009 o 2,3 p.p.)
  • Wskaźnik kredyty/depozyty – 69% (bez zmian do II kwartału 2008 oraz spadek do I kwartału 2009 o 4 p.p.)

Rachunek zysków i strat

Przychody operacyjne (obejmujące wynik z tytułu odsetek i prowizji, przychody z tytułu dywidend, wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji, wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych, wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych oraz wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych) w II kwartale 2009 roku w porównaniu do II kwartału 2008 wzrosły o 15,5 mln zł (tj. 3%) i wyniosły 625,9 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek w II kwartale 2009 roku wyniósł 383,6 mln zł wobec 324,6 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku (wzrost o 59,0 mln zł, tj. 18%) i wzrósł przede wszystkim w efekcie wyższych przychodów od dłużnych papierów wartościowych oraz niższych kosztów depozytów sektora niefinansowego.

Wynik z tytułu odsetek

w tys. zł

01.04 -
30.06.2009

01.04 -
30.06.2008

Zmiana

tys. zł

%

Przychody z tytułu odsetek i przychody
o podobnym charakterze od:
Banku Centralnego

10 606

12 157

(1 551)

(13%)

lokat w bankach

12 774

82 858

(70 084)

(85%)

kredytów, pożyczek i innych należności, z tego:

312 185

355 381

(43 196)

(12%)

sektora finansowego

4 822

4 592

230

5%

sektora niefinansowego, w tym:

307 363

350 789

(43 426)

(12%)

od kart kredytowych

73 987

86 766

(12 779)

(15%)

dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży

139 357

82 994

56 363

68%

dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

58 087

18 394

39 693

216%

Razem

533 009

551 784

(18 775)

(3%)

Koszty odsetek i podobne koszty od:
operacji z Bankiem Centralnym

(13 772)

-

(13 772)

-

depozytów banków

(7 215)

(11 672)

4 457

(38%)

depozytów sektora finansowego (oprócz banków)

(27 095)

(29 867)

2 772

(9%)

depozytów sektora niefinansowego

(98 189)

(175 408)

77 219

(44%)

kredytów i pożyczek otrzymanych

(3 175)

(10 286)

7 111

(69%)

Razem

(149 446)

(227 233)

77 787

(34%)

Wynik z tytułu odsetek

383 563

324 551

59 012

18%

Wynik z tytułu prowizji w II kwartale 2009 roku wyniósł 130,2 mln zł wobec 163,5 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku (spadek o 33,3 mln zł, tj. 20%) głównie za sprawą spadku prowizji od sprzedaży produktów inwestycyjnych, od kart płatniczych i kredytowych w Segmencie Bankowości Detalicznej, jak również w obszarze usług powierniczych.

Wynik z tytułu prowizji

w tys. zł

01.04 -
30.06.2009

01.04 -
30.06.2008

Zmiana

tys. zł

%

Przychody z tytułu opłat prowizji:
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych

43 114

63 652

(20 538)

(32%)

z tytułu kart płatniczych i kredytowych

40 882

42 644

(1 762)

(4%)

z tytułu realizacji zleceń płatniczych

29 001

32 898

(3 897)

(12%)

z tytułu usług powierniczych

15 562

19 578

(4 016)

(21%)

z tytułu działalności maklerskiej

11 353

12 954

(1 601)

(12%)

inne

17 050

18 773

(1 723)

(9%)

Razem

156 962

190 499

(33 537)

(18%)

Koszty z tytułu opłat i prowizji
z tytułu kart płatniczych i kredytowych

(17 104)

(14 956)

(2 148)

14%

z tytułu działalności maklerskiej

(4 808)

(7 117)

2 309

(32%)

Inne

(4 891)

(4 965)

74

(1%)

Razem

(26 803)

(27 038)

235

(1%)

Wynik z tytułu opłat i prowizji
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych

43 114

63 652

(20 538)

(32%)

z tytułu kart płatniczych i kredytowych

23 778

27 688

(3 910)

(14%)

z tytułu realizacji zleceń płatniczych

29 001

32 898

(3 897)

(12%)

z tytułu usług powierniczych

15 562

19 578

(4 016)

(21%)

z tytułu działalności maklerskiej

6 545

5 837

708

12%

Inne

12 159

13 808

(1 649)

(12%)

Razem

130 159

163 461

(33 302)

(20%)

Wynik na działalności skarbcowej wyniósł 90,4 mln zł wobec 93,1 mln zł w II kwartale 2008 roku (spadek o 2,7 mln zł), w tym w II kwartale 2009 roku wynik na sprzedaży portfela dłużnych papierów dostępnych do sprzedaży wyniósł 15,4 mln zł.

W porównaniu do II kwartału 2008 roku, w II kwartale 2009 roku Grupa odnotowała spadek kosztów działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją (o 30,2 mln zł, tj. 8%). W Segmencie Bankowości Korporacyjnej (całkowite koszty wyniosły 156,9 mln zł) spadek kosztów wynika głównie z efektu niższych kosztów pracowniczych i amortyzacji. W Segmencie Bankowości Detalicznej (całkowite koszty wyniosły 194,7 mln zł) niższe koszty związane są z procesami optymalizacyjnymi w zakresie zatrudnienia oraz spadkiem wydatków na cele marketingowe.

Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacja

w tys. zł

01.04 -
30.06.2009

01.04 -
30.06.2008

Zmiana

tys. zł

%

Koszty pracownicze

166 901

182 629

(15 728)

(9%)

Koszty związane z wynagrodzeniami

130 820

143 417

(12 597)

(9%)

Premie i nagrody

36 081

39 212

(3 131)

(8%)

Koszty ogólno-administracyjne

163 505

174 818

(11 313)

(6%)

Koszty opłat telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego

41 522

37 026

4 496

12%

Koszty usług doradczych, audytorskich, konsultacyjnych
oraz innych usług zewnętrznych

38 898

40 248

(1 350)

(3%)

Koszty wynajmu i utrzymania nieruchomości

30 920

26 693

4 227

16%

Reklama i marketing

7 307

19 885

(12 578)

(63%)

Koszty transakcyjne

14 209

15 599

(1 390)

(9%)

Koszty usług pocztowych, materiałów biurowych i poligrafii

10 590

8 077

2 513

31%

Koszty szkoleń i edukacji

1 895

3 390

(1 495)

(44%)

Koszty nadzoru bankowego

2 300

1 907

393

21%

Pozostałe koszty

15 864

21 993

(6 129)

(28%)

Amortyzacja środków trwałych i wartości
niematerialnych

21 114

24 291

(3 177)

(13%)

Razem

351 520

381 738

(30 218)

(8%)

Odpisy netto na utratę wartości aktywów finansowych w wysokości 180,5 mln zł (w tym 67,5 mln zł z tytułu opcji walutowych) zł wzrosły wobec odpisów netto w II kwartale 2008 roku w wysokości 15,9 mln zł, co w ramach Segmentu Bankowości Korporacyjnej (kwota odpisów 48,6 mln zł) przede wszystkim jest efektem zwiększenia odpisów na poniesione, niezidentyfikowane straty (IBNR) w związku z pogorszeniem koniunktury. W Segmencie Bankowości Detalicznej (kwota odpisów 64,4 mln zł) wzrost odpisów spowodowany był zwiększeniem odpisów na poniesione, niezidentyfikowane straty (IBNR), rosnącym portfelem kredytów i kart kredytowych, jak również wzrostem udziału należności obsługiwanych nieterminowo.

Podatek dochodowy za II kwartał 2009 roku wyniósł 23,8 mln zł.

Bilans

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku suma bilansowa Grupy wyniosła 41 638,1 mln zł i była o 2% niższa niż na koniec 2008 roku.

Aktywa

Spadek pozycji Kasa, operacje z Bankiem Centralnym (spadek o 2 334,4 mln zł, tj. 66%) wynika z niższego salda na rachunku bieżącym nostro Banku w NBP. Spadek kredytów, pożyczek i innych należności o 6,2% w porównaniu do 31 grudnia 2008 roku wynika głównie ze zmniejszenia się kredytów, pożyczek i innych należności od sektora finansowego. Wyższy poziom aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu o 16% oraz dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 11% w porównaniu do końca 2008 roku, spowodowany jest głównie wzrostem portfela papierów skarbowych.

Pasywa

Główną pozycję finansującą aktywa Grupy stanowią zobowiązania wobec klientów sektora niefinansowego. Wzrost zobowiązań wobec Banku Centralnego o 1 928, 4 mln zł w porównaniu do końca 2008 roku wynika z transakcji sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (transakcje repo). Niższy poziom zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu o 29% w porównaniu do 31 grudnia 2008 roku spowodowany jest głównie spadkiem instrumentów pochodnych.

Bilans

w tys. zł

Wg stanu na dzień

Zmiana

30.06.2009

31.12.2008

tys. zł

%

AKTYWA
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

1 196 545

3 530 977

(2 334 432)

(66%)

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

9 125 375

7 885 488

1 239 887

16%

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

12 039 321

10 814 828

1 224 493

11%

Inwestycje kapitałowe wyceniane metodą praw własności

55 963

56 469

(506)

(1%)

Inwestycje kapitałowe

9 881

11 095

(1 214)

(11%)

Kredyty, pożyczki i inne należności

16 492 808

17 581 499

(1 088 691)

(6%)

od sektora finansowego

3 101 244

3 695 522

(594 278)

(16%)

od sektora niefinansowego

13 391 564

13 885 977

(494 413)

(4%)

Rzeczowe aktywa trwałe

550 331

571 947

(21 616)

(4%)

Wartości niematerialne

1 279 361

1 283 326

(3 965)

(0%)

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

412 627

336 290

76 337

23%

Inne aktywa

451 140

443 159

7 981

2%

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

24 736

35 267

(10 531)

(30%)

A k t y w a  r a z e m

41 638 088

42 550 345

(912 257)

(2%)

