Informujemy, że ze względów technicznych harmonogramy spłaty dla Kredytów objętych wakacjami kredytowymi prezentowane w bankowości elektronicznej Banku Citibank Online są błędne. Jednocześnie informujemy, że nie będą one prawidłowe aż do zakończenia odroczenia ostatniej raty wskazanej we wniosku. Prawidłowe harmonogramy uwzględniające okresy zawieszenia spłat kredytu zostaną wysłane wszystkim Klientom korzystającym z wakacji kredytowych w wersji papierowej.

Jednocześnie Bank zapewnia, że nie nalicza oraz nie pobiera odsetek w trakcie trwania wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe 2022

Już od 29 lipca br. będzie można złożyć wniosek o tzw. „wakacje kredytowe” na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „wakacje kredytowe”).

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, udzielonego w walucie polskiej (z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska).

Nowe przepisy dotyczące możliwości zawieszenia spłaty reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: Ustawa).

Powyższe zasady obowiązują w stosunku do umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 r., dla których okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Warunki przyznania wakacji kredytowych:

Zgodnie z Ustawą, zawieszenie spłaty rat kredytowych obowiązuje od sierpnia 2022 roku. Maksymalnie można wystąpić o zawieszenie 8 spłat w terminie od 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.:

 1. w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytu hipotecznego. Wpłat z tytułu ubezpieczeń należy dokonywać na dotychczasowy numer konta lub rachunek właściwy do spłat rat kredytu podany w notyfikacji dotyczącej przyjęcia wniosku o wakacje kredytowe ( jeżeli kredytobiorca spłaca ratę poprzez zapewnienie środków na ROR). Bank nie będzie pobierać ich automatycznie.

Okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania, co oznacza że wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.

W sytuacji gdy kredyt jest zawieszony w części lub całości na warunkach innych niż wprowadzone przez ustawę, to termin tego zawieszenia ulegał będzie skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku złożonego na podstawie ustawy, a konsekwencją tego będzie automatyczne przejście na ustawowe wakacje kredytowe (art. 75 ustawy).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

Zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z Kredytobiorców. We wniosku Kredytobiorca wskazuje ratę/raty kredytu, które chce zawiesić. Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że Klient złoży wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą Klient chce zawiesić. Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, to zostanie wykonany zwrot tej raty na rachunek Kredytobiorcy z którego dokonano spłaty.


Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:


 • PRZEZ SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CITIBANK ONLINE POPRZEZ MOJE DOKUMENTY. JAK TO ZROBIĆ:

  • Wypełnij wniosek w formacie PDF
  • Zapisz wypełniony wniosek
  • Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online
  • Kliknij „Kontakt”
  • Kliknij „Moje dokumenty”
  • Wybierz „Prześlij dokument”-> „Załącz plik” -> „Rodzaj przesyłanego dokumentu” -> „Dokument dotyczący produktu hipotecznego”
  • W oknie załącz zapisany plik z Wnioskiem
  • Kliknij „Prześlij”

  przez system bankowości elektronicznej Citibank Online wpisując zgłoszenie w wiadomości. Jak to zrobić:

  • Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online
  • Kliknij „Kontakt”
  • Kliknij „Napisz nową wiadomość”
  • Wybierz „Zapytania”-> „Karty kredytowe/produkty kredytowe” -> „Wakacje kredytowe lub problemy ze spłatą”
  • W oknie „Wpisz wiadomość”:
   • Wskaż nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone,
   • Wskaż wnioskowany okres zawieszenia spłat (maksymalnie 8 rat), poprzez wybór konkretnego miesiąca we wskazanych okresach: 2 raty w 3 kwartale 2022 (wskaż miesiąc/miesiące); 2 raty w 4 kwartale 2022 (wskaż miesiąc/miesiące ), po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku (wskaż miesiąc).
   • Wpisz oświadczenia o poniższej treści:
    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.
  • Kliknij „Prześlij”
 • W formie e-mail na adres odrocz.rate@bankhandlowy.pl:

  • załączając uzupełniony wniosek udostępniony na stronie internetowej Banku w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub
  • wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe wpisując:
   • nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone
   • wnioskowany okres zawieszenia spłat (maksymalnie 8 rat), poprzez wybór konkretnego miesiąca we wskazanych okresach: 2 raty w 3 kwartale 2022 (wskaż miesiąc/miesiące); 2 raty w 4 kwartale 2022 (wskaż miesiąc/miesiące ), po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku (wskaż miesiąc).
   • oświadczenia o poniższej treści:
    1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
    2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
    3. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.
 • listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’,

 • w oddziale Banku Citi Handlowy.


Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia warunków umowy.

Kredytobiorca nie później niż 21 dnia kalendarzowego od dnia złożenia wniosku zostanie poinformowany na trwałym nośniku o przyjęciu wniosku o wakacje kredytowe, która to informacja będzie zawierała potwierdzenie:

 • na jaki okres została zawieszona spłata kredytu hipotecznego,
 • wysokości składek i opłat z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, które są powiązane z umowami kredytu hipotecznego objętych wakacjami kredytowymi,
 • sposób rozliczenia z tytułu wcześniej udzielonego zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu zgodnie z treścią Ustawy.

Ważne: Jeśli pomimo złożenia wniosku o wakacje kredytowe, rata Twojego kredytu/pożyczki została pobrana, Bank akceptując wniosek o wakacje kredytowe, dokona zwrotu nienależnie pobranej płatności.

Informujemy, iż zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego w związku z wakacjami kredytowymi podlega raportowaniu do Biura Informacji Kredytowej. Ta informacja nie jest traktowana jako zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej w Banku Handlowym SA.

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.