Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

WARTA Aktywny Kapitał

Dwa różne warianty inwestowania

Wariant 1

Dedykowany Klientom, którzy chcą aktywnie inwestować kapitał i poszukują elastycznych rozwiązań, które umożliwiają inwestycje w fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Zapewnia dostęp do ponad 50 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących aktywa bezpośrednio w fundusze inwestycyjne o zróżnicowanych klasach aktywów (fundusze dłużne, mieszane, akcyjne) z rynków krajowych i zagranicznych oraz z rożnych sektorów rynku (m.in. Europa, Stany Zjednoczone, Azja, małe spółki, duże spółki). Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Umowę mogą zawrzeć osoby od 18. do nieukończonego 80. roku życia.

Wariant 2

Dedykowany Klientom, którzy chcą inwestować w fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka z myślą o zabezpieczeniu najbliższych. Zapewnia dostęp do 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących w fundusze inwestycyjne zarządzane przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych (klasy aktywów o potencjalnie niższej zmienności tj. fundusze pieniężne oraz dłużne). Umowę mogą zawrzeć osoby od 18. do nieukończonego 90. roku życia.


Indywidualna strategia inwestycyjna

Możliwość jednoczesnej inwestycji w jeden lub więcej funduszy zgodnie z zaplanowanym okresem inwestycji oraz akceptowanym poziomem ryzyka.

Jedna opłata administracyjna

Niezależnie od podziału środków i liczby transferów pomiędzy funduszami pobierana jest jedna opłata przez ubezpieczyciela w okresach miesięcznych (wysokość opłaty zależy od Wariantu i funduszu).

Uproszczony proces opłacania podatku dochodowego

Podatek należny w przypadku realizacji zysków z inwestycji tj. w przypadku gdy wartość wypłaty przekracza sumę wpłat, jest odprowadzany w imieniu klienta przez WARTĘ. Podatek jest przekazywany do urzędu skarbowego i obniża wartość wypłaty całkowitej. Prezentowany stan prawny ważny na dzień wprowadzenia oferty, przepisy podatkowe mogą w przyszłości ulec zmianie. Bank ani WARTA nie są uprawnieni do interpretacji przepisów podatkowych, ani do doradztwa podatkowego.

Uproszczony proces dziedziczenia środków w przypadku śmierci ubezpieczonego

W każdym momencie trwania umowy istnieje możliwość zmiany uprawnionego wskazanego w momencie zawarcia umowy, który w przypadku śmierci ubezpieczonego otrzyma środki z polisy. Uprawnionym może być osoba (lub osoby), w tym również osoba prawna, dowolnie wybrana przez ubezpieczającego. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci jest wyłączone z masy spadkowej, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (przepisy podatkowe mogą w przyszłości ulec zmianie. Bank ani WARTA nie są uprawnieni do interpretacji przepisów podatkowych, ani do doradztwa podatkowego).

Warta Aktywny Kapitał to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) w ramach umowy ubezpieczenia z Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S. A. TUnŻ Warta

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Warta Aktywny Kapitał udzielana jest przez TUnŻ Warta.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta Aktywny Kapitał dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia Warta Aktywny Kapitał zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Europ Assistance SA - oddział w Irlandii, Metlife Europe Insurance d.a.c, MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A..

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku poprzez stronę internetową: https://rpu.knf.gov.pl/ poprzez wprowadzenie danych agenta wymaganych przez administratora strony internetowej, na której rejestr jest dostępny.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń z elementem oszczędnościowym stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Środki wpłacone tytułem składki w ramach ubezpieczenia (nazwa) nie są depozytem bankowym, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności Ubezpieczyciela w wysokości 50% wierzytelności osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.

Ubezpieczenie Warta Aktywny Kapitał nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez Bank ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Osiągnięcie zysków nie jest gwarantowane zarówno przez Bank jak i ubezpieczyciela.

Możliwość zaproponowania zawarcia umowy ubezpieczenia o której mowa w niniejszym materiale uzależniona jest od weryfikacji zgodności produktu z wymaganiami i potrzebami Klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, dokonanej na podstawie informacji uzyskanych od Klienta.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.