Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

WARTA Aktywny Kapitał

Dwa różne warianty inwestowania

Wariant 1

Dedykowany Klientom, którzy chcą aktywnie inwestować kapitał i poszukują elastycznych rozwiązań, które umożliwiają inwestycje w fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Zapewnia dostęp do ponad 50 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących aktywa bezpośrednio w fundusze inwestycyjne o zróżnicowanych klasach aktywów (fundusze dłużne, mieszane, akcyjne) z rynków krajowych i zagranicznych oraz z rożnych sektorów rynku (m.in. Europa, Stany Zjednoczone, Azja, małe spółki, duże spółki). Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Umowę mogą zawrzeć osoby od 18. do nieukończonego 80. roku życia.

Wariant 2

Dedykowany Klientom, którzy chcą inwestować w fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka z myślą o zabezpieczeniu najbliższych. Zapewnia dostęp do 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących w fundusze inwestycyjne zarządzane przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych (klasy aktywów o potencjalnie niższej zmienności tj. fundusze pieniężne oraz dłużne). Umowę mogą zawrzeć osoby od 18. do nieukończonego 90. roku życia.


Indywidualna strategia inwestycyjna

Możliwość jednoczesnej inwestycji w jeden lub więcej funduszy zgodnie z zaplanowanym okresem inwestycji oraz akceptowanym poziomem ryzyka.

Jedna opłata administracyjna

Niezależnie od podziału środków i liczby transferów pomiędzy funduszami pobierana jest jedna opłata przez ubezpieczyciela w okresach miesięcznych (wysokość opłaty zależy od Wariantu i funduszu).

Uproszczony proces opłacania podatku dochodowego

Podatek należny w przypadku realizacji zysków z inwestycji tj. w przypadku gdy wartość wypłaty przekracza sumę wpłat, jest odprowadzany w imieniu klienta przez WARTĘ. Podatek jest przekazywany do urzędu skarbowego i obniża wartość wypłaty całkowitej. Prezentowany stan prawny ważny na dzień wprowadzenia oferty, przepisy podatkowe mogą w przyszłości ulec zmianie. Bank ani WARTA nie są uprawnieni do interpretacji przepisów podatkowych, ani do doradztwa podatkowego.

Uproszczony proces dziedziczenia środków w przypadku śmierci ubezpieczonego

W każdym momencie trwania umowy istnieje możliwość zmiany uprawnionego wskazanego w momencie zawarcia umowy, który w przypadku śmierci ubezpieczonego otrzyma środki z polisy. Uprawnionym może być osoba (lub osoby), w tym również osoba prawna, dowolnie wybrana przez ubezpieczającego. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci jest wyłączone z masy spadkowej, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (przepisy podatkowe mogą w przyszłości ulec zmianie. Bank ani WARTA nie są uprawnieni do interpretacji przepisów podatkowych, ani do doradztwa podatkowego).

WARTA Aktywny Kapitał jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi stworzonym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. dla Klientów Citi Handlowy.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. jest agentem ubezpieczeniowym WARTY, wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11120807/A i posiada stosowne pełnomocnictwo do wykonywania czynności agencyjnych udzielone przez WARTĘ. Upoważnienie udzielone przez Bank posiadają wyłącznie przeszkoleni pracownicy Banku, wykonujący czynności agencyjne. Bank prowadzi działalność agencyjną na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela.

Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów ubezpieczeniowych można sprawdzić na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl) lub poprzez bezpośrednie złożenie wniosku do KNF.

Bank w ramach czynności agencyjnych świadczonych na rzecz WARTY jest zobowiązany m.in. do:

  • Success wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy (np. przedstawia zasadydziałania produktu, wyjaśnia wątpliwości i pytania Klientów, zbiera i przekazuje do ubezpieczyciela wymagane dokumenty),
  • Success przyjmowania wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia,
  • Success pośredniczenia w składaniu zleceń (np. zlecenie transferu, zmiany uprawnionych),
  • Success przyjmowania reklamacji i zgłoszeń dotyczących zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym WARTA Aktywny Kapitał dostępnych na stronie www.warta.pl, www.citihandlowy.pl oraz w oddziałach Banku. Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich oraz opracowanej we współpracy z Polską Izbę Ubezpieczeń.

Ważne dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.