Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

3 gotowe warianty ochrony do wyboru
Wypłata nawet 200 tys. zł w razie poważnej choroby
9 chorób objętych ochroną tj. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, by-passy, niewydolność nerek, przeszczep narządów, utrata mowy/wzroku/słuchu
Brak dodatkowych badań lekarskich
Wiek Ubezpieczonego 18 - 55 (nieukończone) lat
Wartość świadczenia oraz składka zróżnicowane są w zależności od wybranego wariantu
Stała składka dla danego wariantu w okresie ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia na okres 5 lat z gwarancją niezmienności jej warunków w tym okresie
Szybkie zgłoszenie zdarzenia online oraz wypłata świadczenia w terminie do 30 dni
Umowa ubezpieczenia jest zawierana na pięcioletni okres ubezpieczenia i może ulec przedłużeniu na dowolną liczbę pięcioletnich okresów ubezpieczenia, pod warunkiem, że ubezpieczający w dniu przedłużenia umowy nie przekroczył 55. roku życia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia jeżeli składka została zapłacona w dniu podpisania wnioskopolisy, w wysokości ustalonej we wnioskopolisie.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ograniczony w okresie 90 dni od rozpoczęcia odpowiedzialności WARTA. W tym czasie WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie z tytułu następujących poważnych zachorowań: utraty mowy, utraty wzroku, utraty słuchu, powstałych w wyniku wypadku.
Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia zostaje Tobie wręczona przez doradcę. Dokument zawiera wszystkie istotne informacje, takie jak: data zawarcia umowy ubezpieczenia, numer polisy, wysokość sumy ubezpieczenia i składki.
W każdym momencie możliwe jest złożenie dyspozycji wystawienia duplikatu polisy np. telefonicznie poprzez infolinię WARTA pod numerem 502 308 308 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia jest możliwe złożenie dyspozycji dotyczącej wskazania osoby uprawnionej, której wypłacone będzie świadczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego; formularz jest dostępny na stronie www.warta.pl lub na stronach internetowych Banku.
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Formularz jest dostępny na stronie www.warta.pl lub na stronach internetowych Banku.
W przypadku choroby objętej ochroną, z polisy wypłacana jest określona kwota świadczenia. Kwota ta zależy od wybranego wariantu oraz wieku osoby zawierającej umowę ubezpieczenia.

Wariant I Wariant II Wariant III
Wiek w momencie zawarcia umowy Wypłata dla Ciebie w razie poważnej choroby
(nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, by-passy, niewydolność nerek, przeszczep narządów, utrata mowy/wzroku/słuchu)
18 - 35 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł
36 - 45 50 000 zł 75 000 zł 100 000 zł
46 - 55 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
składka miesięczna 39 zł 59 zł 79 zł


W każdym wariancie ubezpieczenia wypłacane jest również świadczenie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w kwocie 1 000 zł.

ważne informacje

  • WARTA Twoje Zdrowie Plus to indywidualne ubezpieczenie na życie TUnŻ „WARTA” S.A.
  • Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie WARTA Twoje Zdrowie Plus dostępnych na stronie www.warta.pl, www.citihandlowy.pl oraz w oddziałach Banku.
  • Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta. Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.
  • Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.
  • Informacje dotyczące odstąpienia i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, pytań i reklamacji, wypłaty świadczeń, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności zawarte są w Karcie Produktu oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie WARTA Twoje Zdrowie Plus dostępnych na www.citihandlowy.pl oraz przekazywanych w oddziale banku przez przedstawiciela banku przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
  • Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.