Dotacje
Fundacja
Sprawozdania, kontrole wykorzystania dotacji

Fundacja na bieżąco monitoruje terminowość nadsyłania sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji dofinansowanych projektów. Prowadzi również systematycznie kontrole sprawdzające prawidłowość wykorzystania dofinansowania.

Instytucja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do jego wykorzystania zgodnie z warunkami umowy i regulaminu przyznawania dofinansowania. Zobowiązana jest również do złożenia końcowych sprawozdań - merytorycznych i finansowych - wg wytycznych ze specjalnych formularzy załączonych do umowy dofinansowania.

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania ostatecznie weryfikowana jest podczas kontroli, w trakcie której donatobiorca na żądanie kontrolera Fundacji zobowiązany jest do przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej oraz materiałów merytorycznych potwierdzających realizację dotowanego przedsięwzięcia. Instytucje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do przechowywania pełnej dokumentacji merytorycznej i finansowej przez 5 lat od daty przyznania dofinansowania.

Wyniki kontroli odnotowywane są na specjalnej Karcie Monitoringu dofinansowania. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź zgłoszenia wątpliwości odnośnie do wykorzystania dofinansowania, donatobiorca zostaje zobowiązany do dostarczenia do biura Fundacji pisemnego wyjaśnienia w wyznaczonym przez kontrolera terminie. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia wyjaśnień, podejmowane są kroki ponaglające donatobiorcę, który wzbudził zastrzeżenia kontrolera, kiedy nie odnosi to skutku Fundacja występuje o zwrot dofinansowania.

W pierwszym rzędzie kontrolowane są instytucje, które otrzymały więcej niż jedną dotację oraz instytucje, w których sprawozdaniu z realizacji projektu widoczne są rozbieżności w stosunku do preliminarza projektu.

Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na:

 • Zgodność zrealizowanego projektu z założeniami, na podstawie których przyznane zostaje dofinansowanie.
 • Terminowość nadesłania rozliczenia merytoryczno-finansowego.
 • Prawidłowość prowadzenia i przejrzystość dokumentacji finansowej dotyczącej dotowanego projektu.
 • Wpis środków trwałych o wartości powyżej 350 zł do rejestru inwentarzowego, nadanie im numerów i oznakowanie.
 • Wykorzystanie odsetek bankowych na realizację dofinansowanego projektu w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu. Przedłużenie terminu realizacji projektu wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Najczęstszymi błędami w rozliczeniu dofinansowania są:

 • Brak zatwierdzenia dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
 • Niezgodność rozliczenia finansowego ze wzorem wymaganym przez Fundację.
 • Brak opisu na dokumentacji, iż projekt finansowany jest przez Fundację Kronenberga.
 • Niedotrzymanie terminu rozliczenia dotacji.
 • Przedłużenie terminu realizacji dofinansowanego projektu bez pisemnej zgody ze strony Fundacji, co może skutkować koniecznością zwrotu kwoty dofinansowania.
 • Brak informacji o przeznaczeniu odsetek bankowych od kwoty dofinansowania na dofinansowany projekt w przypadku, gdy termin realizacji projektu został przedłużony.

Analizą sprawozdań z realizacji projektów oraz wyników monitoringu zajmuje się Komisja Rewizyjna Fundacji.
Fundacja prowadzi kontrolę 100% dotacji przyznanych w danym roku.