Dotacje
Fundacja
Zasady ubiegania się o dofinansowanie

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w Programie Dotacji proszone są o wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na adres dotacje@kronenberg.org.pl

Na podstawie przedstawionych opisów Zarząd Fundacji wybierze Instytucje, które zostaną zaproszone do dalszego aplikowania.

Przy ocenie projektów Zarząd Fundacji uwzględni:

 • zgodność z obszarami programowymi Fundacji,
 • innowacyjność projektu,
 • wpływ projektu na rozwiązanie problemu społecznego,
 • mierzalne rezultaty.

Biuro Fundacji udzieli odpowiedzi Instytucjom wciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania formularza.

Dokumenty do pobrania
Program Dotacji

W Programie udzielamy dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:

 • Innowacje w edukacji,
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 • Priorytety ochrony zdrowia,
 • Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący. Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów.

Nie finansujemy: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.