Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Nagroda im. prof. A. Gieysztora - VIII edycja


Profesor Aleksander Gieysztor

 


Na IX edycję napłynęła rekordowa liczba 76 nominacji, zgłoszonych zarówno przez instytucje kultury jaki i jednostki samorządowe.


12 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. A. Gieysztora pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, która zadecydowała o przyznaniu Nagrody.

 
Regulamin


Laureatem ósmej edycji
Nagrody im. prof. A. Gieysztora został Krzysztof Lech Czyżewski,
Prezes Fundacji POGRANICZE, Dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Kapituła pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Rottermunda przyznała Nagrodę Panu Krzysztofowi Lechowi Czyżewskiemu, za szereg działań w zakresie odkrywania lokalnej historii i tożsamości narodu polskiego oraz za popularyzowanie dziejów wielokulturowego dziedzictwa Polski i jej sąsiadów. W szczególności zaś za stworzenie miejsca, które odwołując się w swojej działalności do najbardziej szlachetnych elementów tradycji I Rzeczpospolitej tworzy mosty porozumienia ponad podziałami narodowymi i kulturowymi.


Wręczenie Nagrody im. prof. A. Gieysztora w VIII edycji.

Laureat z Nagrodą - medalem przedstawiającym prof. Aleksandra Gieysztora oraz informację o fundatorze autorstwa Pani Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej


Pan Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citibank Handlowy

Pan Krzysztof Lech Czyżewski, Prezes Fundacji POGRANICZE, Dyrektor Ośrodka "Pogranicze  sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, laureat ósmej edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora


Pan Tomasz Merta,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków


Profesor Andrzej Rottermund,
Przewodniczący Kapituły Nagrody im. prof. A. Gieysztora

Od prawej: Pani Małgorzata Czyżewska, Pan Krzysztof Lech Czyżewski, laureat Nagrody im. prof. A. Gieysztora, Pan Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w Ministerskie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny konserwator Zabytków, Pani Ewa Junczyk-Ziomecka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citibank Handlowy, Pani Iwona Jaworska, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga, Pan Andrzej Rottermund, Przewodniczący Kapituły Nagrody im. prof. A. Gieysztora.

Goście uroczystości


Wręczenie nagrody w VIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 12 lutego 2007 r. na Zamku Królewskim w Warszawie wśród licznie zgromadzonych gości.


Nagrody im. prof. A. Gieysztora - przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym za:

  • działalność muzealną, archiwalną, konserwatorską w Polsce i za granicą
  • przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego
  • indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie i ochronę pamiątek dziedzictwa kulturowego
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce