Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga

Wsparcie przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie kluczowym wyzwaniem społecznym. Obejmuje ono zarówno kształtowanie kompetencji młodych ludzi i przygotowywanie ich do uruchomienia własnego biznesu, jak i wzmacnianie potencjału istniejących firm. i. Zaangażowanie Fundacji na tym polu stanowi wkład w rozwój polskiej gospodarki i wzmacnianie jej innowacyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Realizując projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości szczególną wagę przykładamy do faktu, by polski biznes (zarówno Ci, którzy chcą założyć firmę, jak i podmioty już działające na rynku) myślał globalnie. Dedykowany pakiet działań służy przygotowaniu młodych firm do ekspansji zagranicznej.

Uzupełnieniem działań jest kształtowanie kompetencji z obszaru finansów osobistych, zwłaszcza młodych. Ekonomia jest niezwykle ważną dziedziną, która bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat finansów to właściwa droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Z tych powodów przedsiębiorczość i edukacja finansowa stały się strategicznymi obszarami zaangażowania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Fundacja swoje zadania w tym zakresie realizuje m.in. poprzez: tworzenie nowatorskich i kompleksowych programów wspierających otwieranie lub rozwijanie młodych firm, tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, przyznawanie nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów, nagradzanie obiecujących mikroprzedsiębiorstw i honorowanie zasług firm polskich rozwijających się na zagranicznych rynkach oraz zagranicznych inwestujących w Polsce czy wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie przedsiębiorczości i edukacji finansowej.

W obszarze wsparcia przedsiębiorczości i edukacji finansowej Fundacja w partnerstwie z instytucjami publicznymi realizuje następujące programy:

Moje Finanse to największy w Polsce program edukacji finansowej dla młodzieży. Realizowany jest od 2005 roku w ścisłej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jego celem jest przygotowanie młodych ludzi, do podejmowania racjonalnych i korzystnych dla siebie decyzji finansowych, popartych stale aktualizowaną wiedzą. Dzięki swojej skali daje szansę na bardziej wyedukowane społeczeństwo, które w sposób przemyślany gospodaruje swoimi zasobami finansowymi. Program corocznie dociera do 100 000 młodych ludzi i 1 600 nauczycieli. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 1 100 000 uczniów i 16 700 nauczycieli.

Tydzień dla Oszczędzania - jest to edukacyjna akcja medialna, prowadzona wspólnie z Fundacją THINK!, związana z obchodami Światowego Dnia Oszczędzania, który przypada 31 października. Jej celem jest promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi. Co roku poprzez medialną kampanię edukacyjną temat oszczędzania dociera do blisko 3 mln Polaków. W ramach programu w 2015 roku zostały opublikowane wyniki ósmej edycji badań "Postawy Polaków wobec finansów". W 2015 r. podobnie jak w roku poprzednim uzupełnieniem tradycyjnych materiałów edukacyjnych była multimedialna gra internetowa "Pierwszy Milion".

Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet to program, którego główne cele to poprawa pozycji ekonomiczno-finansowej kobiet doświadczających przemocy oraz zwiększenie szans dziewcząt z rodzin z grup marginalizowanych społecznie - między innymi z powodu przemocy domowej - na lepsze i niezależne życie. Prowadzony jest wspólnie z Centrum Praw Kobiet. W edycji programu realizowanej w 2014 r. wzięło udział 720 uczestniczek.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców w Polsce, zwane "polskim Noblem ekonomicznym". Przyznajemy je, by promować najbardziej wartościowe publikacje w dziedzinie ekonomii i finansów. W XXI edycji konkursu do Nagrody zgłoszono 29 prac.

Być Przedsiębiorczym to program edukacji finansowej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Realizowany jest we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w tym obszarze poprzez założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa działającego w formie spółki jawnej. W programie uczestniczy 2640 uczniów z 220 szkół.

Business Startup Project to ogólnopolski program realizowany wspólnie z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, skierowany przede wszystkim do osób ze środowiska akademickiego. Uczestnicy programu otrzymują wsparcie warsztatowo-doradcze, dzięki któremu rozpoczną realizację własnych pomysłów biznesowych. Celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczości studentów oraz pomoc w urzeczywistnianiu pomysłów na własny biznes. W czwartej edycji programu realizowanej w 2015 r. wzięło udział 450 uczestników (350 studentów oraz 100 firm).

Biznes w kobiecych rękach to projekt wsparcia dla kobiet, który w kompleksowy sposób przygotowuje je do założenia własnej firmy, realizowany we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet. Celem programu jest powstanie klastra firm kobiecych funkcjonującego na terenie aglomeracji warszawskiej. Przez 6 miesięcy uczestniczki programu szkolą się w zakresie różnych aspektów prowadzenia biznesu oraz biorą udział w spotkaniach networkingowych, na których uczą się nawiązywać relacje biznesowe. Ogromną zaletą programu są indywidualne spotkania z mentorką - kobietą, która osiągnęła sukces w biznesie. Połączenie mentoringu oraz formuły klastra biznesowego pozwoli nowo powstałym przedsiębiorstwom osiągnąć lepsze wyniki niż gdyby funkcjonowały samodzielnie. Partnerem projektu jest Urząd Miasta st. Warszawy oraz DELab UW (Digital Economy Lab - Laboratorium Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego). W efekcie drugiej edycji programu powstało 30 firm.

Mikroprzedsiębiorca Roku - konkurs organizowany przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. W latach 2005-2015 wyróżnionych zostało 111 mikroprzedsiębiorców.

Konkurs Emerging Market Champions ma na celu promocję przedsiębiorstw rozwijających z sukcesem działalność za granicą. Nagroda Emerging Market Champions przyznawana jest zarówno polskim firmom wykraczającym ze swoją działalnością poza granice kraju, jak i podmiotom z emerging markets, które z sukcesem inwestują w Polsce, tworząc tym samym nowe miejsca pracy oraz wpływając pozytywnie na rozwój naszego kraju. Uzupełnieniem projektu są coroczne badania diagnozujące klimat prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm. Gala wręczenia nagród odbywa się podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. W drugiej edycji do konkursu nominowanych zostało 100 firm.


Bezpośrednimi odbiorcami programów z zakresu edukacji finansowej prowadzonych przez Fundację stało się dotychczas prawie 2 000 000 uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na potrzeby działań edukacyjnych Fundacja prowadzi projekty badawcze. W roku 2009 zleciła pierwsze w kraju kompleksowe zbadanie stanu wiedzy finansowej Polaków. Dzięki temu mogliśmy jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę edukacyjną do istniejących potrzeb. Od roku 2008 Fundacja prowadzi systematyczne badania postaw Polaków wobec oszczędzania, realizowane w ramach programu "Tydzień dla Oszczędzania". W tym samym roku w ramach konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku" rozpoczęliśmy badania sektora mikroprzedsiębiorców. Wraz z uruchomieniem nowego konkursu w 2014 roku - Nagrody Emerging Market Champions - postanowiliśmy zainicjować kolejny cykl badań, tym razem diagnozujący klimat do prowadzenia przez polskich przedsiębiorców ekspansji zagranicznej. Wszystkie badania znajdują się na stronie internetowej Fundacji, a także są dystrybuowane wśród organizacji i dziennikarzy zajmujących się edukacją finansową.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych programów edukacji finansowej oraz filmami przedstawiającymi ich realizacje.