Bankowość Citigold

Konto najwyższej klasy

Konto Citigold to propozycja dla Klientów poszukujących dedykowanej obsługi na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej

Osobisty Opiekun

Osobisty Opiekun zapewnia pomoc w każdej sprawie związanej z usługami banku.

Karta „Korzyści i Przywileje”

Karta „Korzyści i Przywileje” to karta identyfikacyjna, która ułatwia korzystanie z prestiżowych usług bankowych dedykowanych Klientom Citigold.

Dowiedz się więcej

Wyjątkowe rozwiązania Walutowe

Klientom Citigold oferujemy innowacyjne rozwiązania walutowe, w tym wymianę walut z poziomem kursów porównywalnym do kantorów internetowych oraz Inwestycje Dwuwalutowe dostępne przez serwis internetowy Citibank Online.

Dowiedz się więcej

Bezpłatna Usługa Doradztwa Inwestycyjnego

Doradztwo Inwestycyjne to usługa, która obejmuje budowanie portfela inwestycyjnego poprzez wskazanie funduszy inwestycyjnych dostosowanych do:

  • potrzeb finansowych Klienta,
  • akceptacji ryzyka,
  • horyzontu inwestycyjnego,
  • waluty rekomendacji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej.
Dowiedz się więcej

Obsługa Na Najwyższym Poziomie

CitiPhone Gold

  • Nasi najbardziej doświadczeni doradcy odbierają 90% rozmów w ciągu 10 sekund.
  • 800 22 4653 (bezpłatne połączenie tylko z telefonów stacjonarnych z Polski) lub 48 22 692 2484 (opłata wg taryfy operatora)

Rozpatrywanie zapytań

Zapytania Klientów Citigold rozpatrujemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Priorytetowa obsługa

Priorytetowe procesowanie zapytań o produkty kredytowe t.j. karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, linia kredytowa w koncie.

Aby w pełni korzystać ze wszystkich przywilejów i ofert dostępnych w Citigold należy utrzymać miesięczne saldo na dowolnych rachunkach w banku min. 400 000 zł.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego).

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Produkty inwestycyjne nie są depozytem, ani zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Produkty inwestycyjne dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank i nie są dostępne dla osób amerykańskich. Inwestycja Dwuwalutowa obarczona jest ryzykiem walutowym, związanym z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany Kwoty Inwestycji na Walutę Alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż Kwota Inwestycji. Bank nie świadczy na rzecz Klientów usług doradztwa prawnego ani podatkowego.

Otwórz nowe konto Citigold i sprawdź, jak założyć lokatę do 4% na 3 m-ce do 300 000 zł. Więcej

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.