Wcześniejsza całkowita/częściowa spłata kredytu/pożyczki

Przypominamy, że Kredytobiorca ma prawo do dokonania częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki hipotecznej.

1. Nadpłata kredytu/pożyczki hipotecznej z dyspozycją

Pamiętaj: Chcąc nadpłacić kredyt/pożyczkę hipoteczną, złóż dyspozycję nadpłaty. Wtedy nadpłata zastanie rozliczona zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Sposoby realizacji nadpłaty z dyspozycją:

 1. Wykonanie przelewu na numer rachunku kredytu/pożyczki widoczny w serwisie bankowości internetowej Citibank Online i złożenie dyspozycji przedterminowej spłaty kredytu
 2. Złożenie dyspozycji obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną spłatą kredytu/pożyczki.

Dyspozycja przedterminowej spłaty/dyspozycja obciążenia rachunku bankowego może zostać złożona za pośrednictwem:

 • Aktywnego formularza PDF, w celu ułatwienia złożenia dyspozycji:
  1. pobierz formularz w formacie .pdf
  2. wypełnij wymagane pola w tabeli
  3. zaloguj się do Citibank Online,
  4. Kliknij w Kontakt (koperta w prawym górnym rogu strony),
  5. Kliknij sekcję: Napisz nową wiadomość,
  6. Odznacz w sekcji Wybierz temat : Dyspozycje,
  7. Wybierz kategorię tematyczną: Produkty Kredytowe,
  8. Wybierz kategorię tematyczną: Przeksięgowanie nadpłaty,
  9. W okno wiadomości wklej wygenerowany w formularzu PDF tekst nie zmieniając jego treści.
 • serwisu bankowości internetowej Citibank Online:
  1. zaloguj się do Citibank Online,
  2. Kliknij w Kontakt (koperta w prawym górnym rogu strony),
  3. Kliknij sekcję: Napisz nową wiadomość,
  4. Odznacz w sekcji Wybierz temat : Dyspozycje,
  5. Wybierz kategorię tematyczną: Produkty Kredytowe,
  6. Wybierz kategorię tematyczną: Przeksięgowanie nadpłaty,
  7. Wprowadź tekst dotyczący nadpłaty zgodnie z poniższa instrukcją co powinna zawierać dyspozycja nadpłaty.
 • telefonicznej infolinii Banku Citiphone
 • na piśmie dostarczonym do Banku pocztą lub złożonym w oddziale Banku.

W dyspozycji przedterminowej spłaty/dyspozycji obciążenia rachunku bankowego należy wskazać:

 • kwotę nadpłaty,
 • numer rachunku, który ma zostać obciążony,
 • termin realizacji dyspozycji.
 • sposób zaliczenia przedterminowej spłaty, np. czy spłata ma być zaliczona na poczet kapitału kredytu/pożyczki hipotecznej, czy na spłatę najbliższej raty.

Dyspozycja przeksięgowania samodzielnie wpłaconych środków na rachunek Kredytu/Pożyczki w celu nadpłaty kapitału może zostać złożona za pośrednictwem:

Citibank Online wpisując dyspozycję wolno słownie lub wykorzystać Aktywny formularz PDF w celu ułatwienia złożenia dyspozycji:

 1. pobierz formularz w formacie .pdf
 2. wypełnij wymagane pola w tabeli
 3. zaloguj się do Citibank Online,
 4. Kliknij w Kontakt (koperta w prawym górnym rogu strony),
 5. Kliknij sekcję: Napisz nową wiadomość,
 6. Odznacz w sekcji Wybierz temat : Dyspozycje,
 7. Wybierz kategorię tematyczną: Produkty Kredytowe,
 8. Wybierz kategorię tematyczną: Przeksięgowanie nadpłaty,
 9. W okno wiadomości wklej wygenerowany w formularzu PDF tekst nie zmieniając jego treści.

Złożenie dyspozycji nadpłaty kapitału w danym miesiącu, nie zwalnia z płatności raty w bieżącym okresie odsetkowym. Jest ona należna w dotychczasowej wysokości, przy czym zmianie ulega wysokość części kapitałowej i odsetkowej raty od dnia nadpłaty2. Nadpłata kredytu/pożyczki hipotecznej bez dyspozycji

W przypadku NADPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ BEZ DYSPOZYCJI poprzez wykonanie przelewu na numer rachunku Kredytu/Pożyczki widoczny w serwisie bankowości internetowej Citibank Online, bez względu na wpisany tytuł przelewu, środki zostaną zaliczone na spłatę kredytu/pożyczki w kolejności wynikającej z umowy kredytu/pożyczki.

Przykładowo zgodnie z zapisami umowy z dnia 12.01.2024, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie złoży dyspozycji przedterminowej spłaty Kredytu/Pożyczki, wówczas następuje zaliczenie nadpłaty na spłatę Kredytu/Pożyczki w następującej kolejności:

 1. należne opłaty i prowizje,
 2. odsetki od należności przeterminowanych,
 3. odsetki umowne, naliczone w bieżącym okresie odsetkowym - od daty płatności poprzedniej raty do dnia poprzedzającego przedterminową spłatę,
 4. spłatę raty kapitałowej w bieżącym okresie odsetkowym,
 5. kapitał Pożyczki.


3. Skrócenie okresu kredytowania po nadpłacie kredytu/pożyczki

 • Sama Nadpłata nie skraca okresu kredytowania.
 • Skrócenie okresu kredytowania stanowi odrębną czynność.
 • Skrócenie okresu kredytowania jest możliwe tylko na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.