Dotacje
Fundacja Kronenberga
Najczęściej zadawane pytania

Czy szkoły lub Rada Rodziców mogą wystąpić z wnioskiem do konkursów dotacyjnych?
Szkoły tak, natomiast Rady Rodziców nie, ponieważ nie posiadają osobowości prawnej.

Czy szkoły, która nie posiadają własnego konta bankowego a kwestie finansowe w ich imieniu prowadzi organ prowadzący (gmina) mogą samodzielnie wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie?
Nie, w takim przypadku z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić jedynie organ prowadzący (np. gmina). Pracownik szkoły może być np. kierownikiem projektu.

Czy Fundacja udziela stypendiów uczniom, studentom, naukowcom?
Fundacja nie udziela wsparcia osobom indywidualnym.

Czy Fundacja określa wysokość przyznawanych dotacji?
Nie, Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.

Czy Fundacja udziela wsparcia na projekty już zrealizowane bądź w trakcie realizacji i czy możliwe jest refinansowanie poniesionych kosztów?
Nie, dotacje przyznawane są na projekty, które mają być realizowane. Nie refinansujemy poniesionych kosztów.

Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie więcej niż jednego projektu?
Tak, Wnioskodawca może złożyć opis więcej niż jednego projektu.

Czy przy realizacji projektu, na który wnioskujemy o wsparcie konieczny jest wkład własny, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa on szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, a to z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

Czy projekty, o których dofinansowanie można wnioskować do Fundacji mogą być realizowane w dowolnym zakresie czasowym?
Fundacja udziela wsparcia na projekty realizowane w okresie do 12 miesięcy.

Czy decyzja o nieotrzymaniu dotacji świadczy o błędach formalnych we wniosku?
Nie. Wnioski zawierające błędy formalne w ogóle nie są kierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji. Jeśli błędy formalne wystąpią, wnioskodawcy są o nich informowani na tyle wcześnie aby mogli je usunąć jeszcze przed posiedzeniem Zarządu Fundacji.

Czy inna instytucja niż wnioskodawcy może realizować dofinansowany projekt ze środków finansowych pochodzących z dotacji?
Nie, dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie przez Wnioskodawcę, na którym spoczywa obowiązek rozliczenia się z realizacji dotowanego projektu.

Czy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji dotowanego projektu?
Tak, pod warunkiem  uzyskania pisemnej zgody Fundacji.

W jaki sposób ogłaszane są decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji?
Lista po ogłoszeniu decyzji Zarządu zamieszczana jest na stronie www.kronenberg.org.pl. Ponadto Wnioskodawcy, których projekt został rozpatrzony pozytywnie otrzymują decyzję na piśmie. Decyzje negatywne przesyłane są na adres e-mail Wnioskodawcy. Informację można również uzyskać telefonicznie.

Czy decyzje negatywne w sprawie przyznania dotacji są argumentowane?
Nie, zgodnie z Regulaminem Zarząd nie podaje przyczyn decyzji.