Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora


Profesor Aleksander Gieysztor

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Jej wysokość wynosi 50 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, Laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz sześciu Laureatów Nagrody.

Leon Tarasewicz - Laureat XIX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie została wręczona XIX Nagroda im. Aleksandra Gieysztora. W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda doceniła Leona Tarasewicza za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu "Trialog" w Krynkach na Podlasiu.

Laureaci
W poprzednich edycjach konkursu, Nagrodę im. prof. A. Gieysztora otrzymali:

XVIII edycja (2016)


8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie Elżbieta i Krzysztof Pendereccy zostali uhonorowani Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda doceniła Laureatów przede wszystkim za wsparcie udzielane utalentowanym muzykom, dbałość o edukację muzyczną i działalność na rzecz popularyzacji dziedzictwa muzyki klasycznej w Polsce.XVII edycja (2015)


Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda zostali Laureatami 17. edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Decyzją Kapituły, obradującej pod przewodnictwem Pana profesora Andrzeja Rottermunda, wyróżnienie zostało przyznane za wybitne dokonania w sferze filmu i teatru promujące polską kulturę, a także za upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i wpływ na jego utrwalanie i popularyzację. Kapituła zwróciła także szczególną uwagę na zaangażowanie Państwa Wajdów w działalność muzealną oraz wyjątkową wartość działań na rzecz dialogu międzykulturowego.XVI edycja (2014)


Kapituła Nagrody, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, wyróżniła profesora Ziejkę za wieloletnią i pełną pasji pracę na polu ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wszechstronne zaangażowanie w działalność licznych organizacji pielęgnujących dorobek kulturowy w kraju i za granicą.XV edycja (2013)


W XV, jubileuszowej edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Kapituła obradująca pod przewodnictwem Pana profesora Andrzeja Rottermunda, postanowiła przyznać to prestiżowe wyróżnienie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą.XIV edycja (2012)


Anda Rottenberg, ceniona historyk sztuki, krytyk, kuratorka wystaw oraz popularyzatorka sztuki współczesnej, jako pierwsza kobieta została uhonorowana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora.XIII edycja (2011)


W XIII edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora, Kapituła obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda wyróżniła prof. Normana Daviesa za całokształt działalności upowszechniającej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, a także za wnikliwe i krytyczne badania, w których wykazał związki dziedzictwa kulturowego Polski oraz centralnych i wschodnich obszarów Europy z dziedzictwem całego kontynentu.XII edycja (2010)


W XII edycji Nagrody Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda, nagrodziła prof. Jacka Purchlę za wieloletnią pracę nad problematyką miast i rozwoju urbanistycznego, zainicjowanie interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym, a także za stworzenie i kierowanie działalnością Międzynarodowego Centrum Kultury, które promując kulturę polską na świecie spełnia jednocześnie ogromną rolę integracyjną dla Europy Środkowej i Wschodniej, skutecznie łącząc współczesność z tradycją.XI edycja (2009)


Laureatem XI edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora został prof. Andrzej Tomaszewski. Kapituła Nagrody im. prof. A. Gieysztora pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda, nagrodziła prof. Andrzeja Tomaszewskiego za jego wieloletnią pracę na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie za osobiste zaangażowanie w organizację polsko-niemieckiej współpracy mającej na celu ochronę wspólnego dziedzictwa.X edycja (2008)


Prof. Jan K. Ostrowski., dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Nagroda została przyznana za dzieło dokumentujące zabytki sztuki sakralnej na ziemiach stanowiących niegdyś część Rzeczypospolitej, a obecnie pozostających poza jej granicami. Prowadzony przez Laureata program badawczy ma na celu pełną inwentaryzację zabytków sztuki sakralnej na tych terenach, w tym zabytków zniszczonych i rozproszonych podczas II wojny światowej. W latach 1993-2008 pod redakcją prof. Ostrowskiego wydanych zostało 16 tomów "Materiałów do dziejów sztuki sakralnej".IX edycja (2007)


Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, kierowany przez dr. Adolfa Juzwenko. Nagroda została przyznana za 190 lat pozyskiwania i gromadzenia najcenniejszych archiwalnych i bibliofilskich pozycji o wybitnym znaczeniu dla polskiej Kultury. Przyznanie Nagrody miało szczególny związek z odzyskaniem najważniejszych materiałów archiwalnych stanowiących integralną część przedwojennych zbiorów Zakładu, a pozostałych na terenie Ukrainy.VIII edycja (2006)


Krzysztof Lech Czyżewski - Dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach. Nagroda została przyznana w uznaniu za szereg działań w zakresie odkrywania lokalnej historii i tożsamości narodu polskiego oraz za popularyzowanie dziejów wielokulturowego dziedzictwa Polski i jej sąsiadów. W szczególności zaś za stworzenie miejsca, które odwołując się w swojej działalności do najbardziej szlachetnych elementów tradycji I Rzeczpospolitej tworzy mosty porozumienia ponad podziałami narodowymi i kulturowymi.VII edycja (2005)


Prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski - Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS za szereg działań w zakresie rewaloryzacji zabytków polskich miast, w szczególności zaś za doprowadzenie do uznania odbudowy warszawskiego Starego Miasta za najwybitniejsze dzieło konserwatorskie okresu powojennego, co zaowocowało wpisaniem go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz za inicjatywę stworzenia Funduszu Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy.VI edycja (2004)


Kazimierz Piotr Zaleski - Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu za podjęcie i przeprowadzenie pełnej modernizacji Biblioteki Polskiej w Paryżu, co uczyniło z niej placówkę nowoczesną, służącą promocji wiedzy o Polsce i jej historii oraz dokumentującą dorobek polskiej kultury i myśli.


V edycja (2003)


Prof. Stanisław Waltoś - Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego za troskę o dobro kultury polskiej, przejawiającą się w konsekwentnych działaniach zmierzających do umacniania pozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego a także za rozsławianie i promocję dorobku polskiej kultury w świecie.


IV edycja (2002)


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, kierowane przez dr. Mariana Sołtysiaka, za otaczanie szczególną opieką zabytków polskiej kultury i polskiego krajobrazu kulturowego oraz za inicjowanie działań społecznych pielęgnujących dobra kultury narodowej.III edycja (2001)


Pan Stefan Sutkowski - dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, założyciel pierwszego w Polsce zespołu muzyki dawnej, muzykolog wielce zasłużony w odkrywaniu zapomnianych dzieł dawnej muzyki polskiej i innych krajów europejskich, organizator Festiwalu Polskich Oper Współczesnych.


II edycja (2000)


Prof. Tadeusz Chrzanowski - przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który został powołany w celu ochrony historycznej architektury Krakowa przed postępującą degradacją.I edycja (1999)


Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od 27 lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie podczas prowadzonych kwest wykonano renowację 1100 nagrobków, w kolejce czeka kilkaset następnych.