O Banku

MIFID

MIFID

Regulacja MiFID - informacje ogólne

MiFID to skrót od angielskiego zwrotu Markets in Financial Instruments Directive, oznaczającego Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych. Na regulację MiFID składają się następujące akty prawne:

  • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych,
  • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).

Dostosowanie przepisów prawa polskiego do regulacji MiFID nastąpiło poprzez wprowadzenie zmian do następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poza. 1384 z późn. zm.),

oraz wydanie aktów wykonawczych do ustaw, z których najważniejsze dla wdrożenia regulacji MiFID w bankach uregulowane są obecnie w następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1078 ) oraz
  • Rozporządzenie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania orzez domy maklerskiej kapitału wewnętrznego (Dz.U.z 2012 r. poz. 1072).

Cel i zakres regulacji MiFID

Głównym celem MiFID jest ochrona interesu Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującej Klientom, a także zwiększenie przejrzystości działania podmiotów, świadczących usługi inwestycyjne oraz procesów obsługi Klientów korzystających z instrumentów finansowych.

MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych, w szczególności: transakcje na papierach wartościowych, instrumentach pochodnych, inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

Główna zasada regulacji MiFID dotycząca firm inwestycyjnych to działanie w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów.

W celu realizacji powyższych standardów Bank, w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności: 1. bada wiedzę Klienta i jego doświadczenie w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz dokonuje oceny odpowiedniości usług inwestycyjnych w celu ustalenia, czy dany instrument finansowy jest odpowiedni dla danego Klienta, 2. przedstawia informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz związanych z nimi rodzajami ryzyka tak, aby Klient mógł podjąć właściwą decyzję inwestycyjną, 3. Bank dokonuje klasyfikacji Klientów (klienci detaliczni, klienci profesjonalni oraz uprawnieni kontrahenci) i zapewnia odpowiedni zakres ochrony dostosowanej do przyznanej Klientowi kategorii, 4. wprowadza szczególne zasady zarządzania konfliktami interesów oraz rozpatrywania skarg, 5. informuje Klientów o Banku oraz produktach i usługach związanych z instrumentami finansowymi oraz wykonuje szereg innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

Dodatkowo, w przypadku Klienta korzystającego z usługi doradztwa inwestycyjnego, Bank, oprócz analizy wiedzy i doświadczenia Klienta, bada przekazane przez Klienta informacje dotyczące jego doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych w celu ustalenia, czy dany instrument finansowy będący przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej jest odpowiedni dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidulaną sytuację.

Szczegółowe informacje wynikające ze stosowania regulacji MiFID, w szczególności dotyczące klasyfikacji Klientów, zasad ochrony Klientów, badania odpowiedniości, zakresu usług inwestycyjnych Banku, zasad zarządzania konfliktem interesów oraz procesu reklamacyjnego są dostępne w Banku na życzenie Klienta. W przypadku zainteresowania taką informacją uprzejmie prosimy o kontakt z oddziałem Banku lub Państwa doradcą. Informujemy również, że przed zawarciem umowy o świadczenie usługi objętej regulacją MiFID, w zakresie wymaganym przepisami prawa, szczegółowa informacja, o której mowa powyżej, jest obligatoryjnie przekazywana Klientowi.

Informujemy również, że przed zawarciem umowy o świadczenie usługi objętej regulacją MiFID, w zakresie wymaganym przepisami prawa, szczegółowe informacje, o których mowa powyżej, są obligatoryjnie przekazywane Klientowi.