Zysk z Inwestycji Dwuwalutowej zależy od zachowania kursu wybranej pary walut – Waluty Bazowej oraz Waluty Alternatywnej. Jeżeli przewidywania odnośnie zmian na rynku walutowym okażą się trafne, to Klient otrzyma zainwestowany kapitał oraz odsetki.

Inwestycja Dwuwalutowa to inwestycja w walucie zwanej Bazową w oczekiwaniu na jej osłabienie w stosunku do innej waluty, zwanej Alternatywną. W dniu rozpoczęcia inwestycji wyznaczana jest wielkość Oprocentowania oraz Kurs Wymiany, po którym Waluta Bazowa może zostać przeliczona na Alternatywną.
Kurs Wymiany zależy od Bieżącego Kursu Rynkowego w dniu rozpoczęcia Inwestycji. Może być z nim równy lub odpowiednio przesunięty (wyższy lub niższy), zgodnie z dyspozycją Klienta. Przesunięcie kursu zmniejsza ryzyko inwestycji, ale go nie eliminuje.
Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami w Dniu Zakończenia Inwestycji Waluta Bazowa osłabi się w stosunku do Alternatywnej, Kwota Inwestycji wraz z Odsetkami zostanie wypłacona w Walucie Bazowej.
Jeżeli wbrew oczekiwaniom w Dniu Zakończenia Inwestycji Waluta Bazowa zamiast osłabić, umocni się w stosunku do Alternatywnej, Kwota Inwestycji wraz z Odsetkami zostanie wypłacona w Walucie Alternatywnej przeliczonej po Kursie Wymiany.

Inwestycja Dwuwalutowa w kilku prostych krokach

Wybór pary walutowej

Inwestycja Dwuwalutowa może być otwarta w PLN, EUR, USD, GBP lub CHF. Inwestycję Dwuwalutową zakładasz w walucie wskazanej jako Bazowa i oczekujesz, że jej wartość osłabi się w stosunku do drugiej wybranej waluty zwanej Alternatywną.

Wybór Okresu Inwestycji

Dostępne Okresy Inwestycji to: 1 tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 1 miesiąc, 5 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy.

Wybór Kurs Wymiany

Określasz Kurs Wymiany Waluty Bazowej na Alternatywną. Może on być równy Bieżącemu Kursowi Rynkowemu w dniu zawierania inwestycji lub "przesunięty" zgodnie z Twoją decyzją od 0,01 do 0,30.

Oprocentowanie

Oprocentowanie określone jest w momencie zakładania inwestycji i zależy od wybranej pary walutowej, Okresu Inwestycji oraz Kursu Wymiany.

Możliwe scenariusze

W Dniu Rozliczenia następuje porównanie Kursu Odniesienia oraz Kursu Wymiany. W Dniu Zakończenia Inwestycja Dwuwalutowa rozliczy się:

  • w Walucie Bazowej - gdy Waluta Bazowa się osłabiła,
  • w Walucie Alternatywnej - gdy Waluta Bazowa się umocniła.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej zapoznaj się z sekcją Ważne informacje oraz Kluczowymi Informacjami o Produkcie (KID), która zawiera informacje o opłatach i ryzykach związanych z produktem.

Zobacz Symulację inwestycji dwuwalutowej.

Jeżeli zainteresowały Cię Inwestycje Dwuwalutowe odwiedź nasz oddział i podpisz umowę ramową. Pierwszą inwestycję otwórz w oddziale lub w CitiPhone, a kolejne tak jak Ci wygodnie:

W CitiPhone

Zadzwoń (+48) 22 692 2484

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Ważne informacje

Inwestycje Dwuwalutowe dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Produkt nie jest dostępny dla osób amerykańskich. W zależności od wielkości różnicy pomiędzy Kursem Wymiany a bieżącym kursem kupna Waluty Bazowej w Dniu Zakończenia Inwestycji, w wyniku rozliczenia Inwestycji Dwuwalutowej zysk Klienta w przeliczeniu na Walutę Bazową może być mniejszy niż zakładany lub w ogóle nie wystąpić. W przypadku różnicy pomiędzy Kursem Wymiany a bieżącym kursem kupna Waluty Bazowej otrzymana kwota w przeliczeniu na Walutę Bazową może być niższa niż pierwotnie zainwestowana.

Warunki transakcji przedstawione w powyższych przykładach służą jedynie zrozumieniu mechanizmów działania produktu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki dostępne są w oddziałach Citigold. Wartość nominalna Inwestycji Dwuwalutowych jest objęta obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. Wysokość gwarancji wynosi równowartość w złotych kwoty 100 000 EUR według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Gwarancja BFG nie oznacza gwarancji osiągnięcia zysku z Inwestycji Dwuwalutowej.

Dotychczasowe notowania kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych notowań.

Inwestycje Dwuwalutowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Przed złożeniem dyspozycji, w celu poznania głównych ryzyk związanych z Inwestycją Dwuwalutową, Klient powinien zapoznać się z: MIFID – broszurą informacyjną.

Opłaty

Zakup Inwestycji Dwuwalutowych wiąże się z marżą wbudowaną w produkt. Marża Banku wbudowana w produkt zależy od wybranego wariantu inwestycji i jest podawana każdorazowo jako procent Kwoty Inwestycji w skali roku. Wszelkie informacje dotyczące marży dostępne są u Opiekuna Klienta w Oddziale.

W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Inwestycji Dwuwalutowej przed terminem jej zakończenia Klient poniesie koszty, w tym koszt premii opcyjnej wymagany z powodu konieczności odwrócenia transakcji opcyjnej.

Pełna informacja o kosztach wypowiedzenia dostępna jest w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych oraz u Opiekuna w Oddziale Klientowi, który wypowie Inwestycję Dwuwalutową przed terminem jej zakończenia, nie przysługują Odsetki z inwestycji.

Opodatkowanie

Zyski z Odsetek od Inwestycji Dwuwalutowej wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatku. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Bank. Przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Przychody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. Bank nie jest uprawniony do interpretacji przepisów podatkowych, ani do doradztwa podatkowego.

Bank nie świadczy na rzecz Klientów usługi doradztwa prawnego ani podatkowego.

Wyniki OTC

Poniżej przedstawiamy w ujęciu procentowym statystyki dotyczące wyników osiągnanych przez Klientów inwestujących w Inne instrumenty pochodne na rynkach nieregulowanych OTC. Dane dotyczą okresu od 01.01.2024 - 31.03.2024.

% Aktywnych klientów, którzy uzyskali w poprzednim kwartale:
Klasa Instrumentu Pochodnego Dodatni wynik na transakcjach Zerowy wynik na transakcjach Ujemny wynik na transakcjach
Walutowe - Inne instrumenty pochodne (Inwestycje Dwuwalutowe) 88,1% 0.0% 11,9%

Dokumenty