Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Pakietu MiFID II:


Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Rozporządzenia PRIIP:


Wskazane powyżej zmiany zostały odzwierciedlone we właściwych dokumentach świadczenia usługi


INFORMACJE DOTYCZĄCE BIURA MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO

Biuro Maklerskie Banku Handlowego S.A. („DMBH”) jest wyodrębnionym organizacyjnie departamentem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

sposób świadczenia usług

Kluczowe informacje dla Klienta - „KID”

KLASYFIKACJA KLIENTÓW oraz informacje na temat ochrony interesów klientów

Polityka BESTEx

Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta jest kluczowym celem DMBH w procesie świadczenia usług inwestycyjnym swoim klientom.

Ryzyka wspólne dla instrumentów finansowych dopuszczonych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Inwestor dokonując inwestycji winien być świadomy, że:

  • w przypadku niskich obrotów papierami wartościowymi rośnie ryzyko zmienności ceny,
  • akcje spółek o najwyższej kapitalizacji są bardziej płynne niż akcje spółek o niskiej kapitalizacji,
  • instrumenty finansowe o wyższym wskaźniku wolnego obrotu tzw, Free float są bardziej płynne,
  • najwyższą płynnością w obrocie giełdowym charakteryzują się akcje wchodzące w skład indeksu głównego indeksu np. WIG20,
  • akcje wchodzące w skład WIG20 charakteryzują się wyższą płynnością niż akcje notowane na rynku New Connect,
  • w przypadku walutowych kontraktów terminowych na różnicę im większa zmienność, tym ryzyko płynności większe.
  • obligacje Skarbu Państwa są generalnie bardziej płynne od obligacji korporacyjnych lub komunalnych.

DODATKOWE CZYNNIKI RYZYKA W PRZYPADKU ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych, poza rydzykami właściwymi dla danego rodzaju instrumentu finansowego istnieją dodatkowe ryzyka, które Klient powinien brać pod uwagę dokonując inwestycji:

CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTów FINANSOWych

DŹWIGNIa FINANSOWa

CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTów FINANSOWych

KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ORAZ INNE OPŁATY, PROWIZJE I ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE PRZYJMOWANE LUB PRZEKAZYWANE W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI MAKLERSKIEJ („ZACHĘTY”)

NAJWAŻNIEJSZE AKTY WSPÓLNOTOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA MIFID II:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych, oraz powiązanych z nimi aktów delegowanych i aktów implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie PRIIP”).
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie 2017/565)