Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Nagroda im. prof. A. Gieysztora - IX edycja

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu został laureatem IX edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora. Jest ona przyzwana przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności mającej na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 18 marca na Zamku Królewskim w Warszawie.



"Kapituła Nagrody im. prof. A. Gieysztora doceniła Zakład Narodowy Ossolińskich za pozyskiwanie i gromadzenie najcenniejszych archiwalnych i bibliofilskich pozycji o wybitnym znaczeniu dla polskiej kultury narodowej już od 190 lat. Przyznanie Nagrody ma szczególny związek z odzyskaniem najważniejszych materiałów archiwalnych stanowiących integralną część przedwojennych zbiorów Zakładu, a pozostałych na terenie Ukrainy" - powiedział prof. Andrzej Rottermund podczas Laudacji.




"Ossolineum jest instytucją na trwałe wpisaną w polską kulturę i cieszę się, że poprzez Nagrodę im. prof. A. Gieysztora możemy wyrazić nasze uznanie dla jej dokonań." - powiedział Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, wręczając Nagrodę.

 

Pamiątkowy medal wręczyła Pani Ewa Gieysztor.



"Nagrodę Fundacji Kronenberga im. prof. A. Gieysztora przyjmujemy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich z ogromną radością i wdzięcznością. Jest ona wyrazem uznania dla jego 190-letniej służby polskiej nauce i kulturze w jakże trudnym wieku XIX i w jakże tragicznym i powikłanym wieku XX. Dzięki mądrym fundatorom, bezcennym zbiorom i pracy kolejnych pokoleń pracowników jest Ossolineum instytucją traktowaną przez Polaków jak symbol skutecznej walki o zachowanie narodowej tożsamości." - powiedział dr Adolf Juzwenko, Dyrektor Ossolineum podczas uroczystości na Zamku Królewskim.


Uroczystość wręczenia Nagrody zaszczyciło swoją obecnością wiele znanych postaci z życia społeczno-kulturalnego.

Od lewej zasiadają - Pani Iwona Jaworska - Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga, Pan Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Citi Handlowy, Pan Tomasz Merta - Podsekretarz Stanu w ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, Pan Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Daria Nałęcz - przewodnicząca Rady Fundacji Kronenberga, prof. Andrzej Rottermund - dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, dr Adolf Juzwenko - dyrektor Ossolineum, Pani Ewa Gieysztor - córka prof. Aleksandra Gieysztora oraz Włodzimierz Paszyński - Wiceprezydent Warszawy.

Gościem specjalnym był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pan Bogdan Zdrojewski Podsekretarz Stanu Pan Tomasz Merta oraz Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga, Pani Iwona Jaworska

prof. Wiesław Chrzanowski oraz prof. Stanisław Waltoś


Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga nieprzerwanie od 2000 roku. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Nagroda w wysokości 50 000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturalnego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturalnego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturalnego w Polsce.