PASYWA
Zobowiązania wobec Banku Centralnego

1 928 386

-

1 928 386

-

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

4 852 599

6 806 790

(1 954 191)

(29%)

Zobowiązania finansowe wyceniane według
zamortyzowanego kosztu

28 256 631

29 345 498

(1 088 867)

(4%)

depozyty

26 946 898

27 857 332

(910 434)

(3%)

sektora finansowego

7 554 154

7 922 260

(368 106)

(5%)

sektora niefinansowego

19 392 744

19 935 072

(542 328)

(3%)

pozostałe zobowiązania

1 309 733

1 488 166

(178 433)

(12%)

Rezerwy

46 750

24 578

22 172

90%

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

-

77

(77)

-

Inne zobowiązania

797 335

747 593

49 742

7%

Z o b o w i ą z a n i a  r a z e m

35 881 701

36 924 536

(1 042 835)

(3%)

KAPITAŁY
Kapitał zakładowy

522 638

522 638

-

-

Kapitał zapasowy

3 030 546

3 029 703

843

0%

Kapitał z aktualizacji wyceny

(137 109)

(144 110)

7 001

5%

Pozostałe kapitały rezerwowe

2 225 635

1 627 692

597 943

37%

Zyski zatrzymane

114 677

589 886

(475 209)

(81%)

K a p i t a ł y  r a z e m

5 756 387

5 625 809

130 578

2%

P a s y w a  r a z e m

41 638 088

42 550 345

(912 257)

(2%)

Kredyty, pożyczki i inne należności brutto od sektora niefinansowego na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 15 047,7 mln zł i były o 1% niższe niż na koniec 2008 roku.

Kredyty, pożyczki i inne należności brutto od sektora niefinansowego

w tys. zł

01.04 -
30.06.2009

01.04 -
30.06.2008

Zmiana

tys. zł

%

niezagrożone utratą wartości

12 716 171

13 417 615

(701 444)

(5%)

klientów korporacyjnych

7 192 543

7 987 933

(795 390)

(10%)

klientów indywidualnych

5 523 628

5 429 682

93 946

2%

zagrożone utratą wartości

2 331 499

1 855 528

475 971

26%

klientów korporacyjnych

1 873 655

1 508 098

365 557

24%

klientów indywidualnych

457 844

347 430

110 414

32%

Razem

15 047 670

15 273 143

(225 473)

(1%)

Utrata wartości

1 656 106

1 387 166

268 940

19%

Kredyty, pożyczki i inne należności netto od sektora niefinansowego

13 391 564

13 885 977

(494 413)

(4%)

Wskaźnik pokrycia rezerwami należności zagrożonych

71%

75%

-

-

Kredyty, pożyczki i inne należności netto na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 16 492,8 mln zł i były o 6% niższe niż na koniec 2008 roku.

Kredyty, pożyczki i inne należności netto

w tys. zł

01.04 -
30.06.2009

01.04 -
30.06.2008

Zmiana

tys. zł

%

Od sektora niefinansowego
Klientów korporacyjnych

7 828 305

8 425 549

(597 244)

(7%)

Klientów indywidualnych, w tym:

5 563 259

5 460 428

102 831

2%

karty kredytowe

2 268 189

2 215 099

53 090

2%

pożyczki gotówkowe osób prywatnych

3 031 260

2 984 266

46 994

2%

Razem

13 391 564

13 885 977

(494 413)

(4%)

Od sektora finansowego
Banki i inne monetarne instytucje finansowe

2 682 737

3 017 739

(335 002)

(11%)

Niebankowe instytucje finansowe

418 507

677 782

(259 275)

(38%)

Razem

3 101 244

3 695 521

(594 277)

(16%)

Razem kredyty, pożyczki i inne należności

16 492 808

17 581 499

(1 088 691)

(6%)

Depozyty na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 26 946,9 mln zł i były o 3% niższe niż na koniec 2008 roku.

Depozyty

w tys. zł

01.04 -
30.06.2009

01.04 -
30.06.2008

Zmiana

tys. zł

%

Sektora niefinansowego
Środki na rachunkach bieżących:

7 611 563

7 476 940

134 623

2%

klientów korporacyjnych

4 089 931

4 295 684

(205 753)

(5%)

klientów indywidualnych

3 521 632

3 181 256

340 376

11%

Depozyty terminowe:

11 759 414

12 431 216

(671 802)

(5%)

klientów korporacyjnych

9 799 233

10 139 873

(340 640)

(3%)

klientów indywidualnych

1 960 181

2 291 343

(331 162)

(14%)

Odsetki naliczone

21 767

26 916

(5 149)

(19%)

Razem

19 392 744

19 935 072

(542 328)

(3%)

Sektora finansowego
Banki i inne monetarne instytucje finansowe

3 129 330

3 341 920

(212 590)

(6%)

Niebankowe instytucje finansowe

4 424 824

4 580 340

(155 516)

(3%)

Razem

7 554 154

7 922 260

(368 106)

(5%)

Razem depozyty

26 946 898

27 857 332

(910 434)

(3%)

powrót