Zalety

A ponadto zyskujesz:

Uruchom ubezpieczenie już teraz w jednym z naszych oddziałów! Znajdź oddział najbliżej swojego miejsca zamieszkania

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym marketing produktów i usług Banku oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Banku, a także przedstawienia oferty, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Banku i partnerów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakładce "RODO”, klauzula nr 29.

Dokumenty

Informacje dodatkowe

 • Ważne informacje

  WARTA Posag to indywidualne ubezpieczenie posagowe TUnŻ WARTA S.A. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia WARTA Posag udzielana jest przez TUnŻ WARTA S.A.

  Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Posag dostępnych na stronie www.warta.pl, www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

  Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

  Środki wpłacone tytułem składki w ramach ubezpieczenia WARTA Posag nie są depozytem bankowym, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności Ubezpieczyciela w wysokości 50% wierzytelności osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 EUR. Ubezpieczenie WARTA Posag nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Osiągnięcie zysków nie jest gwarantowane zarówno przez Bank jak i ubezpieczyciela.

  Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.

  Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, jak również prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w całym okresie jej obowiązywania.

 • Pytania i reklamacje

  Reklamacje, w tym skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUnŻ „WARTA” S.A.:

  • w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1,
  • w formie elektronicznej za pomocą formularza na www.warta.pl/reklamacje,
  • telefonicznie pod nr 502 308 308,
  • w każdej jednostce TUnŻ „WARTA” S.A., na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu,
  • u Agenta w formie:
  • pisemnej, złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres: Citi Handlowy, Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa,
  • ustnej, telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku,
  • w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank® Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z bankiem”. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są na stronie www.warta.pl. TUnŻ „WARTA” S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niezależnie od postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczyciel wykonuje swoje obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • ​Wypłata świadczeń

  W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, uprawniony składa wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. W tym celu wypełnia formularz udostępniony przez Doradcę bądź Ubezpieczyciela – w dowolnej placówce bądź na stronie www.warta.pl.

  Za dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia uznaje się datę wpływu wniosku do Ubezpieczyciela. Szczegółowe zasady zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. oraz wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz na stronie www.warta.pl.