Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Zalety

 • Success Wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Success Składki automatycznie pobierane z rachunku karty kredytowej.

 

 • Success Ochrona na wypadek śmierci działa na całym świecie.
 • Success Brak wymogu dodatkowych badań medycznych.
Zabezpiecz siebie i Twoich najbliższych.

Ubezpieczenie CreditShield Standard

Ubezpieczenie jest dobrowolne i nie wpływa na decyzję o przyznaniu karty kredytowej.

Składka za miesiąc ochrony zależy od wysokości wykorzystanego kredytu na karcie -wynosi 0,36% salda zadłużenia w dniu wystawienia wyciągu.

Obejmuje ochronę w zakresie:

 • Success Śmierci Ubezpieczonego;
 • Success Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego dla osób, które w dniu rozpoczęcia tej niezdolności są Aktywne zawodowo, a dla pozostałych osób Hospitalizację na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku;
 • Success Poważnej choroby (Zawał mięśnia sercowego, Nowotwór złośliwy, Udar mózgu).

Celem Ubezpieczenia jest ochrona Ubezpieczonego przez cały okres trwania Umowy o Kartę Kredytową Citibank, przy czym Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, a następnie jest przedłużana automatycznie na niezmienionych warunkach na kolejne miesięczne okresy aż do dnia zakończenia Umowy ubezpieczenia.


Ubezpieczenie CreditShield Standard

Zakres ubezpieczenia Świadczenia
Czasowa niezdolność do pracy (dla osób aktywnych zawodowo) 10% średniej arytmetycznej z Sald zadłużenia z 3 kolejnych wyciągów z rachunku Karty Kredytowej generowanych przed datą Zdarzenia ubezpieczeniowego. Pierwsze świadczenie należne jest za pierwsze 30 dni potwierdzonej Czasowej niezdolności do pracy, kolejne świadczenie należne jest za każdy dzień potwierdzonej Czasowej niezdolności do pracy.
Hospitalizacja w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku (dla osób nieaktywnych zawodowo) 10% średniej arytmetycznej z Sald zadłużenia z 3 kolejnych wyciągów z rachunku Karty Kredytowej generowanych przed datą Zdarzenia ubezpieczeniowego. Pierwsze świadczenie należne jest za pierwsze 7 dni Hospitalizacji , kolejne świadczenie należne jest za każdy kolejny dzień Hospitalizacji.
Poważna Choroba (zawał, nowotwór złośliwy, udar mózgu) 300% średniej arytmetycznej z Sald zadłużenia z 3 kolejnych wyciągów z rachunku Karty kredytowej generowanych przed datą Zdarzenia ubezpieczeniowego.
Śmierć Saldo zadłużenia na dzień zgonu oraz 200% średniej arytmetycznej z Sald zadłużenia z 3 kolejnych wyciągów z rachunku Karty kredytowej generowanych przed datą Zdarzenia ubezpieczeniowego.


Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Ważne informacje

CreditShield Standard to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe w ramach umowy ubezpieczenia z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Raty udzielana jest przez Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia CreditShield Standard dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia CreditShield Standard zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty