Pokrycie kosztów leczenia

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia od 15 000 nawet do 100 000 EUR. Sam wybierasz dogodny dla Ciebie wariant ubezpieczeniowy.

Natychmiastowa pomoc assistance

Masz dostęp do polskojęzycznego, 24- godzinnego Centrum Alarmowego, które w każdej chwili udzieli Ci pomocy.

Ubezpieczenie bagażu oraz odwołania i opóźnienia lotu

Ubezpieczenie pokrywa koszty utraconego bagażu do 500 EUR, opóźnionego lotu: zakup przedmiotów pierwszej potrzeby do 250 EUR a koszty zakwaterowania do 1000 EUR.

Możliwość ubezpieczenia bliskich

Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez posiadacza głównej Karty Kredytowej Citibank lub Konta Osobistego Citibank. Dodatkowo możesz ubezpieczyć rodzinę i znajomych.

Możliwość wyboru jednego z 4 wariantów

 • Ekonomiczny, zalecany przy bliższych podróżach (€15.000)
 • Dla przezornych, powiększ swój pakiet ekonomiczny o dodatkowe €15.000
 • Dla wymagających, pakiet idealny gdy posiadasz cenny bagaż
 • Pakiet idealny podczas podróży w najdalsze zakątki świata z sumą ubezpieczenia €100.000
 • Wybrany przez siebie pakiet możesz dodatkowo rozszerzyć o amatorskie uprawianie sportów zimowych lub wodnych, wspinaczki górskiej i skałkowej oraz amatorskie nurkowanie.

Geolokalizacja

Potrzebujesz pomocy, ale nie potrafisz precyzyjnie określić swojej lokalizacji?

Dzięki bezpłatnej usłudze geolokalizacji to już nie problem!
Wystarczy kliknąć w link, który otrzymasz SMS-em. Zlokalizujemy Cię a następnie zorganizujemy pomoc (opłaty związane z transferem danych zostaną naliczone zgodnie z cennikiem Twojego operatora).

Ważne informacje

 • Ochrony Ubezpieczeniowej udziela Europ Assistance S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Świat bez granic" oraz Karcie produktu ubezpieczenia podróżnego "Świat bez granic" dostępnych poniżej w zakładce Ważne dokumenty. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Europ Assistance S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A.
 • Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta.
 • Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy. Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

 • Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium Polski, na terenie kraju rezydencji oraz kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, np. ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego.
 • Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela została opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Świat bez Granic” aktualnych na dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia (dalej "OWU"). Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z OWU.

Pomoc w nagłych przypadkach

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia należy skontaktować się z czynnym 24/7 Centrum Alarmowym Europ Assistance pod numerem: +48 22 205 50 55 (opłata według aktualnej taryfy operatora).

Europ Assistance Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Dokumenty