Warto zadać sobie następujące pytania:

  • Ile wolnych środków i oszczędności potrzebuję na wypadek niezaplanowanych wydatków?
  • Czy chcę oszczędzać środki na kształcenie dzieci lub inne osobiste cele?
  • Czy chcę odkładać dodatkowe środki na emeryturę?
  • Czy przewiduję w przyszłości wydatki, do których chcę przygotować się już teraz?
  • Czy chcę odłożyć pieniądze na realizację swoich marzeń? Czy może pragnę po prostu powiększać swój kapitał?
Przegląd portfela i ckreślenie celów

Określenie celów

Punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji powinny być zawsze krótko-, średnio- i długookresowe cele inwestycyjne. Podczas rozmowy z Opiekunem Citigold wypracujecie strategię inwestycyjną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Określenie profilu ryzyka Citi Handlowy

Określenie profilu ryzyka

Choć określenie celów jest najważniejsze, należy także pomyśleć o poziomie ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować w związku ze swoimi inwestycjami. Specjalny formularz profilowania w systemie CitiPlanner pomoże Opiekunowi określić Twój poziom ryzyka na podstawie szczegółowych kryteriów. Wyznaczone cele, długofalowość inwestycji oraz przyjęty poziom ryzyka stanowią podstawę Twojej całościowej strategii inwestycyjnej.

Wsparcie specjalistów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Inwestowanie na globalnych rynkach finansowych to niełatwe zadanie. Aby podejmować decyzje w sposób świadomy, zwykle potrzebujemy rzetelnego i fachowego wsparcia. Opiekun Citigold ma stały kontakt z naszym zespołem specjalistów inwestycyjnych, dzięki czemu może skutecznie wspierać Twoje decyzje portfelowe.

Znalezienie równowagi

Sukces inwestycji polega przede wszystkim na odpowiednio zdywersyfikowanym portfelu produktów opracowanym na podstawie kompleksowych prognoz analityków naszego banku, a także na dostosowaniu tego portfela do indywidualnych oczekiwań Klienta: celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka czy horyzontu inwestycyjnego.

Zachęcamy do utrzymania właściwej dywersyfikacji portfela przez cały okres inwestycji. W tym celu udostępniamy naszym Klientom modelowe i taktyczne portfele inwestycyjne, uwzględniające wymienione powyżej czynniki. Portfele modelowe pozwalają dobrać odpowiednie produkty i ułatwiają okresową weryfikację stanu portfela.

Strategiczne portfele modelowe w PLN

Opiekun dostosuje alokację aktywów do indywidualnych preferencji oraz profilu inwestycyjnego przy użyciu jednego z portfeli modelowych.

Gotówka

Obligacje

Akcje

Unikający ryzyka

Celem jest ochrona kapitału oraz osiąganie stóp zwrotu z inwestycji na poziomie rynku pieniężnego.

Defensywna

Celem jest utrzymanie wartości portfela w średnim terminie oraz osiąganie regularnych dochodów z inwestycji powyżej poziomu stóp zwrotu charakterystycznych dla rynku pieniężnego.

Dochodowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanych lub znaczących spadków wartości portfela w średnim terminie. W pierwszej kolejności ważne jest wypracowanie stałych dochodów oraz w dalszej kolejności wzrostu wartości kapitału.

Wzrostowo - dochodowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanych lub znaczących spadków wartości portfela w średnim terminie. Ważne jest zarówno wypracowanie stałych dochodów, jak i wzrost wartości kapitału.

Wzrostowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji znacznych spadków wartości portfela w średnim terminie. Istotny jest wzrost wartości kapitału w czasie. Dopuszczalne jest wypracowanie stałych dochodów.

Agresywnego wzrostu

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji znacznych spadków wartości portfela w średnim terminie. Istotny jest wzrost wartości kapitału w czasie.

Inwestor Profesjonalny

Inwestycje w specjalistyczne instrumenty finansowe, które mogą podlegać znacznym wahaniom wartości zainwestowanego kapitału, o niepewnej wycenie, ograniczonej płynności oraz/ lub bez praw do wykupu.

Wybór odpowiednich produktów

Po wyborze strategii inwestycyjnej przychodzi czas na jej skuteczną realizację. Na podstawie indywidualnej alokacji aktywów Opiekun przedstawi produkty inwestycyjne możliwe do wybrania w ramach przyjętej strategii. W Citi Handlowy oferujemy duży wybór produktów inwestycyjnych zarządzanych przez światowej klasy specjalistów.

Weryfikacja

  • Nasza rola nie kończy się na przygotowaniu optymalnego portfela inwestycji. I tym się wyróżniamy – zapewniamy stałe wsparcie Opiekuna przez cały czas trwania inwestycji.
  • Aby strategia inwestycyjna była właściwie realizowana, Twój Opiekun będzie kontaktował się z Tobą w celu dokonania oceny przebiegu inwestycji.
  • Fluktuacje rynkowe mają bezpośredni wpływ na stan i strukturę portfela każdego inwestora. Okresowa ocena pozwala na uniknięcie nadmiernego ryzyka, przekraczającego akceptowany przez Ciebie poziom. W razie konieczności Opiekun pomoże Ci przebudować portfel zgodnie z przyjętą wcześniej strategią inwestycyjną. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoje inwestycje są realizowane zgodnie z założonym planem.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego). Działanie niezgodnie z Rekomendacją Inwestycyjną może oddalić Klienta od Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Dostosowanie się do Rekomendacji Inwestycyjnej nie gwarantuje zwiększenia, utrzymania ani zmniejszenia wartości Portfela Klienta. Wysoki procent aktywów nieobjętych usługą doradztwa inwestycyjnego może uniemożliwić doprowadzenie Klienta do Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (z wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez ww. ustawę, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych. Produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału.

Klient, podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego, powinien wziąć pod uwagę występowanie ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji, wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nieuzyskania założonych przez Klienta zysków. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.