Panel Inwestycyjny (NOWOŚĆ)

W Citibank Online podstawowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym zostały umieszczone na jednym ekranie, abyś w łatwy sposób zdobył o nich informacje.


Profilowanie (WKRÓTCE)

Z pomocą Citibank Online możesz samodzielnie określić swój profil inwestycyjny, który pomoże Ci w wyborze produktów dopasowanych do Twoich celów, tolerancji ryzyka czy horyzontu inwestowania.

Umowa ramowa (WKRÓTCE)

Za pomocą Citibank Online będzie można podpisać umowę ramową, która pozwoli Ci samodzielnie kupować i sprzedawać wybrane produkty inwestycyjne.


Fundusze inwestycyjne (WKRÓTCE)

Z Citibank Online zarządzanie funduszami inwestycyjnymi będzie dostępne z dowolnego miejsca o każdej porze. Aby samemu kupować i sprzedawać jednostki wybranych funduszy wystarczy podpisana umowa ramowa i dostęp do Internetu.

Bezpieczeństwo

Dbamy o to, abyś mógł bezpiecznie korzystać z banku przez Internet. Dlatego nasz system chronią rozwiązania oparte o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dodatkowo transakcje potwierdzane są jednorazowym kodem SMS. Dowiedz się więcej o bezpiecznej bankowości online w sekcji Bezpieczeństwo.

Wkrótce Panel inwestycyjny zostanie rozbudowany o moduł zawierający informacje o historii transakcji. W powyższej prezentacji już teraz możesz zobaczyć jak będzie funkcjonować.


Panel Inwestycyjny to nowy widok Twoich inwestycji w Citibank Online. W jednym miejscu możesz teraz:

Sprawdzić aktualne saldo Portfela
Obserwować Portfel w kliku ujęciach graficznych
Sprawdzić wartość przepływów pieniężnych, stopę zwrotu oraz zysk z inwestycji
Sprawdzić szczegółowe informacje o produktach i transakcjach
Edytować wyświetlane informacje o produktach, wybierając walutę i horyzont czasowy, który Cię interesuje
Porównać swój Portfel do Modelowego Portfela inwestycyjnego

Z pomocą Citibank Online możesz samodzielnie określić swój profil inwestycyjny, który pomoże Ci w wyborze produktów dopasowanych do Twoich celów, tolerancji ryzyka czy horyzontu inwestowania.

Za pomocą Citibank Online będzie można podpisać umowę ramową, która pozwoli Ci samodzielnie kupować i sprzedawać wybrane produkty inwestycyjne.

Z Citibank Online zarządzanie funduszami inwestycyjnymi będzie dostępne z dowolnego miejsca o każdej porze. Aby samemu kupować i sprzedawać jednostki wybranych funduszy wystarczy podpisana umowa ramowa i dostęp do Internetu.

Ważne informacje:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Produkty inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w Banku Handlowym w Warszawie S.A.. Produkty te nie są dostępne dla osób amerykańskich.

Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem lub gwarantem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Klient, podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym, powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Znajdujące się w ofercie Banku Handlowego w Warszawie S.A. produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez ww. Ustawę, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

Bank Handlowy został wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i działa jako agent firmy inwestycyjnej - DMBH. Citi Handlowy prowadzi działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją DFL/4040/18/I/11/1/2007/26 z dnia 13 listopada 2007 roku.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy na rzecz wielu Ubezpieczycieli, wykonując czynności agencyjne na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych wpisanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

Środki wpłacone tytułem składki w ramach ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym nie są depozytem bankowym, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności Ubezpieczyciela w wysokości 50% wierzytelności osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR. Ubezpieczeniz elementem oszczędnościowym nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Osiągnięcie zysków nie jest gwarantowane zarówno przez Bank jak i ubezpieczyciela.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” wydanej przez Związek Banków Polskich i opracowanej we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zachęty do składania zleceń, dokonywania transakcji.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.