Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad zastąpieniem wskaźnika WIBOR nowym wskaźnikiem, przygotowaliśmy aneksy określające plan działań awaryjnych dla umów Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej, w których oprocentowanie jest naliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Aneks dotyczy działań awaryjnych, jakie bank podjąłby w przypadku trwałego lub czasowego braku publikacji danego wskaźnika referencyjnego (w tym wypadku WIBOR), aby kontynuować wykonywanie umowy. Aby uniknąć wątpliwości w zakresie warunków wykonywania umowy w takiej sytuacji, bank rekomenduje zawarcie aneksu.

Podpisanie aneksu jest dobrowolne i nieodpłatne oraz rekomendowane przez bank. Począwszy od ostatniego tygodnia listopada 2022 listy z aneksem będą wysyłane do klientów banku, którzy zawarli umowy Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A..

Każdy bank jest zobowiązany uwzględnić taki plan działań awaryjnych w umowie z klientem w postaci klauzuli awaryjnej, aby zapewnić zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. , tzw. rozporządzenia BMR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 171, str. 1 ze zm.).

Jakie zmiany wprowadza aneks w umowie?

 1. Klauzulę Awaryjną, która określa działania umowne, które będą podejmowane w przypadku trwałego lub czasowego braku publikacji wskaźnika referencyjnego wykorzystywanego w Umowie Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej lub jego istotnej zmiany. Klauzula Awaryjna będzie stanowić załącznik do Umowy „Zasady postępowania na wypadek czasowego lub trwałego braku publikacji wskaźnika referencyjnego lub jego istotnej zmiany” oraz
 2. Informację o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem w postaci Załącznika nr 2 do Aneksu BMR „Pakiet informacyjny BMR”.

Do momentu wystąpienia określonych w Aneksie zdarzeń, zawarcie Aneksu nie wpływa na wysokość raty Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej.

Jak podpisać aneks – kroki:

 1. Aneks doręczony w trybie korespondencyjnym powinien zostać podpisany przez Kredytobiorcę/wszystkich Kredytobiorców w dwóch egzemplarzach. Przy złożeniu podpisu wymaga się aby podpis ten był zgodny z podpisem złożonym na umowie bądź ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank - w przeciwnym przypadku konieczne będzie zawarcie aneksu w oddziale Banku w obecności pracownika odpowiedzialnego za obsługę produktów hipotecznych.
 2. Podpisane Aneksy wraz z załącznikami należy odesłać w dwóch egzemplarzach do Banku na adres:

  Biuro Kredytów Zabezpieczonych na Nieruchomości
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  ul. Piotrkowska 74
  90-102 Łódź
 3. Po doręczeniu Aneksu do Banku zostanie on podpisany i odesłany na wskazany w systemie Banku adres korespondencyjny (w jednym egzemplarzu) przez uprawnionego pracownika Banku pod warunkiem zgodności podpisu Kredytobiorcy z wymaganiami określonymi w pkt. 1. W przypadku niezgodności podpisu zostaną Państwo o tym poinformowani listownie.
 4. Zmiany będą obowiązywać Strony z dniem podpisania Aneksu przez Bank.
 5. Jeżeli powyższa procedura nie powiedzie się (np. Aneks zostanie podpisany tylko przez jednego z dwóch kredytobiorców), Aneks będzie mógł być zawarty wyłącznie w oddziale Banku, w obecności pracownika odpowiedzialnego za obsługę produktów hipotecznych w Banku.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z otrzymanym Aneksem prosimy o kontakt z Oddziałem Banku, z Usługą bankowości telefonicznej CitiPhone (22) 6922484, telefoniczną Obsługą Klienta (22) 692 2900 (opłata wg. Taryfy operatora).

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w zakładce Wskaźniki BMR.