Obligacje

Obligacje to inwestycja, która oferuje określoną stopę oprocentowania w postaci odsetek, płatnych w wybranej walucie. Wybierasz spośród bogatej oferty obligacji skarbowych oraz korporacyjnych i tworzysz portfel dostosowany do twoich potrzeb.

Rozwiązanie dla tych, którzy:

chcą zacząć inwestować w relatywnie bezpieczną klasę aktywów, a nie mają dużego doświadczenia
szukają produktów o wyższej stopie zwrotu niż tradycyjne formy oszczędzania oraz obarczonych generalnie niższym ryzykiem niż akcje
chcą zdywersyfikować swój portfel aktywami o różnym poziomie ryzyka
szukają prostych rozwiązań inwestycyjnych

Zalety:

określona stopa oprocentowania
możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku w przypadku wzrostu ceny obligacji
możliwość odsprzedania zakupionych obligacji na rynku wtórnym
elastyczność – możliwość dopasowania okresu inwestycji, waluty, oczekiwanej stopy zwrotu oraz poziomu ryzyka
automatyczne rozliczenie transakcji zakupu, sprzedaży bądź wykupu obligacji oraz płatności odsetek z wykorzystaniem rachunku bankowego.

Jak to działa?

Obraz przedstawiający klienta Citibanku

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe, czyli Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, który jest jednocześnie dłużnikiem i gwarantem wykupu Obligacji od inwestorów i wypłacenia odsetek; emitowane są one na okres 2, 3, 4 oraz 10 lat.

Obraz przedstawiający osobę pracującą nad obligacjami korporacyjnymi

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne, czyli Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które zobowiązane są wobec posiadacza Obligacji do wypłacenia w ustalonym terminie wartości nominalnej; są one notowane na Catalyst i dostępne za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego.

Obligacje strukturyzowane

Obligacje strukturyzowane to dłużne papiery wartościowe emitenta, z których zwrot powiązany jest z zachowaniem wybranego wskaźnika rynkowego albo koszyka wskaźników rynkowych, dzięki którym nabywca może zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny przez wybranie strategii powiązanej z rynkiem akcji, surowców, pieniężnym lub walutowym.

Wypłata potencjalnego zysku

Wypłata potencjalnego zysku jest uzależniona od wartości określonego Instrumentu Bazowego, z którym powiązana jest dana Obligacja strukturyzowana. Instrumentem Bazowym może być dowolny wskaźnik, np.: kurs akcji lub koszyk akcji, indeks giełdowy lub koszyk indeksów giełdowych, kurs walut, stopa procentowa, ceny surowców.

Potencjalny zysk

Potencjalny zysk wypłacany jest w formie kuponu po spełnieniu warunków Obligacji strukturyzowanej (wysokość kuponu zależy od konstrukcji danego produktu). Obligacja Strukturyzowana może generować potencjalne Kupony w trakcie trwania inwestycji lub w formie jednorazowej wypłaty na koniec inwestycji. Obligacja strukturyzowana może również zakończyć się brakiem wypłaty Kuponów, a więc bez zysku dla Klienta.

Ochrona kapitału

Obligacje strukturyzowane mogą być objęte całkowitą lub częściową ochroną zainwestowanego kapitału, zapewnioną przez emitenta, pod warunkiem utrzymania ich do terminu wykupu. Mogą również występować bez ochrony kapitału.

Sposób emisji

Wszystkie Obligacje Strukturyzowane emitowane są̨ przez renomowane instytucje finansowe na okres od 1 roku do 10 lat oraz są dostępne w subskrypcjach w ramach oferty publicznej.

Cechy Obligacji Strukturyzowanej:

Waluta: PLN, EUR, USD lub GBP
Minimalna kwota inwestycji - 50 000 PLN lub równowartość w innej walucie
Okres trwania - Od 1 roku do 10 lat, w zależności od subskrypcji
Poziom ochrony kapitału w terminie wykupu. Określony każdorazowo w opisie subskrypcji:
  • brak ochrony kapitału; lub
  • 90%-99% ochrony kapitału; lub
  • 100% ochrony kapitału.
Formuła wyliczenia potencjalnego kuponu. Określona każdorazowo w opisie subskrypcji. Wysokość kuponu może być stała lub proporcjonalna do zmiany wybranego wskaźnika rynkowego.
Oferta Obligacji strukturyzowanych jest aktualizowana co miesiąc, w zależności od aktualnych warunków rynkowych.
Możliwość dopasowania oferty Obligacji strukturyzowanych do indywidualnych potrzeb.
Szeroka oferta Obligacji strukturyzowanych, umożliwiająca wybór strategii inwestowania na różnych rynkach.
W zależności od konstrukcji, Obligacje mogą przynosić zysk w przypadku braku lub nawet niewielkiej zmiany instrumentu bazowego.

