Rynek kapitałowy ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej i wzrostu gospodarczego. Domy i biura maklerskie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku kapitałowego, dlatego są zobowiązane do tworzenia i doskonalenia norm prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku. Wykorzystanie poufnych informacji i manipulacje na rynku uniemożliwiają pełną i właściwą przejrzystość rynku, która jest warunkiem wstępnym wymiany handlowej dla wszystkich podmiotów aktywnych gospodarczo na zintegrowanych rynkach finansowych. Określenie „domy maklerskie” oraz „biura maklerskie” winny kojarzyć się z kompetencją uczciwością i prawością wynikającą z przestrzegania prawa i zasad etyki prowadzonej działalności. Mając powyższe na uwadze Izba Domów Maklerskich ustaliła Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, zwany dalej kodeksem. Biuro Maklerskie Banku Handlowego razem z pozostałymi członkami Izby, zobowiązany jest do działania zgodnego z ustalonymi zasadami.