Aktualności
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
25 listopada 2005
Nagroda Banku Handlowego w Warszawie SA dla Ryszarda Kokoszczyńskiego

Dr hab. Ryszard Kokoszczyński, autor pracy "Współczesna polityka pieniężna w Polsce" został laureatem Konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów. Uroczystość wręczenia nagrody w XI edycji Konkursu połączona z konferencją ekonomiczną pt. "Polska droga do euro" odbyła się 25 listopada br. w Pałacu Belweder. Współgospodarzami tego wydarzenia byli prof. Leszek Balcerowicz, Prezes NBP i Sławomir S. Sikora, Prezes Banku Handlowego w Warszawie SA.

Zwycięska praca poświęcona jest analizie polityki monetarnej w Polsce po 1989 r., przedstawionej na tle współczesnego stanu wiedzy ekonomicznej. W uzasadnieniu jury podkreśliło umiejętność selektywnego i głęboko przemyślanego zestawiania faktów, pojęć i koncepcji, dzięki której praca, będąc rozbudowaną syntezą jest jednocześnie bardzo twórcza.

Ideą konkursu, organizowanego nieprzerwanie od 10 lat przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga, jest promowanie najcenniejszych i najbardziej wartościowych publikacji w dziedzinie ekonomii i finansów. Nagrodę główną stanowi
40 000 zł.

"Nagroda Banku Handlowego w Warszawie SA jest naszym wkładem w rozwój myśli ekonomicznej i formą uznania dla środowisk naukowych za ich wsparcie teoretyczne w rozwiązywaniu zagadnień ważnych dla gospodarki. Wyróżniona praca jest niewątpliwie zwieńczeniem dotychczasowego dorobku naukowego i działalności praktycznej autora,  doświadczonego bankowca i wybitnego naukowca" - powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Banku Handlowego
w Warszawie SA. "Chcielibyśmy aby ta uroczystość  stała się również okazją do poruszenia najistotniejszych kwestii związanych z bieżącymi problemami polityki gospodarczej w Polsce. Dziś jest nią kwestia polskiego wstąpienie do strefy euro". 

Wśród panelistów dyskutujących o perspektywach wprowadzenia w naszym kraju wspólnej waluty europejskiej znaleźli się wybitni polscy ekonomiści: dr hab. Ryszard Kokoszczyński, dr Andrzej Bratkowski, dr Bogusław Grabowski,
dr Mirosław Gronicki, prof. Witold Orłowski i prof. Zbigniew Polański.

"Wstępując do struktur UE, Polska zobowiązała się, że w przyszłości przyjmie wspólną walutę.  Rezygnacja z waluty krajowej i wprowadzenie euro może być jednak źródłem kosztów i zagrożeń dla polskiej gospodarki. Z drugiej strony decyzja ta może okazać się bardzo korzystna i przyczynić się do szybszego wzrostu gospodarczego. Doświadczenia krajów, które przyjęły wspólną walutę wskazują na przewagę korzyści nad stratami wynikającymi z członkostwa w Unii Walutowej. Zatem najważniejszym zadaniem polskich władz w najbliższych latach powinno być takie przygotowanie Polski do akcesji do strefy euro, które umożliwi pełne wykorzystanie szans i minimalizację zagrożeń" - powiedziała Katarzyna Zajdel-Kurowska, Główny Ekonomista Banku Handlowego w Warszawie SA.

Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga organizuje Konkurs o Nagrodę Banku Handlowego  w Warszawie SA
od 1995 r. wnioski o przyznanie nagrody składają mające siedzibę w Polsce uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym,
banki i instytucje samorządu gospodarczego oraz wydawnictwa ekonomiczne.

W tegorocznym składzie Jury Konkursu znaleźli się: prof. Stanisław Rączkowski (honorowy przewodniczący),
prof. Leszek Zienkowski (przewodniczący), prof. Marek Belka, prof. Marek Dąbrowski, prof. Stanisław Gomułka, prof. Urszula Grzelońska, prof. Cezary Józefiak, prof. Antoni Kantecki, prof. Witold Koziński, prof. Witold Orłowski, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Andrzej Sławiński i prof. Wacław Wilczyński.

Laureatami ubiegłych edycji Konkursu są: prof. Adam Noga, prof. Edmund Pietrzak, prof. Witold Orłowski, prof. Stanisław Flejterski, prof. Andrzej Malawski, prof. Andrzej Wojtyna, prof. Eugeniusz Kwiatkowski, dr Przemysław Woźniak
i dr Aleksander Jakimowicz.