Opłaty

Opłata wstępna - Brak
Marża dystrybutora - Marża pobierana przez dystrybutora, w zależności od subskrypcji. Marża dystrybutora jest wbudowana w produkt.
Opłata za przechowywanie Obligacji strukturyzowanych. Bank pobiera kwartalnie, jeżeli nie ustalono inaczej, opłatę za przechowywanie Obligacji strukturyzowanych w wysokości 0,05% (0,20% w skali roku) od wartości rynkowej posiadanych Obligacji strukturyzowanych (ustalanej w ostatnim dniu kwartału).
Opłata za wcześniejszą sprzedaż. Opłata z tytułu wcześniejszej odsprzedaży na rynku wtórnym wynosi od 0% do 1% od wartości transakcyjnej.

Wszelkie informacje o opłatach, marży i prowizjach przekazywane są w dokumentacji dotyczącej danej Obligacji strukturyzowanej przed przystąpieniem do subskrypcji oraz są dostępne u Opiekuna w oddziale Banku.

Ważne informacje

W przypadku zakupu Obligacji Strukturyzowanych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. niezbędne jest podpisanie Umowy Ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Dłużnych Papierów Wartościowych.

W przypadku zakupu obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezbędne jest zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego.

Produkty inwestycyjne nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem lub gwarantem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa (za wyjątkiem obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa), Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez klienta zysków.

Podejmując decyzje inwestycyjne należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ale także aktywa w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego instrumentu finansowego, instrumentów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do tych elementów, co ma znaczenie dla dopasowania portfela inwestycyjnego do własnych celów inwestycyjnych oraz akceptacji poziomu ryzyka. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego oraz możliwych form dywersyfikacji wskazane jest omówienie tego z przedstawicielem Banku.

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych zysków z obligacji. W celu poznania głównych ryzyk związanych z inwestowaniem w obligacje, przed złożeniem dyspozycji dotyczącej kupna/sprzedaży obligacji Klient powinien zapoznać się z MIFID Broszurą informacyjną.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI STRUKTURYZOWANYCH

Obligacje Strukturyzowane są dostępne dla osób posiadających Konto Osobiste, posiadających status rezydenta Polski dla celów podatkowych, nieposiadających obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, Zielonej Karty lub prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Obligacje Strukturyzowane mogą zostać zaoferowane Klientowi, dla którego spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • Posiada Konto Osobiste w odpowiedniej walucie;
  • Posiada wiedzę o Obligacjach Strukturyzowanych;
  • Posiada minimalną kwotę inwestycji;
  • Podpisał Umowę Ramową o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Dłużnych Papierów Wartościowych oraz zapoznał się z załącznikami do Umowy Ramowej;
  • Posiada status rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe;
  • Zapoznał się z MIFID Broszurą informacyjną.

Inwestycje w Obligacje Strukturyzowane nie są depozytem, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe, ani też Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., Citibank N.A./Citigroup Inc. lub ich podmioty stowarzyszone (chyba że Citibank N.A./ Citigroup Inc. lub jej podmioty stowarzyszone/zależne są Emitentem lub Gwarantem produktu, z zastrzeżeniem, że również w takim przypadku produkt nie jest gwarantowany i nie stanowi zobowiązania Banku Handlowego w Warszawie S.A.). Obligacje Strukturyzowane są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Bank świadczy Usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia w zakresie Obligacji Strukturyzowanych na rzecz Klienta pod warunkiem, że Bank ma zawartą z tym Klientem Umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. Bank nie świadczy na rzecz Klientów usługi doradztwa prawnego ani podatkowego. Wszelkie informacje zawarte na stronie mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66. Kodeksu cywilnego.

Dokumenty