Zysk zwolniony z podatku

Jesteś zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych (zwolnienie otrzymujesz w momencie ukończenia 60. roku życia lub ukończenia 55. roku życia i spełnienia ustawowych warunków co do terminu i zasad dokonywania wpłat). Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych wynika z art. 21 ust. 1 pkt 58a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. w związku z art. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Nie musisz wpłacać środków regularnie

W każdej chwili można zawiesić wpłaty i dokonywać dopłat w miarę możliwości. Kwoty wpłacane na IKE nie muszą być zawsze takie same.

Niskie wpłaty

Wysokość każdej wpłaty to minimum 100 zł (pierwsza wpłata to minimum 500 zł). Oszczędzający sam decyduje, jak wysokich wpłat dokonuje i jak często to robi. Zgodnie z przepisami suma wpłat w jednym roku nie może przekroczyć 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Kwota ta jest określana co rok (w roku 2017 limit wynosi 12 789 PLN).

Wcześniejsza wypłata środków

W każdym momencie możesz dokonać wcześniejszej wypłaty części lub całości środków z IKE bez ponoszenia opłaty likwidacyjnej (środki są opodatkowane 19-procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych).

Wypłata środków jednorazowa lub w ratach

Oszczędzający w momencie nabycia praw emerytalnych może zdecydować, w ilu ratach chce wypłacić środki – może wybrać wypłatę jednorazową lub w ratach, np. co miesiąc jako dodatek do emerytury.

Dziedziczenie środków po śmierci

Środki z IKE można dziedziczyć. Istnieje możliwość wskazania uposażonych, którzy w przypadku śmierci oszczędzającego otrzymają całą wartość stanu IKE bez podatku od spadków i podatku od dochodów kapitałowych.

Niskie koszty

Brak opłat za nabycie jednostek, brak opłat likwidacyjnych w momencie wypłaty środków (szczegóły w TOiP), brak opłat za prowadzenie IKE. Jedna opłata za otwarcie IKE – 400PLN.

IKE można otworzyć, mając nawet 16 lat (wpłaty dokonywane na IKE przez osobę niepełnoletnią nie mogą przekroczyć jej dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę).
Można mieć tylko jedno IKE. W rejestrze IKE tylko jedna osoba może gromadzić środki. Nie ma rejestrów wspólnych ani małżeńskich.
IKE może być zasilone środkami z PPE po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, który prowadził dany program.
Do Twojej dyspozycji w ramach IKE z funduszami Esaliens są fundusze o różnym stopniu ryzyka. Możesz wybrać fundusz odpowiedni dla Ciebie.
Sam określasz procentowy udział funduszy w Twoim IKE (z dokładnością do 5%).
Zmiana tej alokacji jest bezpłatna.
Struktura środków zgromadzonych na IKE nie musi być identyczna z alokacją wpłat dokonywanych na IKE.

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.