Wakacje kredytowe 2022

Już od 29 lipca br. będzie można złożyć wniosek o tzw. „wakacje kredytowe” na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „wakacje kredytowe”).

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, udzielonego w walucie polskiej (z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska).

Nowe przepisy dotyczące możliwości zawieszenia spłaty reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: Ustawa).

Powyższe zasady obowiązują w stosunku do umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 r., dla których okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Warunki przyznania wakacji kredytowych:

Zgodnie z Ustawą, zawieszenie spłaty rat kredytowych obowiązuje od sierpnia 2022 roku. Maksymalnie można wystąpić o zawieszenie 8 spłat w terminie od 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.:

 1. w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytu hipotecznego.

Okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania, co oznacza że wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.

W sytuacji gdy kredyt jest zawieszony w części lub całości na warunkach innych niż wprowadzone przez ustawę, to termin tego zawieszenia ulegał będzie skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku złożonego na podstawie ustawy, a konsekwencją tego będzie automatyczne przejście na ustawowe wakacje kredytowe (art. 75 ustawy).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

Zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z Kredytobiorców. We wniosku Kredytobiorca wskazuje ratę/raty kredytu, które chce zawiesić. Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że Klient złoży wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą Klient chce zawiesić. Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, to zostanie wykonany zwrot tej raty na rachunek Kredytobiorcy z którego dokonano spłaty.


Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:


 • PRZEZ SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CITIBANK ONLINE POPRZEZ MOJE DOKUMENTY. JAK TO ZROBIĆ:

  • Wypełnij wniosek w formacie PDF
  • Zapisz wypełniony wniosek
  • Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online
  • Kliknij „Kontakt”
  • Kliknij „Moje dokumenty”
  • Wybierz „Prześlij dokument”-> „Załącz plik” -> „Rodzaj przesyłanego dokumentu” -> „Dokument dotyczący produktu hipotecznego”
  • W oknie załącz zapisany plik z Wnioskiem
  • Kliknij „Prześlij”

  przez system bankowości elektronicznej Citibank Online wpisując zgłoszenie w wiadomości. Jak to zrobić:

  • Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online
  • Kliknij „Kontakt”
  • Kliknij „Napisz nową wiadomość”
  • Wybierz „Zapytania”-> „Karty kredytowe/produkty kredytowe” -> „Wakacje kredytowe lub problemy ze spłatą”
  • W oknie „Wpisz wiadomość”:
   • Wskaż nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone,
   • Wskaż wnioskowany okres zawieszenia umowy ( maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),
   • Wpisz oświadczenia o poniższej treści:
    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.
  • Kliknij „Prześlij”
 • W formie e-mail na adres odrocz.rate@bankhandlowy.pl:

  • załączając uzupełniony wniosek udostępniony na stronie internetowej Banku w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub
  • wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe wpisując:
   • nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone
   • wnioskowany okres zawieszenia umowy (maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),
   • oświadczenia o poniższej treści:
    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.
 • listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’,

 • w oddziale Banku Citi Handlowy.


Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia warunków umowy.

Kredytobiorca nie później niż 21 dnia kalendarzowego od dnia złożenia wniosku zostanie poinformowany na trwałym nośniku o przyjęciu wniosku o wakacje kredytowe, która to informacja będzie zawierała potwierdzenie:

 • na jaki okres została zawieszona spłata kredytu hipotecznego,
 • wysokości składek i opłat z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, które są powiązane z umowami kredytu hipotecznego objętych wakacjami kredytowymi,
 • sposób rozliczenia z tytułu wcześniej udzielonego zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu zgodnie z treścią Ustawy.

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.