Najlepszy zespół ekspertów

W ramach bankowości prywatnej, nad zapewnieniem najwyższej jakości obsługi Klientów Citigold Private Client, czuwa Opiekun w randze Dyrektora wraz z zespołem najlepszych specjalistów finansowych Citi Handlowy.

Karta do konta - World Elite™ Debit Mastercard®

Najbardziej ekskluzywna karta do konta osobistego. Dzięki niej zyskują Państwo dostęp do wyjątkowych ofert i usług:

 • bogaty i bezpłatny pakiet ubezpieczeń
 • usługi assistance
 • serwis concierge
 • członkostwo w programie Priority Pass, zapewniające bezpłatny nielimitowany wstęp do salonów Executive Lounge na wielu lotniskach w Polsce i za granicą
Dowiedz się więcej

Prestiżowe przywileje i partnerzy

Klienci Citigold Private Client zyskują dostęp do Programu Korzyści Citi Specials, w ramach którego mogą skorzystać ze specjalnych przywilejów i ofert wyselekcjonowanych partnerów takich jak:

 • transfer z/na lotnisko limuzyną w ramach Sixt LimousineService
 • pięciodniowa bezpłatna jazda próbna samochodem marki BMW
 • bezpłatne porady stylisty w butiku La Mania lub w Domu Mody Vitkac
 • wsparcie sommeliera w doborze win
Dowiedz się więcej

Citigold Private Client oferuje swoim Klientom produkty i usługi na najbardziej korzystnych warunkach,
spośród całej oferty Citi Handlowy.

 • Najlepsze oprocentowanie Inwestycji Dwuwalutowych.
 • Najlepsze kursy wymiany walut.
 • Najbardziej korzystne warunki Konta Oszczędnościowego,
 • Najniższe oprocentowanie Kredytu Hipotecznego.
 • Konto Citigold dla małżonka lub dziecka — bez opłaty za prowadzenie przez 3 lata.
 • Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej.

Terms & Conditions

Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w Citi Handlowy. Produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem lub gwarantem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank Handlowy w Warszawie S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego i jest zarejestrowany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11120807/A. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF.

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym) ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków.

Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o UFG). Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z Umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych. W określonych okolicznościach zbywalność Jednostek Uczestnictwa Funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa Funduszu może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych i zmianami kursów walut. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Oznacza to, że suma wypłacona na koniec okresu inwestowania może być niższa od pierwotnie zainwestowanej.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego). Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zachęty do dokonywania transakcji.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD DLA KARTY KREDYTOWEJ CITIBANK CITIBANK WORLD ELITE MASTERCARD ULTIME.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.