Zalety

A ponadto zyskujesz:

Uruchom ubezpieczenie już teraz w jednym z naszych oddziałów! Znajdź oddział najbliżej swojego miejsca zamieszkania

W ramach umowy dodatkowej leczenie ubezpieczonego / dziecka za granicą

Wysokość sumy ubezpieczenia dodatkowego (górna granica odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia) 2 000 000 EUR
Rodzaj świadczenia limity w ramach poszczególnych świadczeń
Druga opinia medyczna jedna opinia dla danego rodzaju poważnego stanu chorobowego
Opieka medyczna za granicą w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Organizacja i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Dzienne świadczenie szpitalne 100 EUR za dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie 6 000 EUR na każdy poważny stan chorobowy leczony za granicą w ramach umowy dodatkowego ubezpieczenia zawartej na rzecz danego ubezpieczonego
Zwrot kosztów medycznych opłaconych po powrocie z leczenia za granicą – zwrot kosztów zakupu leków wydawanych na receptę maksymalnie 50 000 EUR w ramach umowy dodatkowego ubezpieczenia zawartej na rzecz danego ubezpieczonego (bez względu na liczbę poważnych stanów chorobowych leczonych za granicą)
Organizacja i pokrycie kosztów repatriacji zwłok do miejsca pochówku w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym marketing produktów i usług Banku oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Banku, a także przedstawienia oferty, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Banku i partnerów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakładce "RODO”, klauzula nr 29.

Dokumenty

Informacje dodatkowe

 • Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, jak również prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w całym okresie jej obowiązywania

 • Pytania i reklamacje

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.:

  • w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1;
  • w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje;
  • telefonicznie pod nr 502 308 308 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
  • w każdej jednostce TUnŻ "WARTA" S.A., na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu;

  u Agenta w formie:

  • pisemnej – złożonej osobiście w oddziale Banku w godzinach pracy oddziału, albo przesłanej na adres: Citi Handlowy, Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa,
  • ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku,
  • w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank® Online po zalogowaniu w zakładce "Kontakt z Bankiem".
 • Wypłata świadczeń

  W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, uprawniony składa wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. W tym celu wypełnia formularz udostępniony przez pracownika Oddziału Banku bądź Ubezpieczyciela - w dowolnej placówce bądź na stronie www.warta.pl.

  Za dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia uznaje się datę wpływu wniosku do Ubezpieczyciela. Szczegółowe zasady zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia oraz wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela wskazane są w OWU oraz na stronie www.warta.pl.

 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

  W celu poznania ograniczeń i włączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela prosimy o zapoznanie się z OWU danego ubezpieczenia.

 • Ważne informacje

  WARTA Ochrona to indywidualne ubezpieczenie na życie TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegóły dot. ubezpieczenia tj. m.in. zasady wypłaty świadczeń, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie WARTA Ochrona (dalej: OWU), dostępnych w placówkach Citi Handlowy oraz na stronie www.warta.pl

  Zakres ochrony może być rozszerzony o ubezpieczenia dodatkowe określone w OWU. Suma ubezpieczenia oraz składka z tytułu ubezpieczeń dodatkowych są określane indywidualnie.

  Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie WARTA Ochrona, np.: w przypadku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia.

  Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli w zakresie tego samego działu ubezpieczeń – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

  Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego