Edukacja finansowa
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S. A.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce przyznawanym w celu promocji wartościowych publikacji w dziedzinie ekonomii i finansów. Jej ogromne znaczenie dla środowiska naukowego sprawiło, iż jest ona określana mianem polskiego Nobla ekonomicznego.

Nagroda przyznawana jest za opracowania indywidualne lub zespołowe na temat zagadnień teoretycznych bądź praktycznych z zakresu ekonomii i finansów, które w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju polskiej nauki. Autor najciekawszej publikacji otrzymuje 50 000 zł.

Ocena prac

Nadesłane prace ocenia Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. Urszuli Grzelońskiej w składzie:

  • prof. Stanisław Gomułka
  • prof. Witold Koziński
  • prof. Adam Noga
  • prof. Witold Orłowski
  • prof. Zdzisław Sadowski
  • prof. Andrzej Sławiński
  • prof. Cezary Wójcik
Laureaci Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów

Dwudziesta pierwsza edycja

Laureatem XXI edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. został prof. Marcin Kolasa, pracownik Katedry Ekonomii Ilościowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz doradca ekonomiczny w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Nagroda została przyznana za zbiór artykułów dotyczących cykli koniunkturalnych, konwergencji i polityki makroostrożnościowej opublikowanych w renomowanych czasopismach ekonomicznych z tzw. listy filadelfijskiej.

Zwycięzcą XX edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. został dr hab. Tomasz Berent, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansowego Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę "Ogólna teoria dźwigni finansowej", która zawiera analizę problemów związanych z zastosowaniem długu jako źródła finansowania działalności gospodarczej.

Zwycięzcą został dr hab. Jakub Growiec - adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analiz Decyzji Szkoły Głównej Handlowej oraz ekspert ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego za pracę pt. "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji". Autor w swoich badaniach naukowych koncentruje się na problematyce wzrostu gospodarczego, postępu technicznego oraz różnic w tym zakresie między poszczególnymi krajami.

Laureatem XVIII edycji został dr hab. prof. SGH Michał Brzoza - Brzezina - dyrektor Instytutu Badań Stosowanych Narodowego Banku Polskiego za pracę pt. "Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne". Wyróżniona publikacja referuje całokształt badań dotyczących kształtu polskiej polityki monetarnej i koncentruje się na pokazaniu dobrych praktyk w tym obszarze.

12 października 2011 roku przyznana została Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Laureatem został dr hab. Stanisław Kubielas za pracę "Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania".

Laureatami XVI edycji konkursu zostali prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy i dr Konrad Sobański z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nagrodzeni za pracę "Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się". Jury uznało, że nagrodzona praca jest bardzo ważnym głosem w dyskusji na temat obecnej sytuacji gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a badania laureatów mają znaczenie dla przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym wynikającym z wysokich deficytów obrotów bieżących

Laureatką XV edycji została Dr Anna Moździerz - adiunkt w Katedrze Finansów, w Zakładzie Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W nagrodzonej pracy Laureatka analizuje problemy równowagi w finansach publicznych, z uwzględnieniem warunków kryzysu ekonomicznego, z jakim zmaga się aktualnie gospodarka światowa. Autorka zajmuje się związkiem pomiędzy deficytem budżetowym, a stanem gospodarki oraz dowodzi, że integracja europejska jest szansą na przywrócenie równowagi finansów publicznych w Polsce.

Laureatem XIV edycji został dr Cezary Wójcik, adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W nagrodzonej pracy Laureat analizował procesy zachodzące w obszarze walutowym oraz sformułował wnioski i rekomendacje dotyczące optymalnej ścieżki integracji Polski ze strefą euro.

Laureatem XIII edycji został dr hab. Henryk Gurgul profesor nadzwyczajny Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie za prace "Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny na ceny papierów wartościowych".

Laureatem konkursu został dr Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę  "Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej: teoria i badania wybranych krajów Europy Środkowej".

Laureatem XI edycji został dr hab. Ryszard Kokoszczyński z Narodowego Banku Polskiego za pracę "Współczesna polityka pieniężna w Polsce". Autor skoncentrował się na modelowym opisie najważniejszych problemów związanych z kształtowaniem i realizacją polityki pieniężnej oraz tam, gdzie jest to możliwe na kwantyfikacji jej podstawowych charakterystyk. Problemy polskiej polityki pieniężnej rozpatrywane są na tle współczesnej teorii i praktyki tej polityki, a do oceny jej skuteczności wykorzystywane są wyniki odpowiednich badań empirycznych.

Nagrodę przyznano dr. Aleksandrowi Jakimowiczowi z Wydziału Nauk  Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za prace pt. "Od Keynesa do teorii chaosu".

Zwycięzcą został Pan dr Przemysław Woźniak z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, za pracę pt. "Inflacja bazowa".

Nagrodę przyznano prof. Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. "Bezrobocie. Podstawy teoretyczne".

Nagrodę otrzymał prof. Andrzej Wojtyna z Akademii Ekonomicznej w Krakowie za pracę pt. "Ewolucja keynesizmu a główny nurt w ekonomii".

Zwycięzcą został prof. Andrzej Malawski, kierownik zakładu Ekonomii Matematycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie za pracę "Metoda aksjomatyczna w ekonomii".

Nagrodę przyznano  prof. Stanisławowi Flejterskiemu z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę pt. "Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego".

Laureatem został prof. Witold Orłowski, Dyrektor Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych, obecnie doradca ds. ekonomicznych prezydenta RP. Nagrodzono pracę pt. "Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej".

Nagrodę przyznano prof. Edmundowi Pietrzakowi z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku za pracę pt. "Wymienialność złotego".W tej edycji nie przyznano nagrody. Mimo wysokiego poziomu merytorycznego prac, zdaniem Jury, żadna nie spełniła oczekiwań fundatora nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów.

W dniu 10 października 1994 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA ogłosił pierwsza edycję Konkursu. Nagrodę przyznano prof. Adamowi Nodze ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę "Dominacja a efektywna konkurencja".