WARTA Posag WARTA Posag

WARTA Posag

Gwarantowany kapitał dla dziecka i ochrona każdego dnia

Zalety

A ponadto zyskujesz:

Ważne informacje

WARTA Posag to indywidualne ubezpieczenie posagowe Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. (dalej: Warta TUnŻ S.A).

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia WARTA Posag udzielana jest przez Warta TUnŻ S.A. Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Posag dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia WARTA Posag zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Środki wpłacone tytułem składki w ramach ubezpieczenia WARTA Posag nie są depozytem bankowym, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności Ubezpieczyciela w wysokości 50% wierzytelności osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR. Ubezpieczenie WARTA Posag nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Osiągnięcie zysków nie jest gwarantowane zarówno przez Bank jak i ubezpieczyciela.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Uruchom ubezpieczenie już teraz w jednym z naszych oddziałów! Znajdź oddział najbliżej swojego miejsca zamieszkania

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym marketing produktów i usług Banku oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Banku, a także przedstawienia oferty, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Banku i partnerów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakładce "RODO”, klauzula nr 29.

Dokumenty

Informacje dodatkowe

 • Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, jak również prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w całym okresie jej obowiązywania.

 • Pytania i reklamacje

  Reklamacje, w tym skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUnŻ „WARTA” S.A.:

  • w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1,
  • w formie elektronicznej za pomocą formularza na www.warta.pl/reklamacje,
  • telefonicznie pod nr 502 308 308,
  • w każdej jednostce TUnŻ „WARTA” S.A., na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu,
  • u Agenta w formie:
  • pisemnej, złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres: Citi Handlowy, Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa,
  • ustnej, telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku,
  • w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank® Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z bankiem”. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są na stronie www.warta.pl. TUnŻ „WARTA” S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niezależnie od postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczyciel wykonuje swoje obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • ​Wypłata świadczeń

  W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, uprawniony składa wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. W tym celu wypełnia formularz udostępniony przez Doradcę bądź Ubezpieczyciela – w dowolnej placówce bądź na stronie www.warta.pl.

  Za dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia uznaje się datę wpływu wniosku do Ubezpieczyciela. Szczegółowe zasady zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. oraz wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz na stronie www.warta.pl.